Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster och Uttryck

Skapad 2019-05-23 14:00 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 8 Matematik

Innehåll

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde är målet att du ska ha fått kunskaper om:

 

vad en variabel är och hur den kan användas i formler, uttryck och beräkningar.

hur mönster och talföljder kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

 

strategier för problemlösning och hur enkla matematiska modeller kan skapas utifrån mönster och uttryck och vilka beräkningar som går att göra.

 

hur du kan redogöra för och samtala om hur formler och uttryck kan konstrueras och förklara dess uppbyggnad.  Undervisning

Du kommer att få undervisning om

 

vad en variabel är och hur den kan användas i formler, uttryck och beräkningar.

 

hur olika mönster och talföljder kan vara konstruerade och hur de kan beskrivas och uttryckas både skriftligt och muntligt.


vilka strategier inom problemlösning som kan användas för att skapa enkla matematiska modeller från olika typer av mönster, talföljder och uttryck.

hur du kan redogöra för och samtala om hur formler och uttryck kan konstrueras och förklara dess uppbyggnad.

 

Lektionerna kommer variera mellan genomgångar, enskilda övningspass, problemlösning i grupp och muntliga gruppövningar.

 

Elevinflytande

Eleverna har vid utvärderingar sagt att de vill ha en blandning av genomgångar, eget arbete, par/gruppövningar med både praktiska och teoretiska övningar.

De har även uttryck att det är bra med en variation av examinationsupplägg och därför blir denna examination muntlig då förra var skriftlig.

 

Bedömning

 

Förmågor som kommer att bedömas är metodval inom mönster, talföljder och uttryck och hur väl du kan redogöra för och samtala om dessa. Att du kan formulera och lösa problem och förklara ditt val av strategi och metod. Vid diskussioner kommer din förmåga att föra och följa matematiska resonemang och hur väl du kan bidra till att föra ett resonemanget framåt.  

 

Slut-/träningsuppgift

Träningsuppgifter ges i classroom löpande under arbetsområdets gång som kommer att vara av både skriftlig och muntlig struktur. Mot slutet av arbetsområdet kommer även ett övningstillfälle för gruppdiskussion.

 

 

Examinationens kommer att ske i mindre grupper, liknande de som görs vid nationella proven. Varje elev kommer att ges någon egen uppgift som den ska lösa och förklara för de andra och någon uppgift som de ska lösa tillsammans. Uppgifterna kommer vara av liknande karaktär som de vi arbetar med under övningstillfällen.

 

Matriser

Ma
Mönster och Uttryck

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Mönster
Visar förståelse för mönster genom att förklara hur någon av de kommande figurerna ser ut.
Visar förståelse för mönster genom att förklara vad som händer mellan varje figur.
Visar förståelse för mönster genom att förklara hur hela mönstrets uppbyggnad ser ut.
Visar stor förståelse för mönster genom att kunna beskriva, på olika sätt, hur mönstren är uppbyggda.
Uttryck
Visar förståelse för numeriskt uttryck genom att förklara ett givet uttryck
Visar förståelse för numeriska eller algebraiska uttryck genom att förklara något givet uttryck
Visar förståelse för numeriska och algebraiska uttryck genom att förklara innebörden av något givet uttryck.
Visar stor förståelse för numeriska och algebraiska uttryck genom att förklara innebörden av flera givna uttryck.

Metod

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Mönster
Kan välja ut ett uttryck som visar antalet i figur nummer n från några olika förslag
Kan välja ut ett uttryck som visar antalet i figur nummer n från några olika förslag och kontrollera att uttrycket stämmer.
Kan ge ett eget exempel på ett uttryck för antalet i figur nummer n.
Kan få fram två olika uttryck som visar antalet i figur nummer n och kan med hjälp av ett uttryck få fram i vilken figur ett visst antal finns.
Uttryck
Kan ge ett exempel på ett numeriskt eller algebraiskt uttryck.
Kan ge exempel på både ett numeriskt och ett algebraiskt uttryck
Kan ge exempel på flera numeriska och ett algebraiska uttryck
Kan ge exempel på flera numeriska och ett algebraiska uttryck och ge ett exempel på att samma uttryck kan skrivas på minst två olika sätt.

Redovisning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Redovisningen är enkel och det matematiska språket går att följa.
Redovisningen är enkel och det matematiska språket är delvis korrekt. Deltar i diskussionen genom att t.ex. ställa frågor eller ge ett eget förslag på lösning.
Redovisningen är tydlig och det matematiska språket är mestadels korrekt och relevant. Deltar i diskussionen genom att bidra med ideér, förklaringar och relevanta frågor.
Redovisningen är tydlig och det matematiska språket är korrekt och relevant. Deltar i diskussionerna genom att ta del av andras argument för att föra diskussionen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: