Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i rörelse, enkla mekanismer

Skapad 2019-05-28 08:03 i St Mellby skola Alingsås
Här är en planering som är tänkt för årskurs fem (eller som en nästa del efter Tekniska system och tekniken i vardagen). Genomförandet är anpassat till det vi har tillgång till på vår skola när denna planering skapades och kan såklart behöva redigeras.
Grundskola 4 – 6 Teknik Svenska
Konstruktioner som innehåller rörelse kan vara allt från små leksaker till stora lyftkranar på en arbetsplats. Det de har gemensamt är att de är "tekniska system" som består av flera olika delar som kan vrida sig eller rotera.

Innehåll

Lärandemål

 • hur man skapar konstruktioner som innehåller rörelse
 • hur man kan förändra rörelse
 • hur man kan förflytta rörelse
 • lära sig tekniska begrepp inom området.

Centralt innehåll

Genomförande och material vi använder oss av

Du kommer att:

 • Arbeta med kapitlet Enkla Mekanismer i läroböcker.
 • Se filmer från SLI (ex. Hanna bygger en tågtunnel, Om varutransporter, Om tunnelbanan).
 • Genomföra och dokumentera olika försök med olika mekanismer (såsom hävstång och sprattelgubbar/djur).
 • Diskutera och ta ställning till olika frågor som rör arbetsområdet.
 • Genomföra en uppgift i par där du ska ta reda på mer om och beskriva ett vardagligt föremål med rörliga delar. 
 • Pröva på att bygga en enkel mekanism.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Hur du genomför, utvecklar och dokumenterar ditt arbete.
 • Hur du deltar i diskussioner och resonemang i grupper och i helklass.
 • Hur du använder dig av ord och begrepp som berör arbetsområdet.
 • Hur du genomfört din skriftliga uppgift om det vardagliga föremålet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: