Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi bygger värLden - Pp Dungen vt2019

Skapad 2019-05-28 08:14 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Projekt Alla får åka med

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Vi bygger värLden

Tidsperiod: Juni/Augusti 2019

Förskolans namn: Skogsgläntans Förskola

Grupp: Dungen

Barnens ålder: 1-2

År och datum: Maj 2019

Planeringen Upprättad av: Helene & Ulla

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Vi bygger vär(l)den blir nu för oss vi bygger värLden! Utifrån de olika figurerna i sagan vill vi lyfta barnens livsfrågor och koppla detta till etiska dilemman.
Vilka målområden i läroplanen berörs?

Förskolan ska sträva efter att varje barn (Lpfö18)

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla (Lpfö16) • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Vi vill ge barnen en förståelse för allas lika värde utifrån ett arbete där vi lyfter olika kulturer.

Genom att arbeta med estetiska lärprocesser ges barnen möjlighet till att använda alla sina sinnen. Att göra kunskap till sin egen genom att aktivt bearbeta den på något sätt.. att skapa om kunskapen i en ny form!

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vårt arbete med att lyfta olika kulturer kommer att utgå ifrån estetiska lärprocesser.
Vi kommer att dansa, sjunga, måla och uppleva olika kulturer på olika sätt utifrån estetiska lärprocesser.

Med hjälp av vårdnadshavare tar vi reda på barnens förkunskaper, och lär, om olika kulturer, samt med hjälp av dokumentationer.

Barnen finns hela tiden med i arbetet, utifrån deras intresse och nyfikenhet för vi projektet framåt!

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Genom unikum, att låta barnen bada i bilder samt genom de tre dokumenteten synliggörs barnens lärande.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: