Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sparven Hållbar utveckling Holken/Kobjer 2018/2019

Skapad 2019-05-28 09:25 i Holkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Arbetet med hållbar utveckling i förskolan handlar om ett kontinuerligt arbeta med frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor och göra barnen delaktiga i läroprocesser samt förbereda dem för framtiden. Hållbar utveckling är ett perspektiv som lyfter sammanhangen i vårt sätt att leva. Det synliggör hur vi påverkar varandra på vår jord och vår överlevnad. Det är ett utmärkt tillfälle att arbeta verklighetsanknutet med något som berör oss alla och där kunskaper i förskolans alla ämnen kommer till användning. Verksamheten utgår från barnens intressen, erfarenhet, nyfikenhet och utforskar tillsammans. Genom detta arbetssätt hamnar vi på en nivå där barnen kan ta till sig kunskapen. Pedagogerna har som uppdrag att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska utvecklas optimalt. Detta kräver ett förhållningssätt som präglas av hur omsorg och pedagogik kan förenas med en medvetenhet att olika kunskapsformer kan bilda en helhet.

Innehåll

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad?)

 • Vårt arbete bygger på att göra barnen medvetna om att deras handlingar påverkar miljön och vår jord (portionsstorlekar, lagom mängd vatten, använda regnvatten ute, nedskräpning)
 • Skapa projekt som berör hållbar utveckling
 • Källsortering
 • Kompost
 • Återvinna material
 • Föräldraengagemang
 • Kretsloppet (odling)
 • Ta vara på mötet med djur

 

2. Metodval 

Genom observation och dokumentation. Samtal med barn och föräldrar.

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. 

Vi förväntar oss att se att barnens handlingar och samtal visar att de börjar få en förståelse för hållbar utveckling, t.ex. att de använder lagom mängd vatten, är rädda om våra saker och vår miljö, natur och djur.

 

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

 

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

 

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

 

4. Läroplansmål - välj mål från "läroplanen" nedan

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: