Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 vt 2019

Skapad 2019-05-31 11:23 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola 1 Matematik
Under vårterminer i åk 1 kommer vi arbeta med flera olika spännande områden inom matematiken. Vi kommer lära känna några olika geometriska kroppar väl. Vi kommer lära oss grunderna i hur man läser av klockan. Vi kommer även att lära känna siffrorna 0-20 väl genom att använda oss av subtraktion och addition. Under resans gång kommer vi att stöta på massor av geometriska begrepp som kan vara bra att känna till.

Innehåll

Innehållet i LPP

Vi ska träna på addition och subtraktion med ental och tiotal samt utifrån angiven summa och differens fylla i den term som saknas i uttrycket.

Dessa begrepp ska du känna till efter perioden: ental, tiotal, term, summa, addition, differens, subtraktion och numeriskt uttryck.
Förmågor som tränas: begrepp, resonemang och kommunikation.
 

Vi ska träna på att beskriva, sortera efter egenskaper och beräkna antal enkla geometriska kroppar - kvadrat, rektangel och cirkel. Dessutom tränar vi på lägesord för att beskriva föremåls läge i rummet.

Dessa begrepp ska du känna till efter perioden: geometri, figur, kvadrat, rektangel, cirkel, ovanför, under, framför, mitt i, bakom, nedersta och översta.

Förmågor som tränas: begrepp, resonemang och kommunikation.

 

Vi ska träna på matematiska begrepp och hur de används inom matematiken.

Dessa begrepp ska du känna till efter perioden: störst, minst, fler, färre, flest, minst antal, få, många, jämna tal och udda tal.

Förmågor som tränas: begrepp, resonemang och kommunikation.

 

Vi ska träna på att se samband mellan tal och deras värde från 1 till 20 och 1 till 100, talföljder och olika talmönster.

Dessa begrepp ska du känna till efter perioden: tal, jämna, udda, talmönster och talföljd.

Förmågor som tränas: resonemang och kommunikation.

 

Vi ska träna på klockan - hela och halvtimmar.

Dessa begrepp ska du känna till efter perioden: klocka, dygn, timme, hela timmar och halv timme.

Förmågor som tränas: begrepp, metod och kommunikation.

 

Vi ska  träna på att se samband mellan olika mönster som består av geometriska figurer samt se samband mellan summa och differens vid olika beräkningar.
Dessa begrepp ska du känna till efter perioden: mönster, geometrisk figur, olikhet, större än, mindre än, lika med, addition, summa, subtraktion och differens.
Förmågor som tränas: begrepp, resonemang och kommunikation.

 

Vi ska träna på att räkna i vardagliga situationer med hjälp av pengar.

Dessa begrepp ska du känna till efter perioden: mynt och sedlar.

Förmågor som tränas: problemlösning, resonemang och kommunikation.

 

Vi ska träna på att se samband och beskriva månghörningars egenskaper utifrån antal hörn och vinklar.

Dessa begrepp ska du känna till efter perioden: figur, månghörning, hörn och vinkel.

Förmågor som tränas: begrepp, resonemang och kommunikation.

 

Vi ska fördjupa oss i subtraktion upp till 100, se samband mellan addition och subtraktion samt subtrahera med flera termer än två.

Dessa begrepp ska du känna till efter perioden: tiotal, jämn tal, samband, subtraktion, term, differens och uttryck.

Förmågor som tränas: metod, resonemang och kommunikation.

 

Övergripande mål och riktlinjer

Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

  •  
  • Så här ska vi göra

  • Spela spel
  • Göra egna räknesagor
  • Arbeta på matematikportalen (digitalt läromedel)
  • Arbeta praktiskt och använda laborativt material både inne och ute
  • Träna på att samarbeta med varandra i olika situationer
  • Arbeta med kooperativt lärande för att stärka kunskaperna i matematik och utveckla det sociala samspelet. 
  •  

  • Konkreta mål
  • Du ska:

  • Kunna räkna addition och subtraktion 0-20 och känna till begreppen ental och tiotal. 
  • Kunna namnge, beskriva och jämföra de olika geometriska kropparna cirkel, triangel, kvadrat och rektangel och då använda sig av begreppen hörn och vinkel. 
  • Kunna använda sig av de matematiska begreppen störst, minst, fler, färre, flest, minst antal, få, många, jämna tal och udda tal.
  • Kunna fortsätta på talmönster och talföljder.
  • Kunna avläsa hel- och halvtimme på en analog klocka. 
  • Kunna fortsätta på enkla geometriska mönster med både färg och form. 
  • Kunna lösa enkla problem i elevnära situationer (räkna med pengar i för eleven bekanta situationer).
  • Så här kommer vi att bedöma ditt arbete
  • Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik åk 1 vt 2019

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Kunskapskrav i slutet av årskurs 3
Jag kan räkna addition 0-10 med konkret material. Jag kan räkna subtraktion 0-10 med konkret material.
Jag kan räkna addition 0-10 genom huvudräkning. Jag kan räkna subtraktion 0-10 genom huvudräkning.
Jag kan räkna addition 0-20 genom huvudräkning. Jag kan räkna subtraktion 0-20 genom huvudräkning.
Jag kan räkna addition 0-100 genom huvudräkning. Jag kan räkna subtraktion 0-100 genom huvudräkning. (Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.)
Jag kan använda mig av talen 0-20. Talens grannar Ramsräkna fram- och baklänges Dela upp tal Siffrans värde
Jag kan använda mig av talen 0-100. Talens grannar Ramsräkna fram- och baklänges Dela upp tal Talens värde (positionssystemet)
Jag kan använda mig av talen 0-200. Talens grannar Ramsräkna fram- och baklänges Dela upp tal Talens värde (positionssystemet)
Jag kan använda mig av talen 0-10 000. Talens grannar Ramsräkna fram- och baklänges Dela upp tal Talens värde (positionssystemet) (Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.)
Du kan namnge cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Du kan beskriva cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Du kan jämföra cirkel, kvadrat, rektangel och triangel (likheter och olikheter).
Du kan använda geometriska ord för att beskriva och jämföra olika geometriska figurer. (Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.)
Du känner till begreppen störst, minst, fler, färre, flest, minst antal, få, många, jämna tal och udda tal
Du kan använda dig av begreppen störst, minst, fler, färre, flest, minst antal, få, många, jämna tal och udda tal
Du kan använda dig av och sätter in begreppen störst, minst, fler, färre, flest, minst antal, få, många, jämna tal och udda tal i bekanta sammanhang.
Du kan använda dig av och sätter in begreppen störst, minst, fler, färre, flest, minst antal, få, många, jämna tal och udda tal i rätt sammanhang. (Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.)
Jag kan fortsätta på ett enkelt mönster. (ex cirkel blå röd blå röd...)
Jag kan fortsätta på ett enkelt geometriskt mönster och talföljder. (ex triangel, cirkel, kvadrat… 2, 4, 6...)
Jag kan fortsätta och göra ett enkelt geometriskt mönster och talföljder. (Med både färg och form)
Jag kan fortsätta och göra ett geometriskt mönster och talföljder. (Med både färg och form.) (Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.)
Jag kan läsa av hela timmar på den analoga klockan.
Jag kan läsa av hela och halva timmar på den analoga klockan.
Jag kan läsa av hela, halva, kvart i och kvart över på den analoga klockan.
Jag kan läsa av hela analoga klockan. Jag vet att 1 h är samma som 60 min och att 1 min är 60 sek. (Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.)
Du kan nämna något mynt/sedel vi har i Sverige.
Du vet vilka olika mynt och sedlar vi har i Sverige.
Du vet vilka olika mynt och sedlar vi har i Sverige och kan räkna med dom.
Du vet vilka mynt och sedlar vi har i Sverige och kan räkna med dom och uppskatta vad man kan handla för respektive mynt/ sedel. (Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: