Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utforska med alla sinnena

Skapad 2019-05-31 14:15 i Henriksdal Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi vill ge barnen möjligheter att utforska olika material med alla sina sinnen.

Innehåll

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)Se nedan för läroplansmålen. Se nedan.

 • Varför? (Syfte med undervisningen)  Vi vill möjliggöra för barnen att använda alla sina sinnen när de utforskar olika material både enskilt men också tillsammans som grupp.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Vi anser att barn lär i sitt sammanhang och tillsammans med andra. Genom en inbjudande miljö och inspirerade pedagoger ges barnen många möjligheter till lek och utforskande. För att få en sån inbjudande miljö som möjligt tänker vi att:
 • Ostrukturerat material (exempelvis makaroner, ris, sand, mjöl, kottar, pinnar)
 • Blanda olika färger med hjälp av tapetklisterpulver och färgpulver
 • Känselvägg med olika ytor(piggar, strävt, lent vått, klibbigt).
 • Vattenpärlor
 • Olika saker att smaka och dofta på(socker, salt, kanel, citron etc.)
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Vid olika mötestillfällen under dagen reflekterar vi tillsammans med barnen med dem bilder som tagits under dagen för att sedan låta barnen välja vilka bilder de vill sätta upp som synlig dokumentation i verksamheten.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?Alla på avdelningen.
 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Alla och det sker löpande hela tiden.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   Att alla barn ska få chansen att uppleva alla sina sinnen i olika miljöer och situationer med olika material.

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: