Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP ämne åk.. ht/vt .. - område (MALL med lathundar)

Skapad 2011-09-05 08:27 i 0 Åsaka skola Trollhättan
Detta är en mall för PP med "börjor" till formuleringar och lathundar.
Grundskola 5
(Ingress ur första stycket innan syftet i kursplanen ur respektive ämne.)

Ex.

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte (Lgr-11)

(Kopiera text och/eller punkter som passar till ämnet från syfte i kursplanen ur respektive ämne.) 
Ex.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft.

Centralt innehåll (Lgr-11)

(Koppla till Centralt innehåll och skriv text innan om, som t.ex i No 1-3, flera ämnen har samma mål.)
Ex.
De fyra biologipunkterna (1-3) är de samma i de tre No-ämnena biologi, fysik och kemi. Teknik har två egna punkter och ämnet bild ett centralt innehåll, med skapande i fokus.


Kunskapskrav (Lgr-11)

(Koppla till kunskapskraven och ev, skriv text liknande föregående rubrik i No 1-3.)

 ECA
Samtala och diskutera
Söka information
Använda information

Konkretiserade mål

Målen med undervisningen är att: (exempel på börjor..)

 • du får kunskap om ...
 • du får förståelse för ...
 • du ska bli förtrogen med ...
 • du tillgodoser dig ...
 • du ska få utveckla dina förmågor ... (analys-, kommunikativ-, hantera informations-, begreppslig-, metakognitiv förmåga).

Undervisning

Detta ska du få undervisning om: vad

 • (färdighet)
 • (fakta)
 • (strategier)
 • ...

Arbetssätt och genomförande

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: hur (obs. inte alla punkter)

 • rika möjligheter att...
 • mycket uteaktiviteter med olika innehåll, t.ex. lek, experiment och utforskning - kreativt
 • skapande, bl.a till ...
 • arbeta i övningsboken
 • rita, skriva och berätta om egna reflektioner och slutsatser utifrån gemensamma aktiviteter (dokumentation)
 • genomföra en diagnos
 • arbeta kreativt i olika bildmaterial, prova sig fram till olika lösningar
 • arbeta mer med laborativt material, enskilt och i grupp
 • utvärdera i samtal och diskussion, enskilt och i helklass
 • gemensamma genomgångar med praktiskt material
 • se på relevanta filmer som behandlar vårt område
 • ge varandra och sig själv respons "självbedömning och kamratbedömning"
 • samtala och redovisa i grupp och ev. enskilt göra en naturbok 

Bedömning

Detta ska bedömas: (se bedömningsdokument och kunskapskrav. Exempel på börjor..)

 • din förmåga att samarbeta kring ...
 • din förmåga att beskriva och ge exempel på ...
 • din förmåga att göra observationer/jämförelser ...
 • din fakta- och färdighetskunskap om ...
 • din förståelse och förtrogenhet i/med/om...
 • din förmåga att dokumentera dina kunskaper och ta ett personligt ansvar ...

Hur lärarens bedömning ska gå till: (obs. inte alla punkter) 

 • genom kontinuerliga och reflekterande diskussioner, enskilt och i grupp
 • med skriftliga arbeten/uppgifter
 • genom samtal med- och muntlig redovisning för lärare/klass i en trygg miljö
 • genom observationer, dokumentation och diagnosiskt material
 • med samtal / diskussion i dina undersökningar och i arbetet i grupp / par samt enskilt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: