Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering Nyckelpigan Ht 19

Skapad 2019-06-03 13:18 i Tamburinen Haninge
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Innehåll

Fokusområde som vi valt:
Naturen-levande och icke levande
 

Syfte:

Vi utmanar barnen med att utforska hur insekter samspelar med varandra och med naturen, samt deras betydelse för naturen.
Lära barnen hur man värnar om djur, natur och visar empati för allt levande.

 

Uppstartsfråga:

Hur samspelar insekter med naturen?

Avdelningens egna värdeord: 

Samspel
Samarbete
kommunikation
Respekt

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling:
Vi kommer att läsa böcker, samtala med barnen, lyssna in, använda tecken som stöd, bildstöd, sjunga, använda enklare ord på barnens språk.

-Digitalt och ​ analogt:
Utforska insekter och natur på ett konkret sätt och även använda oss av digitala medier så som lärplattan och projektorn.

-Normkritik och Normkreativitet:
Visa respekt för allt levande, ett demokratiskt arbetsätt, respektfullt bemötande, likvärdighet.

-Barns rättigheter:
Allas rätt till liv, allas rätt att få uttrycka sig på sitt sätt, allas rätt till sin egna identitet, se och höra alla barn, bistå med rätt verktyg så barnen kan utvecklas och lära.

Gruppindelning:
Inte aktuellt än så länge

Det här blir vårt observationsfokus:
Först och främst få barngruppen att känna trygghet och tillit till oss, kompisarna och miljöerna.
Observera vad som intresserar barnen när det gäller insekter och natur och utgå därifrån.


Så här dokumenterar vi:

Vi dokumenterar som vi alltid gör dvs fota, filma, observera och anteckna.

Så här delar vi upp pedagoger:

Ingen uppdelning än så länge. Vi alla jobbar med allt och kommunicerar med varandra.

Material och miljöer vi erbjuder barnen:
Naturmaterial samt naturstationer, olika insekter och även där, insektsstationer. Böcker och skapande material. Vi kommer att erbjuda både okodat och färdigt material för lek och lärande. Miljöerna kommer att förändras utifrån behov.

Tid. Planera tiden:??

Vi har våra rutiner och strukturer som vi kommer att fortsätta med. Eftersom vi inte vet än hur barngruppen ska se ut på hösten, vi ändrar inte på något. Utifrån behov kommer vi att göra det.

Så här reflekterar vi:
SKA
Barnens resonemang, tankar och kommentarer tar vi tillvara på för kunna reflektera för fortsatt arbete och hur.
Vi kommer att ta foto, filma och anteckna. Vi använder dokumentationen och underlag för utvärdering och analys. 


 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: