👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ISTIDEN och FORNTIDEN 3A

Skapad 2019-06-03 16:44 i Annerstaskolan Huddinge
Forntiden
Grundskola 3 Idrott och hälsa Svenska SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Bild Matematik
Vi ska främst läsa om Nordens historia från istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Hur utvecklades människans tillvaro under forntiden? Vilka likheter och skillnader finns det i livet på forntiden och vårt sätt att leva? Temat avslutas med vikingatiden, den tid då drakskeppen byggdes. De skepp som skulle föra vikingarna på äventyr och upptäcktsresor långt ut i världen!

Innehåll

ISTIDEN OCH FORNTIDEN

Du lär dig om:

1. Den senaste nedisningen och hur Norden åter befolkades, när isen smälte.

 • tidslinje
 • kartor över det nedisade området och avsmältningen.
 • istidens början - nedisningen
 • istidens slut - avsmältningen
 • spår efter isen
 • landhöjningen
 • växter, djur oh människor vid isens kant.

1. Forntiden i Norden och en glimt av världen.

äldre och yngre stenåldern   -   bronsåldern   -   järnåldern med vikingtiden

 • tidslinje från de första människorna i Norden, efter avsmältningen till vikingarna.
 • tidsbegreppen stenålder -bronsålder - järnålder.
 • spår från forntiden. Ex hällristningar, runstenar, gravrösen och arkeologiska fynd.
 • söka information från olika källor.
 • kritiskt granska och värdera källorna.

ARBETSFORMER

 • gå på vandring i naturen för att leta efter tecken från förr.
 • skriva ner och dokumentera din egen utveckling i "Min forntidsbok".
 • måla en hällristning.
 • skapa kärl och verktyg i lera
 • läsa och skriva faktatexter.
 • ge och få kamratrespons.
 • se film.

 

Centrala begrepp / nyckelord:

Tidslinje, före och efter kristus, arkeologi, forntid, stenålder, bronsålder, järnålder,  nomad, bofast, hällristning,  

Läraren vet att du kan när du....

 

 • förklarar vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
 • namnger de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern. 
 • redovisar med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade/samlade, bodde och införandet av jordbruk.
 • berättar hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
 • gör en hällristning, med hjälp av oljepastell och tempera. 
 • gör en kopia av en skål från yngre stenåldern, i lera

Läraren fyller i matrisen allteftersom du visar att du kan i ämnena bild och SO.

Det du visar att du kan i idrott, svenska, matematik och NO, finns i andra matriser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3

Matriser

NO Sv Ma Bl Idh SO SvA
Nordens historia - forntiden

Lägre nivå
--->
--->
Högre nivå
1. Tidslinje
förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag behöver stöd att förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag kan till viss del förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag kan förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag kan med god säkerhet förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
2. Namnge tidsepokerna
namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag behöver stöd för att namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan till viss del namnge en av tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan med god säkerhet namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
4. Göra en bildserie
redovisar med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag behöver stöd för att redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag kan till viss del redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag kan redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag kan med god säkerhet redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
5. Spår från forntiden
berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag behöver stöd för att berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag kan till viss del berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag kan berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag kan med god säkerhet berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
7. Göra en hällristning
göra en hällristning, med hjälp av oljepastell och tempera.
Jag behöver stöd för att göra en hällristning, med hjälp av oljepastell och tempera.
Jag kan till viss del göra en hällristning, med hjälp av oljepastell och tempera.
Jag kan göra en hällristning, med hjälp av oljepastell och tempera.
Jag kan med god säkerhet göra en hällristning, med hjälp av oljepastell och tempera.
8 Göra lerskål
göra en kopia av en stenåldersskål i lera.
Jag behöver stöd för att göra en lerskål
Jag kan till viss del göra en lerskål
Jag kan göra en lerskål
Jag kan med god säkerhet göra en lerskål
9 Tillverka metallsmycke/forntidssmycke
göra ett smycke som påminner om ett forntidssmycke, i metall eller annat material
Jag behöver stöd för att göra ett forntidssmycke
Jag kan till viss del göra ett forntidssmycke
Jag kan göra ett forntidssmycke
Jag kan med god säkerhet göra ett forntidssmycke.
10. tillsammans med några andra elever baka ett forntidsbröd
Grupparbete. Baka ett forntidsbröd genom att följa ett recept.
Jag behöver stöd för att baka bröd enligt recept, tillsammans med några andra elever
Jag kan till viss del baka bröd enligt recept, tillsammans med några andra elever
Jag kan baka bröd enligt recept, tillsammans med några andra elever
Jag kan med god säkerhet baka bröd enligt recept, tillsammans med några andra elever