Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Growing up - 9A1 HT2014

Skapad 2011-09-06 14:44 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering för arbetsområde Growing up- textboken Spotlight 9. Innehåller en bedömningsmatris
Grundskola 9 Engelska
...

Innehåll

SYFTE

Kopplingar till läroplan

 •  Utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka sina egna tankar på engelska samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter
 •  Utvecklar sin förmåga att använda engelska muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter
 •  Utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter
 •  Fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang
 •  Utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand och i samarbete med andra
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

KONKRETISERADE MÅL

Under teman kommer vi att arbeta med att träna följande förmågor:

 • muntliga diskussioner i helklass och mindre grupper

 • läsning och förståelse av innehållet i olika texter

 • olika former av hörförståelse

 • skriftlig produktion-argumentation

UNDERVISNINGEN

Arbetsområdet "Growing up" bygger på olika texter som handlar om känslor, sexualitet,faror och vanor på Internet och om effekterna av tobac, alkohol och dopning, mm. Texterna kommer från läromedel Spotlight för åk 9. Efter arbetet med att läsa och förstå innehållet i texterna, har vi kortare diskussioner i klassen för att belysa olika synsätt, med annat ord: vi övar på att argumentera både muntligt och skriftligt.

Vi lyssnar på sången She is leaving home och pratar om författaren Nick Hornby.

Därefter börjar arbetet med gruppdiskussioner (4 pers/grupp - två för och två emot) medan övriga klassen skriver ett bloginlägg (argumentation) som har något med det aktuella ämnet att göra. Exempel på inläggen får eleverna i uppgiftsbeskrivningen.

BEDÖMNING

Ditt arbete bedöms på tre olika punkter; din insats och aktivitet under lektionstid, gruppdiskussionen och din bloginlägg.

När det gäller gruppdiskussionen så är det följande saker jag håller extra mycket uppmärksamhet på:

 • ditt flyt

 • ditt ordval

 • din argumentationsförmåga

 • hur du kan förmedla ett budskap och en åsikt

 • uttalet

Den skriftliga delen (blog) bedöms enligt följande:

 • hur begripligt du kan uttrycka dig i skrift

 • hur korrekt du kan uttrycka dig, både vad gäller ordval, stavning och grammatik

 • hur du varierar dig språkmässigt och kan anpassa stilen efter mottagaren

 • hur väl du kan uttrycka en åsikt

Klassrumsaktiviteten bedöms genom att jag ser hur du jobbar med uppgifterna, om du tar ansvar och genomför alla moment och hur självständigt du tar dig an arbetet.

Matriser

En
Matris

TALFÄRDIGHETER

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begriplighet
Förmågan att göra sig förstådd för någon med språket som modersmål.
Du kan uttrycka vissa delar utan att skapa en begriplig helhet.
Du förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt så att någon som har språket som modersmål förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra dig förstådd.
Innehåll
Hur väl man kan förmedla ett innehåll och personlig åsikt.
Du uttrycker dig mycket enkelt och kortfattat om vardagliga ämnen. Förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat med sammanhang om något jag känner till. Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat. Du försöker uttrycka en åsikt.
Du uttrycker dig om ett specifikt ämne och tar även med detaljer. Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel. Du uttrycker dina åsikter och försöker motivera dessa.
Du uttrycker dig utförligt, tar upp helheter och detaljer. Det sagda är mycket innehållsrikt och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför. Du kan uttrycka och motivera dina åsikter.
Vokabulär och strategi
Du väljer enkla ord utan variation. Gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer enkla ord och försöker variera dig. Du gör dig för det mesta förstådd.
Du försöker att variera dig genom att t.ex. använda synonymer och sammanbindande ord. Om du saknar ett ord försöker du uttrycka detta på något annat sätt, ex. ett annat ord eller förklara.
Du har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd. Du använder synonymer, sammanbindande ord och idiomatiska uttryck. Du använder strategier för att lösa språkliga problem.
Uttal och intonation
Du uttalar många ord fel, vilket stör begripligheten. Din intonation ligger långt ifrån målspråkets (t ex låter svenskt eller entonigt)
Du gör en del uttalsfel, vilket ibland försvårar begripligheten. Din intonation påverkas till viss del av svenskan.
Du gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten. Din intonation är oftast korrekt.
Du har ett korrekt uttal. Din intonation är mycket god.
Flyt
Du letar ofta efter ord och gör långa pauser.
Du tvekar vid flera tillfällen.
Du tvekar vid enstaka tillfällen. Du har förmåga att korrigera dig själv.
Du har inga problem att uttrycka dig. Du har bra flyt med naturliga pauser.
Diskussion och samtal
Deltar inte i samtal och diskussioner eller deltar inte tillräckligt ofta,
Deltar i samtal och diskussioner där elever framför sina egna åsikter. Framför sina egna åsikter men förstår inte samspelet mellan diskussionsdeltagarna.
Talar tydligt och har ett gott sammanhang och kan anpassa språket till olika situationer. Kan hjälpa medlemmar av den "egna sidan" i diskussioner.
Talar klart och tydligt med ett gott sammanhang och anpassar språket till olika diskussionssituationer. Ser till att alla deltagare är lika delaktiga i diskussionen.

SKRIVFÄRDIGHETER

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Du kan skriva en kort och enkel text utifrån givna instruktioner. Du skriver enstaka fraser som ej knyts ihop. Förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt.
Du kan skriva en enkel text med sammanhang om vardagshändelser med vardagliga ord och fraser. Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Du kan skriva en text om ett specifikt ämne och tar även med detaljer. Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Du kan skriva en text som tar upp flera aspekter om ett givet ämne samt uttrycka mina åsikter och reflektioner. Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Begriplighet
Du förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt för en engelskt talande.
Du förmedlar ett innehåll. Gör dock vissa fel, som försvårar begripligheten.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig i min text, på ett sådant sätt att en engelsktalande person förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra dig förstådd på målspråket.
Meningsbyggnad och ordföljd
Du konstruerar korta meningar. Har inte alltid korrekt ordföljd, vilket stör begripligheten. Ofta svensk ordföljd/meningsbyggnad.
Du konstruerar korta meningar. Gör misstag gällande ordföljden, men det stör inte begripligheten. Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Du kombinerar korta och långa meningar, med i stort sett, rätt ordföljd. Gör misstag gällande ordföljden, men det stör inte begripligheten. Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Du varierar meningsbyggnaden och visar på god kunskap gällande ordföljd. Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Stavning
Du gör stavfel på enkla och redan bekanta ord, vilket stör begripligheten.
Du gör vissa stavfel som ibland kan försvåra textens begriplighet.
Du gör få stavfel i texten och de påverkar inte begripligheten nämnvärt.
Du stavar i stort sett korrekt. Endast ett fåtal stavfel förekommer.

ANSVAR

Aktivitet på lektionerna, eget ansvar för inlämninguppgifter, läxor, grupparbeten osv.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Deltar inte på lektionerna och tar inte ansvar för sitt eget lärande.
Deltar ofta aktivt på lektionerna och tar ett visst ansvar för sitt eget lärande.
Deltar aktivt på lektionerna och tar ansvar för sitt eget lärande.
Deltar aktivt på lektionerna och tar ansvar för sitt eget och gruppens lärande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: