Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning Svenska år 7-9

Skapad 2019-06-04 13:45 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.
Grundskola 6 – 9 Svenska
Bedömningsmatris svenska7-9

Innehåll

Detta är grundskolans samtliga kunskapskrav för ämnet svenska. Här kan du se hur jag bedömt dina kunskaper och färdigheter hittills. Observera att man i åk 7-8 kanske ännu inte prövat alla kriterier. Totalbedömning görs på de kriterier som vi på något sätt behandlat i undervisningen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
ANSVAR & ENGAGEMANG
- aktivitet på lektionerna - eget ansvar (inlämningsuppgifter, läxor, prov, grupparbete, komma i tid osv.)
Deltar inte aktivt på lektionerna och visar inte ansvar för sitt eget lärande.
Deltar aktivt på lektionerna och tar visst ansvar för sitt eget lärande.
Deltar aktivt på lektionerna och tar ansvar för sitt eget lärande.
Deltar aktivt på lektionerna och tar ansvar för sitt eget och gruppens lärande.
LÄSA
Läser enkla texter och återger knapphändigt innehållet i den lästa texten. Visar inte på någon större reflektion kring den lästa texten.
Läser till åldern avpassad skönlitteratur, faktatexter och tidningstexter, och kan återge det lästa i stora drag så att andra förstår. Har egna tankar kring den text/film man läst/sett och visar att man har förstått innehållet genom att komma med egna reflektioner.
Gör jämförelser och finner samband mellan olika texter/filmer samt tolkar budskapet i texten/filmen.
Har bredd i sin läsning, gör jämförelser och relaterar det lästa till egna tankar och erfarenheter på ett resonerande och utvecklande sätt.
SKRIVA
Skriver olika typer av texter (t.ex. berättelser, noveller, krönika m.fl.) men uppvisar brister i t.ex. struktur och skrivregler vilket gör att texten blir svår att förstå.
Kan skriva olika typer av texter (t.ex. Berättelser, noveller, krönika m.fl.) med ett enkelt språk så att den som läser förstår vad texten vill säga. Kan använda skrivreglerna.
Behärskar olika typer av texter. Skriver nyanserat och varierat samt ger uttryck för tankar, känslor och åsikter i sina texter.
Har hög språklig säkerhet och flyt i sina texter.
TALA
Deltar inte i samtal och diskussioner eller deltar sällan.
Deltar i samtal och diskussioner där eleven framför sina egna åsikter.
Är aktiv i olika samtalssituationer och argumenterar för den egna åsikten. Lyssnar på andra och granskar sina egna och andras argument samt ställer frågor som hör till ämnet.
Uttrycker sig säkert, välformulerat och med tydligt sammanhang samt tar del av andras argument för att ha stöd för sin egen ståndpunkt.
LYSSNA
Lyssnar inte när någon annan talar och/eller respekterar inte andras åsikter.
Lyssnar uppmärksamt när någon annan talar. Respekterar andras åsikter.
Lyssnar aktivt genom att tex. ställa frågor gällande ämnet.
Kan utifrån vad andra säger dra slutsatser och jämförelser i en diskussion samt kan dra egna paralleller till egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: