Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande 2019(Mall)

Skapad 2019-06-05 13:49 i Hyddans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Ingress till pedagogisk planering Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald  i lärandet.

Innehåll

Utveckling och lärande

Reflektionsunderlag

Börja med att kopiera detta underlag och döp om det till avdelningens namn och årtalet (Ta sedan bort denna textrad i ert dokument)

 

 

1. Välj läroplansmål 

2. Planerade insatser

Här skriver ni en nulägesbeskrivning och era planerade insatser

3. Förväntade effekter

Här beskriver ni när ni ser följande

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

 

4. Metodval

Nämn vilka av följande metoder ni har använt er av för att få syn på

dokumentation, intervjuer, observationer och enkäter

 

Resultat 

Ni använder olika metodval såsom t ex. dokumentation, intervjuer, observationer, enkäter 

för att få fram olika resultat av hur aktiviteter, lärmiljöer, bemötande och förhållanden i

verksamheten ger barnen möjlighet att utvecklas till empatiska, demokratiska och lärande

samhällsmedborgare genom det livslånga lärandet.Exempel på att resultatbeskrivningar kan vara

 • Barnen utvecklar sina förmågor att….genom…

 • Vi ser att barnen vid flera tillfällen….

 • Ett tydligt mönster är….

 • Vi ser att …. lett fram till att…..

 • I vardagen kan vi se att barnen….

 • Här kan vi/ I denna situation kan vi se att barnen tydligt uttrycker jag känner….(Kännetecken)

Analys

 

Man analyserar resultatet för att finna framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Detta gör man genom att se olika mönster i verksamheten och därmed kunna hitta de olika delarna som är utvecklande eller behöver utvecklas för att skapa helheten.säger nej 

 

Frågor man kan ställa sig och funderar kring för att se om mina förväntade resultat stämmer med de givna resultaten.

 • Vilka uttryck hade vi tänkt att det skulle ta sig i barngruppen?  Vilka har det tagit?

 • Vad var det för ett förändrat kunnande vi önskade se hos såväl individ som grupp? Syns den?

 • Hur har vårt förhållningssätt påverkat resultatet?

 • Vad har verktygen såsom lärmiljöer, gruppsammansättning, pedagogernas kompetens, kompetensutveckling m.fl. haft för påverkan för resultatet?

 

Exempel på formuleringar kan vara

 • Vi ser inte det förväntade resultatet när det gäller …. Istället ser vi….

 • Om vi jämför med tidigare år kan vi i år se….

 • När man tittar på förhållandet pojkar/flickor kan man se…

 • Om man jämför …. kan man se att ….

 • Här kan man urskilja….i förhållande till…..

 • Ett tydligt mönster är….

 • Vi tror att …. har gett barnen….
Nya insatser

Här beskriver ni vad ni ser att ni behöver jobba vidare med för insatser för att jobba i riktning mot de förväntade effekterna/utveckla de förväntade effekterna med utgång från det prioriterade läroplansmålet (punktform fungerar bra)

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: