👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maria Park - historia och nutid

Skapad 2011-09-09 12:49 i Maria Parkskolan Helsingborg
Maria Parkskolan, Mariastaden och Sankta Maria
Grundskola 9 Svenska

Innehåll

Inledning

Litteraturen hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma den egna identiteten. Litteraturen ger oss också kunskaper om människors livsvillkor under olika tider men också perspektiv på det nära och vardagliga. Genom att studera vår historia och vår närmiljö blir vi varse vårt kulturarv och kan med hjälp av historien skapa förståelse för densamma. Detta arbete om Maria Park kommer att resultera i en presentation som du själv väljer att skapa tillsammans med andra elever i grupp och är en del i det Comenius-projekt som skolan bedriver i åk4, 6 och 9.

Strävansmål

eleven

2) utvecklar sin fantasi och lust att skapa med språket, både individuellt och i samband med andra 3) utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan 4) utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd 6) utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär 11) utveckla sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel 12) utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, … samt utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap 14) förvärvar insikt hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär sig att både på egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för att bilda och befästa kunskap

Konkretiserade mål

eleven 2) skapar text enskilt och tillsammans med andra elever 3)arbetar för större säkerhet när han/hon talar och skriver. Eleven kan och vill uttrycka sig och får genom detta hjälp att tänka, lära och påverka 4) förbättrar sina texter efter egna kunskaper och vad andra tycker om arbetet 6) blir bättre på att läsa, förstå och gå på djupet med texter och arbetar med läsningen av texten utifrån densamma 11) blir bättre på att skriva för hand och med datorn som hjälpmedel 12) bli bättre på att hämta information från olika källor samt att granska dessa 14) tänker kring sitt eget lärande och blir bättre på att arbeta enskilt men också tillsammans med andra och använda den kunskap man redan har för att lära nytt

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få välja ett av följande områden att skriva om;

1) Maria Parkskolans historia och utveckling till den skola vi har idag 2) Mariastaden och dess utveckling i etapper från sjukhusperioden fram till idag
3) Sankta Maria sjukhus, byggnader, patienter och personal

Efter genomgången LPP väljer du det område du vill arbeta med, sedan hur du tillsammans med andra vill presentera ditt arbete. Därefter samtalar vi om hur du bäst kan hitta information till ditt arbetsområde. Sedan gör du en planering utifrån de tidsramar du fått. Det är viktigt att du har förberett ditt sökande efter material och tar med din text till måndagen i vecka 37. Efter att du arbetat fram din egen text kommer du att få arbeta i grupp med att sammanställa informationen och gemensamt komma fram till ett fungerande presentationssätt i just din grupp. Din enskilda skrivuppgift behöver inte vara renskriven förrän den ska lämnas in torsdagen i vecka 39.

Tänk på att: • vara aktiv i samtliga dela under arbetets gång • hålla dead-lines för att hinna och för att underlätta för din grupp • arbetet ska leda till en utställning för våra Comeniusgäster men också för övriga elever på skolan • göra ditt allra bästa!

vecka måndag onsdag torsdag 36 UPPSTART/LPP ÄMNESVAL/PRESENTATIONS- VAL/PLANERING/DISKUSSION

37 EGET ARBETE skoljoggen EGET ARBETE

38 ARBETE I GRUPP ARBETE I GRUPP (4-GRUPP)

39 SAMMANSTÄLLNING SAMMANSTÄLLNING/MONTAGE UTVÄRDERING MONTAGE

TIDSPERIOD Vecka 36-39 med utställning från och med vecka 40

Så visar jag att jag nått målen

• visar att du på egen hand kan hämta information och kritiskt granska denna • visar att du kan bearbeta informationen och skapa en text • visar att du därefter kan sammanställa informationen och tillsammans med andra skapa en helhet och presentera denna utifrån ett medvetet val • visar att du kan reflektera kring ditt arbete både hur resultatet blev och hur arbetsprocessen fungerade