Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitaliseringsplanering

Skapad 2019-06-10 10:01 i Vallatorp Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Digitalisering Detta läsår kommer vi att fokusera på ett kooperativt arbete med digitalisering. Tillsammans med barnen kommer vi att undersöka grunderna i programmeringens värld, lära oss nya progammeringsappar, arbeta med vår robot Blue-Bot och lära oss om QR-koder.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 Barnen ska ges möjligheten till att utveckla ett intresse och öka sina kunskaper inom digitaliseringens värld. Vi kommer att börja med att   introducera grundläggande programmeringsbegrepp ihop med arbete med programmeringsapparna Loopimal och Bee-Bot tillsammans med Alfa-Beta. När barnen bekantat sig färdigt med apparna, kommer de att få arbeta med vår robot Blue-Bot för att programmera vidare för att slutligen introduceras för QR-koder.

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Vi vill att alla barn oavsett kön ska ges möjligheten att intressera sig för teknikens-och digitaliseringens värld. I arbetet med programmeringen bekantar sig barnen med de olika programmeringsbegreppen. Användandet av de korrekta begreppen är språkberikande samtidigt som det stimulerar barnens datalogiska tänkande. Det datalogiska tänkandet handlar om att kunna bryta ner stora problem till mindre problem, att skapa steg-för-steg-planer, att leta efter mönster och at tänka utanför ramarna. Barnen ges möjligheten till att utveckla ett analytiskt tänkande, att kunna arbeta på ett strukturerat sätt för att lösa problem och att tränas i att göra generaliseringar.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Undervisningen kommer att ske i de olika arbetsgrupperna, där vi (pedagogerna) har ansvar för varsin grupp. Vi lutar vårt arbetet mot Vygotskijs sociokulturella teorier. Vi kommer att arbeta med artefakter (iPad, robot) och använda oss utav den proximala utvecklingszonen, där barnen och pedagoger stöttar och hjälper varandra i arbetet med appar , robotar och QR-koder. 

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Efter arbeten i grupperna, samtalar vi om vad som var kul, enkelt, och svårt för att kunna planera vidare utifrån barnens önskemål och tankar inför arbetstillfällena efter om vad vi ska kunna utmana barnen vidare inom.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Det är för barnen som vi gör detta. Deras intressen ska ligga till grund för arbetet. Barnens intressen, önskemål, reflektioner samt tankar ska föra arbetet framåt. Vi anpassar vår planering där utefter. Vi har vår mall och våra mål, hur arbetet görs inom detta inspireras av barnen.

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Alla pedagoger på avdelningen ansvarar för att dokumentation förs. Varje steg ska dokumenteras och sättas in i pärmar, och på vår dokumentaionsvägg.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   Vi vill på ett lustfyllt och lärorikt sätt  introducera barnen för digitaliseringens värld med hjälp utav olika metoder och inom olika  områden, appar, robot och QR-koder. Vi vill att alla barn oavsett kön ska ges möjligheten att intressera sig för teknikens-och digitaliseringens värld.

  _____________________________________________________________________ 

   

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: