Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP - Västanvinden/Guldfisken 19/20

Skapad 2019-06-10 13:53 i Västanvindens förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Vi vill öka barnens kunskap och medvetenhet kring vår närmiljö och vikten av hållbar utveckling, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi är en del av vår omvärld och vi kan påverka den.

Innehåll

Vår magiska värld - Hållbar utveckling

 

Varför?

- Ökad vi-känsla.

Ökad respekt för varandra, närmiljö och omvärld.

- Ökad medvetenhet och intresse hos barnen för hållbar utveckling.

Fortsätta att synliggöra våra värdeord: Vi värdesätter en utmanade, tillåtande miljö där lärande sker genom glädje och delaktighet.

Syfte

Vi vill öka barnens kunskap och medvetenhet kring vår närmiljö och vikten av hållbar utveckling, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi är en del av vår omvärld och vi kan påverka den.

 

För barnen

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära?

 • lära sig vikten av hälsa och välbefinnande
 • utforska samspelet mellan människor, samt människan och naturen i närmiljön för nutid och framtid.
 • få en förståelse för Barnkonventionen
 • få en förståelse för olika levnadsförhållanden

För pedagogerna

 • Utmana barnen och oss pedagoger i vår undervisning 
 • Stanna upp och inte gå för fort fram i temat.
 • Dela in barnen i smågrupper för en gynnsamt lärande. 
 • Erbjuda varierade lärmiljöer och material i vår undervisning kopplat till vårt tema.
 • Använda oss av barnens erfarenhetsvärld kopplat till temat.
 • Vi synliggör barnens tankar och reflektioner, lyhörda pedagoger.
 • Skapa goda samspel genom dagligt värdegrundsarbete.
 • Använda och utveckla bildstöd.

 

Utvecklingsfråga/nyfikenhetsfråga för året, vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

 • Kan vi genom vårt tema skapa medvetna världsmedborgare som visar förståelse för hållbar utveckling?

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

- ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

- förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

- förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

- intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

- förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

Prioriterade mål utifrån Förskola och hem 2:4

Förskollärare ska ansvara för att: 

- vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.

Planera och genomföra

 • Introducera temat genom en lärmiljödag utomhus.
 • Skapa lärmiljödagar utomhus tillsammans i huset.
 • Avsluta projektet med lärmiljödag tillsammans med vårdnadshavare.

 

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör: 

 • det kompetenta barnet
 • barns inflytande
 • vårdnadshavares involvering-träff med vårdnadshavare utomhus,
 • kreativitet och de hundra språken
 • att lära tillsammans och av varandra
 • nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
 • variation i arbetsformer
 • olika gruppkonstellationer
 • introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
 • för barnen att ställa hypoteser

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Uppföljning, utvärdering och utveckling sker kontinuerligt i vårt Systematiska kvalitetsarbete (SKA).

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: