Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text, åk. 4.

Skapad 2019-06-10 23:28 i Gruvrisskolan Falun
Arbete med instruerande texter i form av recept och olika instruktioner.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Under vårterminen har vi arbetat med instruerande texter - hur dessa texter är uppbyggda och att skriva instruktioner i form av bland annat recept och instruktioner till olika handlingar.

Innehåll

Syfte och mål


Arbetet ska utveckla elevernas kunskaper om hur instruerande texter är uppbyggda, vad meningen med dessa texter är samt att skriva olika former av instruktioner. 

Arbetssätt

Under arbetet med denna texttyp händer detta i undervisningen:

- Eleverna läser olika instruerande texter. Både tyst läsning, högläsning samt högläsning från läraren.

- Eleverna skriver egna instruerande texter. Tillsammans med klasskamrater och enskilt. Både med egenvalt ämne samt med hjälp av färdiga ämnen eller efter givna instruktioner.

- Begrepp (exempelvis punktlista, inledning, styckeindelning, mm).

- Stavning, meningsbyggnad och välskrivning.

- Bearbetning av egna och andras texter.

- Textsamtal kring egna och andras texter.

- Att muntligt kunna ge och ta instruktioner.

- Bedömning sker löpande under arbetets gång samt genom den individuella avslutande uppgiften i slutet av arbetsområdet (skriva en instruerande text utifrån ett egenvalt ämne).

Kopplingarna till läroplanen är densamma oavsett om eleven följer kursplanen i svenska eller i svenska som andraspråk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Instruerande text.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SYFTE
Förstår syftet med enkla instruktioner, som till exempel recept.
Förstår syftet och fördelarna med skrivna instruktioner. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att skrivna instruktioner kan användas inom en mängd områden. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
INNEHÅLL
Innehållet är begripligt.
Innehållet är relativt tydligt.
Innehållet är tydligt och anpassat till syftet.
STRUKTUR
Skriver kortfattat i återberättande form.
Försöker använda strukturen för instruerande text.
Använder strukturen för en instruerande text och anpassar texten till strukturen.
ARBETSGÅNG
Behöver hjälp för att få med alla steg i rätt ordning.
Får med de flesta stegen, skriver dem i rätt ordning.
Har med alla steg i rätt ordning och skriver tydliga instruktioner för hur och när varje steg ska utföras.
TEXTBINDNING
Knyter samman de olika stegen med ”och sen”.
Använder några sambandsord för tid till exempel först, därefter, sedan, när.
Använder ett bredare urval av sambandsord som till exempel medan, under tiden, slutligen.
BESKRIVANDE ORD
Använder enkla verb.
Använder beskrivande verb.
Använder beskrivande verb, adjektiv och adverb.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: