Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering Sälen

Skapad 2019-06-11 10:34 i Dragspelet Haninge
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Innehåll

Fokusområde som vi valt: Rörelse – Stillhet och balans 

Syfte: Vårt syfte med projektet är att våra barn ska få bra verktyg med sig att klara av sin framtid. Hur är man en bra kompis/medmänniska? Det är en viktig del av vardagen som vi alla behöver ha med oss i framtiden.

 

I detta projekt som vi valt att kalla ”harmoni i betongen” kommer barnen att få mötas av en bestämd plats mitt i en förortsmiljö med många höghus runt om kring sig. Vi har hittat en lugn plats mitt bland alla höghusen där våra barn kommer få chansen att utmanas, utvecklas, utforska sin närmiljö genom rörelse – still och balans. 

Uppstartsfråga: Vad hör vi på den här platsen?

Genom våra olika begrepp och vår valda plats kommer vi få in rörelse – stillhet och balans. 

Avdelningens egna värdeord: 

    -      Tillsammanshet

 

-      Harmoni

 

-      Vänskap

 

-      Sprida glädje

 

-      Våga vara sig själv

 

-      Samspel/turtagning

 

-      Demokrati

 

-      Våga säga stopp

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling:

Under uppstartsveckorna kommer vi att använda oss av de 10 kompisböckerna för att få in de nya begreppen hos barnen. Barnen i vår grupp har sedan förra terminen en bra begreppsuppfattning kring våra begrepp redan innan men vi ha med oss konkret material till våra begrepp. Detta kommer ske genom högläsning i våra böcker som vi har på avdelningen.

Under samlingarna introducerar vi kattparken för vår barngrupp genom att visa bilder samt tidigare dokumentationer från terminen innan. Här använder vi 100-språkligheten, vi visar bilder, använder oss av kroppsspråket, stödtecken samt bilder.

 

Förhandlingen kommer att ske mellan pedagog-barn och även barn-barn när vi har kommit till vår valda plats och i alla våra olika situationer under dagen.

 

-Digitalt och ​ analogt:

Vi kommer att använda oss av digitala verktyg såsom ex, ipads för att dokumentera barnens utforskande och kunna ta tillbaka materialet till barnen för reflektion. Vid reflektion tillsammans med barnen kommer vi även använda vårt digitala verktyg projektorn, där kommer vi projicera upp bilder/videos från barnens utforskande.

 

Analogt lärande kommer barnen få med sig genom att få utforska och skapa med kroppen. Materialet som barnen kommer erbjudas under första veckorna blir papper i olika storlekar samt ritpennor.

 

-Normkritik och Normkreativitet:

Vi kommer ta med oss material från vår valda plats för att återbruka detta i vårt arbetssätt att ta tillbaka och sudda ut gränserna mellan ute och inne. Detta material blir även okodat och kan inte kopplas till ett speciellt kön som samhället vart med och påverkat.

 

Som avslutning ser vi inte könet på våra barn utan vi ser dom som egna individer.

 

-Barns rättigheter:

På avdelningen så pratar vi mycket om att barnen har rätt att vara med och påverka i deras vardag. Barnen får tillsammans med pedagogerna men även med sina vårdnadshavare förmedla och samtala och kompromissa för att komma fram till en bra lösning. Alla barn har rätt att få inflytande i verksamheten för att de ska kunna vara delaktiga och känna att de växer som medmänniska.

I brandbergens förskolor så arbetar vi utifrån barnkonventionen, vi har även en likabehandlingsplan där vi kan vända oss till vid tankar och funderingar kring hur vi ska arbeta med den.

Vi ser alla våra barn som individer och ser till att alla barn blir delaktiga i vårt projekt genom att belysa det i barnens individuella lärloggar på unikum.

Gruppindelning: Vi kommer att starta en grupp för de 5 barn som skulle ha börjat på äldre barns avdelning. Dessa barn kommer hamna i en tvärgrupp tillsammans med de barn som ska flyttas till samma avdelning senare från avdelningarna delfinen och pingvinen. Vi har en tanke att tvärgruppen kommer träffas ca 2 gånger i veckan.

 

Barnen som blir kvar dessa dagar kommer att få utforska vår valda miljö men även miljön här på förskolan på olika sätt.

 

Vi tänker oss att de barn som blir kvar i vår grupp kommer att hamna i flexibla grupper när projektarbetet sätter igång under uppstartsveckorna. Anledningen till att vi väljer att ha flexibla grupper är för att vi kan utgå från hur dagen ser ut, barnens dagsform m.m. 

Det här blir vårt observationsfokus: Under uppstartsveckorna kommer vi att fokusera på vår uppstartsfråga samt att vi observerar hur barnen behandlar varandra? Fångar de upp begreppen som vi har med oss ifrån kompisböckerna?

 

Vi kommer att skriva ner våra observationer i ett block/post it lappar och samla allt i en pärm där vi har vårt råmaterial till projektet. 

Så här dokumenterar vi: Vi kommer att dokumentera genom att ta mycket bilder medan vi observerar barnen. Vi är fyra pedagoger på avdelningen, en av oss kommer att dokumentera genom att fotografera, en kommer att skriva ner vad barnen säger/berättar via sitt kroppsspråk.

Under veckans reflektionstid reflekterar vi pedagoger om barnens upptäckter innan vi tar tillbaka det till barngruppen.  

Så här delar vi upp pedagoger: En fast pedagog kommer alltid att gå med de barn som ska få mötas i tvärgruppen. I denna tvärgrupp följer även en till pedagog med om alla dessa barn är närvarande.

De andra två pedagogerna som är kvar stannar med resterande av barngruppen och arbetar med dem. Här kommer vi göra en mer detaljerad planering i augusti månad. 

Material och miljöer vi erbjuder barnen: Vid den platsen vi har valt att utgå ifrån i vårt projekt kommer alla barn kunna erbjudas något utforskande. Vi ser en stor potential i vår närmiljö som vi valt till uppstarten. Här finnas det flera olika delar där barnen kan delas upp och få utforska olika delar. Vi kommer att ta med oss vår samlingsfilt som vi skapat från materialet vi fick under planeringsdagarna 10-11/6-19.

I miljön kommer barnen att få mötas av olika installationer/mötesplatser som är uppbyggda för ca 2-6 barn per gång.

Efter uppstartsveckorna är målet att ta med sig miljöerna från vår valda plats in till vår avdelning för att sudda ut gränserna mellan ute och inne. 

Tid. Planera tiden: : Under uppstartsveckorna kommer vi att besöka vår valda plats/miljö 1-2 dagar i veckan. Vi tänker att aktiviteten vid denna plats kommer att ske mellan 9.15-10.30 dessa två dagar.

Under reflektionstiden veckan innan gör vi upp en tydlig planering för veckan som kommer. Vi ser en vinning i att ha en tydlig planering redan veckan innan för att det ska finnas en tydlighet i vårt syfte. 

Så här reflekterar vi: Vi pedagoger kommer att reflektera under vår reflektionstid varje vecka. Under uppstartsveckorna kommer vi ha med oss våra block där vi varje dag skrivit ner vad vi sett att barnen har undersökt. Vi tar även med oss bilderna som vi kan reflektera kring.

Barnens reflektioner kommer vi att genomföra under torsdag förmiddag. Barnen kommer här att få mötas av råmaterial från veckans tillfällen, videoupptagningar, materialet de själva har skapat med eller forskat kring. Vi kommer att använda oss av ipads och projektorn under denna reflektionstid. En av oss pedagoger kommer att sitta utanför gruppen och skriva ner barnens tankar och idéer som kommer upp. Om vi känner att vi vill ha alla pedagoger närvarande i reflektionen så spelar vi inte reflektionen som vi har tillsammans med barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: