Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myran uppstarsplanering Brandbergens förskolor

Skapad 2019-06-11 10:45 i Tamburinen Haninge
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Innehåll

Fokusområde som vi valt: Natur levande icke levande Odling

Syfte: Syftet är att låta barnen undersöka och upptäcka den föränderliga växtprocessen.

 Uppstartsfråga: Vad händer i vår pallkrage?

Avdelningens egna värdeord: Empati, samarbete, nyfikenhet och kreativitet

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling: Vi använder AKK och tecken som stöd. Vi sätter ord på det vi gör och känner. 

-Digitalt och ​ analogt: Barnen får tillgång till digitala verktyg som lärplatta, projektor och digitalt förstoringsglas. Vi använder oss av digitala program som green screen. Vi använder Google som sökmotor. Vi använder analoga verktyg som papper, penna, pensel, lera, ståltråd, förstoringsglas, sax och återvinningsmaterial.

-Normkritik och Normkreativitet: Låta barnen skapa med det planterade på olika sätt. 

-Barns rättigheter: Att alla barn blir sedda och uppmärksammade. Att de får komma tilltals. Atta alla barn har rätt att vara sig själva och att olikheter berikas.

Gruppindelning: Vi kommer försöka använda oss av tre fasta grupper.

Det här blir vårt observationsfokus: Att undersöka föränderligheten i pallkragen.

Så här dokumenterar vi: Vi använder oss av papper och penna, lärplatta då vi filmar och fotograferad.

Så här delar vi upp pedagoger: Vi pedagoger delar in oss i fasta grupper så långt som möjligt.

Material och miljöer vi erbjuder barnen: Vi skapar olika mötesplatser i vår innemiljö. Vi låter barnen odla inne som ute.

Tid. Planera tiden: Tisdag, onsdag och torsdag.

Så här reflekterar vi: Vi använder oss av 5 spaltaren i våra reflektioner då vi reflekterar kring barnens utbildning.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: