Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snick och Snack - vårt värdegrundsarbete

Skapad 2019-06-11 11:03 i Lergöken Sjöbo
Förskola

Innehåll

 

1 - Riktning, utifrån och med barnens lärande i fokus

 

Syfte

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta
vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk
vardaglig handling i olika sammanhang

 

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och
sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för
utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov,
erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas
tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Mål (hämtas ur läroplanen)

Normer och värden

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna (Mål normer och värden)

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

Utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin

kroppsliga och personliga integritet.Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

 

Målkriterier

Vilka tecken på lärande vill vi se hos barnen?

 

Normer och värden

 • Barnen har ett öppet sinne inför våra olikheter
 • Barnen respekterar varandras gränser, (öppensinnlighet)

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

 • Barnen lyssnar på varandra

 • Barnen har strategier för att hantera konflikter.

 • Barnen kan svara för sig i konflikter på ett respektfullt sätt.

   

Nuläge

 

Normer och värden

 • Har svårigheter att lyssna på varandra och se var gränsen går
 • Ibland påpekar barnen inför varandra om deras olikheter på ett negativt sätt

Omsorg, utveckling och lärande

 

 • Barnen lyssnar inte alltid på varandra

 • Barnen blir ledsna ledsna i konflikter och kommer till vuxna istället för att försöka lösa konflikten först.

   

2 - Barnens nyfikenhet och intresse

Nyfikenhet och intresse

Vad visar barnen nyfikenhet och intresse för? Hur visar det sig? Vilka barn visar intresset?

 

 • pokémon

 • snick och snack- brev är en magnet

 

3 - Undervisning

Planering av genomförande

Hur lägger vi upp vår undervisning? Vilka metoder väljer vi?

 

Våra val i vår undervisning baseras utifrån våra riktlinjer i vår läroplan.

Arbetslaget ska...

 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda

ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras

uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena,

 • arbeta för att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen.

 

Metod:

 • samlingarna ska vara aktiva där barnen ska vara aktiva. När samlingarna blir för långa måste vi ha ett break där barnen rör sig.

 • Rollspel i vardagen med forumteater

 • Snick, snack

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: