Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering Björnen

Skapad 2019-06-11 12:40 i Trombonen Haninge
Förskola
Vi vill skapa en trygg, harmonisk och lekintresserad barngrupp genom inspiration av fåglar. Via musik, dans, rörelse, skapande, lek, våra olika sinnen, kunskapsinhämtning m.m ge barnen en tro på sig själva och en hållbar utveckling, en gemensam framtid.

Innehåll

Fokusområde som vi valt: Natur- Levande och icke levande

Syfte: Vi vill skapa en trygg, harmonisk och lekintresserad barngrupp genom inspiration av fåglar. Via musik, dans, rörelse, skapande, lek, våra olika sinnen, kunskapsinhämtning m.m ge barnen en tro på sig själva och en hållbar utveckling, en gemensam framtid.

Uppstartsfråga: Var finns fåglarna?

Avdelningens egna värdeord: Harmoni. Barnens harmoni i gruppen och harmoni med naturen

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling: Ge barnen så många möjligheter vi kan via olika mötesplatser. Högläsningshörna med blandade böcker, fakta och saga. Vi kommer använda tecken som stöd. Sånger och ramsor kommer vi bland annat att använda oss av vid olika stoppstationer på väg till vår observationsplats i skogen (en rutin vi ska introducera i uppstarten). Våra stationer på avdelningen är utformade så att de ska ge möjlighet till kommunikation och förhandling.

-Digitalt och ​ analogt: Fortsätta arbeta med projicering av bilder och filmer kring projektet inne på avdelningen. Arbeta med det digitala ägget. Vi tänker att efter ett tag kunna arbeta med källkritik och greenscreen genom att göra sången "Fem fina fåglar" Barnen ska ha tillgång till papper, färg, kritor och pennor och vi ska uppmuntra barnen till att dokumentera sina upptäckter och tankar genom egna bilder.

-Normkritik och Normkreativitet: Det okodade materialet och återbruksmaterial ska vara i fokus på avdelningen för att barnens egen kreativitet får användas. Genom att jämföra fåglarnas liv med våra kan vi väcka tankar hos barnen kring bland annat genus och mångfald.

-Barns rättigheter: Vi iordningställer miljön på avdelningen på så sätt att det ger många valmöjligheter för barnen att gruppera sig på. Genom observationer av barngruppen kan vi vuxna gå in och styra så att alla barn får utforska miljöerna i sitt eget tempo

Gruppindelning: Vi kommer att arbeta med flexibla grupper där gruppstorleken avgörs av barnens behov.

Det här blir vårt observationsfokus: Vi kommer att observera genom att fotografera och filma. Postitlappar använder vi för att snabbt skriva ner barnens ord och tankar. Vi observerar barnen vid våran observationsplats i skogen och i våra olika hörnor/miljöer på avdelningen

Så här dokumenterar vi: Via unikum och SKA. Barnens egna lärloggar som kopplas till planeringen ligger till grund för reflektion och analys.

Så här delar vi upp pedagoger: På våran planeringstid delar vi upp oss pedagoger på veckans aktiviteter. Vilka som är närvarande pedagoger och vem som är löpare och hjälper till med dokumentationen.

Material och miljöer vi erbjuder barnen: Byggrummet är uppdelat på många olika stationer för att skapa smågrupper och lugn och ro. Bygghörnan är delad med en hylla för att bygge ska kunna ske från två olika håll. Hemvrå och skogsrummet ligger angränsande till varandra för att stimmulera leken. Bordsaktiviteter, återbruksmaterial och utforskande material finns i ateljerummet.

Tid. Planera tiden: På reflektionstiden  planerar och bestämmer vi vem som ska göra för aktivitet tid/dag.

Så här reflekterar vi:Förutom att reflektera som vi brukar mellan oss pedagoger eller tillsammans med barnen vill vi prova att använda oss av ljudinspelningar vid diskussioner med barnen. Vi tror att videoinspelningar stör barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: