Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolan trombonen-Avdelningen skorpionen

Skapad 2019-06-11 16:03 i Trombonen Haninge
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Innehåll

Fokusområde som vi valt: Vårt valda fokusområde är natur-levande och icke levande samt att öva på stillhet, rörelse och balans.

Syfte: Vi vill ge barnen möjlighet att upptäcka och undersöka hur en bro fungerar och vad den har för funktion.

Uppstartsfråga:  Vad upplever barnen vid/på bron?

Avdelningens egna värdeord: Pedagogernas förhållningssätt mot barnen och vuxna  är mycket avgörande  för att betona vikten av demokratiska värderingar redan i förskolan. Vi  stödjer/hjälper barnen genom att lyssna på dem och bli lyssnad, stimulera och uppmuntra dem att vänta på sin tur och respektera andra . Fantasin och kreativiteten utvecklar barnen i lekar och fantasin är grunden till kreativiteten. För att hjälpa barnen att öva upp sin kreativitet och fantasi erbjuder vi barnen olika aktiviteter såsom att måla, skapa med olika material, läsa böcker organisera planerade och oplanerade lekar, o.s.v.

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling: Små barn tillägnar sig erfarenheter och kunskaper omvärlden genom att se, känna,lyssna, lukta och smaka på allt. De lär sig genom konkret handlande, kommunikation och imitation.Det är viktigt att språket inte blir kontrolvertyg för oss, utan att barn blir sedda och respekterade.Vi uppmärksammar alla barn och se till att de får kommunikationsutrymme som kropsspråk o.s.v.

  • Vi pedagoger hjälper barnen att sätta ord på deras handlingar och erfarenheter och en aktiv dialog med dem. Vi planerar läsa sagor som handlar om "bro" och ska ha planerade och oplanerade läs stunder minst 2 gånger i veckan.Ta in lägesord genom sagor och under olika skapande aktiviteter och repetera dem ofta.
  • Vi sjunger och dramatiserar sagan t.e.x som" Bockarna Bruse" till koppling icke levande "bron" på våra samlingar.

 

-Digitalt och ​ analogt:

Vi har tänkt att använda både lärplattan och projektorn som hjälpmedel under vår resan till projektarbete.Vi erbjuder barnen ett lustfyllt arbetssätt med nya/roliga aktiviteter med iPad samt att ge barnen möjlighet att utvecklas tekniskt. När barnen turas om och väntar på sin tur när de använder digitala redskap förstärks barnens sociala utveckling. Vi filmar barnen under olika aktiviteter, sedan reflekterar vi tillsammans med barnen. Barnen lyssnar på sagor enskilt och i gruppen. För att skapa bra relationer mellan pedagoger och barn, pratar vi utifrån barnens nivå och vi lyssnar på dem genom ögonkontakt och kroppsspråk.

-Normkritik och Normkreativitet:

  • Genus perspektiv: Vi visar genom handling och dialog med barnen att alla har samma värde.Vi ska på ett aktivt sätt arbeta för att varje barn, oavsett kön, ska ha möjlighet att pröva på och utveckla förmågor och intressen samt att vi ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande och utrymme.Vi gör allt tillgängligt för alla barn oavsätt hur de vill uttrycka sig.

       Vi låter barnens intressen och önskamål styra våra val av aktiviteter och vi anpassar miljön efter barnens tankar. Vi uppmuntrar barnen att skapa utifrån deras egna fantasier och verklighet.Vi använder okodade material såsom stenar, träbitar, pinnar, kottar, olika tyg o.s.v

Vi planerar att låna sagoböcker som berättar om olika bilder, personer, karaktärer och tron.Vi vill visa på att barnen själva får tycka och tro om de vill.

Barns rättigheter:

Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och och utforska-på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. alla barn får möjlighet att uttrycka sig och få uppleva hur viktiga de är. Genom turtagning ger vi samma möjligheter till alla barn. Vi vill att alla barn ska utvecklas som de är. Det finns inget rätt eller fel. Det är viktigt att alla barn vågar uttrycka sig som de vill och få veta att de är värdefulla och att "jag kan".

 Gruppindelning:  Vi organiserar utbildningen genom att dela barngruppen i mindre grupper (max 4 barn) så att alla barn kan få möjlighet att uttrycka sig i gruppen och blir sedda.

Det här blir vårt observationsfokus:

Vi observerar och antecknar på 3 spaltare och post-it samt tar kort på barnen och filmar. Avdelningen skorpionen består av 17 barn mellan 1-3 år  och 3 pedagoger.Utifrån våra observationer och reflektioner  bestämde vi oss för att fokusera "Bockarna Bruse på bron.". Vi såg att våra barn gillade och intresserade sig för att bygga med olika material  och det gjorde de ofta på olika sätt i avdelningen.  Då bestämde vi för att gå vidare utifrån barnens intresse och uppmuntra dem till att undersöka och upptäcka bron (natur-icke levande) och se vad de upplever och vad som händer med barnen när de är vid/på bron. Som en startpunkt tänkte vi besöka en bro som ligger i skogen nära förskolan och skapa en bro med natur material och använda den under vår samling.

Så här dokumenterar vi: Vi dokumenterar barnens lärande som avdelningslärloggar och individuellt lärloggar och "SKA" arbete i unikum.Under vår reflektions tid måndagen dokumenterar vi en halv timme i Unikum samt upplysa och uppmuntra föräldrarna att läsa vår dokumentation genom Unikum.

Så här delar vi upp pedagoger: En närvarande pedagog och en som antecknar och tar kort samt filmar utbildningar.

Material och miljöer vi erbjuder barnen:

Vi har olika mötesplatser inne i avdelningen som exempelvis bygg- och konstruktionshörna, läs- målar- och skrivhörna, en plats för att undersöka på ljusbordet, o.s.v. Vi har köpta material såsom bilar, dockor, djurfigurer, lego, ,plastblommor, träbitar, kartonger och återvinningsmaterial såsom flaskor samt material från naturen. En strukturerad och tydlig miljö ger barnen trygghet. För att ge en större möjlighet för barnet att våga utforska förskolans miljö, kommer vi att dela barnen i grupper och vara närvarande pedagog.

Tid. Planera tiden:

Vi genomför en planerad utbildning förmiddagen på onsdagar och torsdagar för att vi har samarbetsdagar med andra avdelningar förmiddagen på måndagar och tisdagar. Det tar en halv timme eller längre beroende på barnens intresse och koncentration. 

 Så här reflekterar vi: Vi alla pedagoger reflekterar en gång i veckan eftermiddagen på måndagar och en halv timme med tillsammans med barnen ibland med små grupp ibland enskild barn på fredagar genom video filmer bilder och barnens tekniker under en kort tid. Eftersom våra barn kan inte uttrycka verbalt kommer vi att tolka deras mimiker, gestaltar och kropsspråk.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: