Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Domherren Holken/Kobjer BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 2019/2020

Skapad 2019-06-12 12:59 i Holkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö 18). På förskolorna Holken och Kobjer ligger pedagogernas barnsyn till grund för de möjligheter som ges. Pedagogerna utgår ifrån och fångar upp barnens intressen och behov för att skapa en verksamhet som ägs av barnen. Verksamheten arbetar aktivt med att ge barnen utrymme och utmaning i de egna valen och med detta följer både rättigheter och skyldigheter. Barnens egna val respekteras i såväl de egna som i de styrda aktiviteterna. Pedagogerna lägger stort fokus på att utveckla barnens språk och olika metoder används för att barnen ska kunna göra sig hörda. Pedagogerna är medvetna och lyhörda på barnens uttryck för att fånga upp varje individ. Barnen uppmuntras att argumentera för att kunna påverka sin situation, men de ska också få en förståelse för när och varför den egna viljan inte alltid är genomförbar.

Innehåll

Infoga gärna en bild som visar er årsplan/årshjul/årsklocka/lotusdiagram

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad?)

.Vi arbetar och uppmuntrar barnen att hjälpa till på avdelningen och ta ansvar för vår gemensamma miljö.De får ansvar för att duka,hämta maten, presentera maten, lägga fram kuddar till vilan, städa efter sig/plocka undan innan de går vidare till nästa aktivitet, återvinna....

Vid exempelvis utflykter låter vi ett barn presentera och gå igenom vilka regler som gäller för just det utflyktsmålet

Vi arbetar med att alla barn ska få göra sin röst hörd och känna att just deras tankar och ideer är viktiga och spelar roll, att de lär sig vänta på sin tur

Vi använder oss av kompisböckerna för att sätta ord på uppkomna eller tänkbara situationer så att barnen ska få en förståelse.

Som strategi för att barnen mer lättillgängligt ska få inflytande i verksamheten, och känna att de kan påverka sina dagar på förskolan, har vi introducerat vår önskelåda "Postis". Där kan barnen lägga lappar med namn och önskning som vi sen har som utgångspunkt då vi planerar våra veckor och aktiviteter. Det är också ett sätt för att även de barnen som inte vill ta lika mycket plats i gruppsammanhang ska få lika mycket inflytande.

I utformandet av miljön har barnen inflytande på så vis att vi involverar barnen då det sker förändringar i miljön. Vi anpassar miljön efter det barnen är intresserade av och den är föränderlig.

Vi arbetar aktivt med demokrati och att barnen ska få en förståelse för begreppets innebörd. Genom att kontinuerligt rösta om olika beslut får barnen även förståelse för innebörden av begreppen majoritet och minoritet och varför beslutet blir som det blir.

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

 Genom dokumentationer och i samtal med barnen både vid spontana och planerade tillfällen. 

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. 

Vi ser redan stora effekter genom att barnen är självständiga i konflikter. De kommer själva med lösningar som kan innefatta exempelvis röstning. Vi ser också att de är självständiga i att ta ansvar för miljön. De kommer med förslag på aktiviteter de vill göra. Vi vill fortsätta ge barnen känslan att deras röst är viktig, att de kan påverka sin situation och få önskningar uppfyllda. Vi vill även fortsätta hjälpa de bli mer självständiga i alla aspekter.

4. Läroplansmål enligt nedan

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

- intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

- förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

- förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: