Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågsfisken Stora Körsbäret

Skapad 2019-06-13 09:43 i Skarsjö förskola Norrtälje
Förskola
Vi startar upp höstens arbete genom att läsa boken Regnbågsfisken. Vi kommer läsa boken i mindre grupper och reflektera över bokens innehåll utifrån den generativa frågan, hur kan vi hjälpa Regnbågsfisken få vänner?

Innehåll

 

TEMA Regnbågsfisken.

Rengnbågsfisken av Marcus Pfister.

Vi arbetar med värdegrunden. Boken handlar om att vara vänner och dela med sig. Alla barnen kommer göra en egen regnbågsfisk, hur vi kan hjälpa Regnbågsfisken få vänner.  Barnen får reflektera och berätta hur man är en bra kompis, och hur man kan hjälpa någon.

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

SYFTE - GENERATIV FRÅGA

Barnen ska lära sig hur man kan hjälpa någon. Värdegrunden i praktiken. Barnen ska lära sig hur man är en bra kompis och vän. De ska utveckla sociala förmågor att fungera i grupp, hjälpa varandra. Barnen ska lära sig utveckla sin empatiska förmåga att hjälpa. Vi kopplar ihop barnens förmågor med skapande verksamhet så det bildas en helhet. Barnen ska få möjlighet utveckla sin empatiska förmåga att hjälpa Regnågsfisken få vänner, att känna empati för andra och vara en vän är förmågor som barnen kommer behöva ha kunskap om hela livet.

Generativ fråga: Hur kan vi hjälpa Regnbågsfisken få vänner?

Syfte: Vi vill att barnen ska få en förståelse och förmåga att vilja hjälpa någon, samt att få syn på sitt eget agerande samspelet med andra.

 

Mål ur Lpfö 18:

2.1 Normer och värden. Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

2.4  Förskola hem.  Ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen.

 

Barnens intressen, initiativ och behov:

Förståelse: Barnen har viss förståelse för hur  Regnbågsfisken kan få flera vänner. Vi har intervjuat de äldsta barnen om hur man kan få flera vänner. Barnen kom med förslag om att fråga om man får vara med. Att dela med sig av saker, ge bort saker tex.  De yngre barnen har lekt en lek om vänskap. De är en ny grupp, och vi ser att de är på väg att lära känna varandra,  i båda grupperna har vi pratat mycket vänskap och allas lika värde.

1e: BARNENS FÖRMÅGOR

Barngruppen ska få förståelse och utveckla en förmåga att vara vänner, dela med sig, hjälpa andra.

1f: BARNENS BEGREPP

Begrepp barnen ska lära sig är ta hänsyn, hjälpa andra, utveckla empati, och förståelse.

1g: FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Vi har ett utforskande och inlyssnande förhållningsätt. Vi lyssnar på barnen och deras hypoteser och tankar. Vi erbjuder barnen en inspirerande miljö kopplat till temat med Regnbågsfisken. Vi kommer att arbeta i mindre grupper med barnen. Vi kommer intervjua och reflektera med barnen enskilt och i grupp. Vi kommer använda öppna frågor för att få barnen att tänka och reflektera, tillsammans och enskilt.  Barnens svar och tankar kommer att skrivas ner och sättas upp i verksamheten kopplat till Temat. Alla barnen kommer få talutrymme eftersom vi arbetar i små grupper. Vi kommer ha gruppstärkande

 

Arbetslagets förhållningssätt: Vi har ett utforskande och inlyssnande förhållningsätt.

Vetenskaplig grund: Lpfö 98

1h: FÖRSKOLLÄRARNA OCH BARNSKÖTARNAS KUNSKAP OM ÄMNESOMRÅDET

Finns det någon ytterligare kunskap förskollärare och barnskötare behöver tillägna sig för att kunna bidra med stimulans och utmaningar?

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

2a: KRITERIER

På vilket sätt kommer ni efter temats genomförande kunna se att vart och ett av barnen utvecklas mot de förmågor, den förståelse och de begrepp ni har satt upp som mål? Skriv kriterier för vart och ett av förmågorna, förståelsen och begreppen ni satt upp för er barngrupp under 1d, 1e och 1f. Arbetslaget ska i kriterierna kunna följa barngruppens progression under arbetet med temat. Använd gärna en matris för att skriva fram hur man kommer kunna se progressionen i stegen "påbörjad utveckling", "en bit på väg" samt "måluppfyllelse". Ni kan skriva i den matris som finns längst ned på denna sida (använd en annan webbläsare än internet explorer då denne inte fungerar optimalt med verktyget), i dokumentmallen (Matris mall) som finns i teams eller på ett papper. 

Kriterier: (ev hänvisning till matris)

2b: UTVÄRDERINGSSÄTT

Hur ska ni göra för att utvärdera? När ska ni utvärdera? Planera en rolig och meningsfull utvärderingsaktivitet att genomföra på slutet av temat och/eller en formativ utvärdering att genomföra under processens gång. (Läs mer sid 158 - 162)

Utvärderingssätt:

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

3a: STARTAKTIVITET

 

Aktiviteter:

Vi börjar med att läsa boken för i mindre grupper. Vi reflektera med barnen utifrån den generativa frågan. Vi kommer att skapa med barnen i mindre grupper. Vi kommer att skapa en utforskande inspirerande lärorik miljö.

3b: FORMATIV UPPFÖLJNING (= uppföljning som syftar till att utveckla arbetet vidare)

Hur ska ni kontinuerligt följa upp det som sker och fånga barnens lärprocesser, hypoteser, frågor, tankar etc, så att de kan lyftas in i planeringen av de fortsatta aktiviteterna. Ni planerar alltså för hur och när ni kan stoppa ner fler saker i er "planeringsryggsäck". (Läs mer sid 172 - 173)

Formativ uppföljning:

3c: LÄRMILJÖLärmiljö:

Vi är avd Stora Körsbäret där nuläget 18 barn med fyra pedagoger.  Vi kommer arbeta med temat både inomhus och utomhus. Temat kommer genomsyra hela verksamhetens lärmiljö.

Material: Vi kommer skapa  fiskar, med olika material. Vi kommer att använda projektor och filmduk, film, bilder. Digitala verktyg.

Vi kommer att arbeta i mindre  grupper och ibland helgrupp.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
    Lpfö 18

Matriser

Matris för uppföljning av måluppfyllelse

Förståelse

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Förmågor

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Begrepp

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: