Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2019-06-13 15:50 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 4 Historia Religionskunskap
Det finns många spännande historier om vikingarna och deras hemska plundringståg. Det finns också många fantasifulla sägner om deras asagudar. Men var alla vikingar ute på plundringståg? Om de inte var det, vad gjorde de då? Och hur kan vi egentligen veta något om vikingatiden? Det här och mycket annat ska vi ta reda på under följande veckor.

Innehåll

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att du ska börja bygga upp en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser och gestalter. Du ska lära dig vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten med ökad handel och migration och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Du ska utöka ditt ordförråd genom att använda historiska begrepp.

 

Arbetssätt

Du kommer att få utveckla dina kunskaper genom att:

 • läsa och diskutera olika texter om vikingatiden.
 • titta på filmer för fördjupad förståelse.
 • läsa skönlitteratur med anknytning vikingatiden.
 • jämföra vikingarnas tro med kristendomen.

Konkreta mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 

 • kunna berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; hur bodde man och varför, vad arbetade man med, vilka verktyg och vapen använde man, hur såg kläderna ut, vilka husdjur man hade och hur livet kunde se ut för ett barn.
 • kunna berätta om vikingarnas handels- och plundringsresor.
 • kunna berätta om vikingarnas skriftspråk.
 • kunna redogöra för vikingarnas religion och några av de gudar som vikingarna tillbad samt om kristendomens betydelse för vikingatidens slut.
 • kunna redogöra för hur och varför kristendomen kom till Norden.
 • kunna använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet.

Bedömning

Under arbetets gång tittar jag på hur du deltar i samtal och resonemang i klassrummet. Jag tittar på hur du visar dina kunskaper och förmågor genom kvalitén på dina uppgifter och aktiviteten på lektionerna. Vi kommer också att ha ett avslutande kunskapstest, genom en poängpromenad om vikingatiden.

 

Övrig bedömning se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re
Vikingatiden

På väg att nå grundläggande nivå.
Har grundläggande förmåga.
Har god förmåga.
Har mycket god förmåga.
forntiden
Historiska tidsperioder.
Du kan ännu ej ange de olika tidsepokerna från den svenska forntiden.
Du kan berätta vilka olika tidsepoker som räknas in i den svenska forntiden, samt återge dem kronologiskt.
Du kan berätta vilka olika tidsepoker som räknas in i den svenska forntiden och känner till i vilken kronologisk ordning de olika tidsperioderna kom samt ungefär när vikingatiden var.
Du kan berätta vilka olika tidsepoker som räknas in i den svenska forntiden och återge dem kronologiskt samt tala om ungefär när vikingatiden var.
resor
Känna till vikingarnas resor.
Du har ännu inte tillräckligt med kunskap om vikingarnas resor.
Du känner till något om att vikingarna reste ut i världen och hur. Du kan på ett enkelt sätt förklara och resonera kring orsaken till att de reste.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, orsaken till att de reste och konsekvenserna av detta, alltså vad deras resor innebar för människorna i Norden i form av ex. handel och kulturutbyte.
Du har kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel, kulturutbyte. Du har mycket goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, orsaken till att de reste och kan resonera om konsekvenserna: vad resorna innebar för människorna i Norden i form av ex. handel och kulturutbyte.
städer
Känna till städerna betydelse.
Du kan ej ange några städer under vikingatiden.
Du känner till några viktiga städer under vikingatiden.
Du känner till några viktiga städer under vikingatiden samt deras betydelse.
Du känner till några viktiga städer under vikingatiden samt kan resonera om deras betydelse för Sveriges framväxt.
Livet och samhället.
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
Du känner ännu inte till hur människors levnadsvillkor såg ut under vikingatiden.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden samt kan beskriva likheter och skillnader i levnadsvillkor mellan vikingatiden och nutid.
Du kan återberätta hur livet kunde se ut om man var kvinna, man eller barn och hur livet kunde vara beroende på vilken klass man tillhörde, samt göra jämförelser med nutiden.
religion och världsbild
Känna till asatron och de mest kända asagudarna och deras kännetecken.
Du kan ännu inte benämna någon gud från asatron eller kortfattat återge någon mytologisk berättelse.
Du kan benämna någon av de mest kända asagudarna vid namn samt kortfattat återge minst en mytologisk berättelse.
Du kan kortfattat redogöra fakta för asatron, känna till namnen och kännetecknen på några av de mest kända asagudarna samt kortfattat återge minst en mytologisk berättelse. Du kan berätta om hur vikingarna trodde att världen kom till.
Du kan redogöra fakta för asatron, känna till namnen och kännetecknen på några av de mest kända asagudarna samt kortfattat återge minst en mytologisk berättelse. Du kan berätta om hur vikingarna trodde att världen kom till och jämföra det med dagens religion och världsbild.
religion och världsbild
Kristendomens införande
Du kan ännu inte redogöra för hur, när och varför kristendomen infördes i Norden.
Du kan kortfattat redogöra för och enkelt resonera kring hur, när och varför kristendomen infördes i Norden.
Du kan redogöra för och resonera kring hur, när och varför kristendomen infördes i Norden.
Du kan redogöra för och resonera kring hur, när och varför kristendomen infördes i Norden samt resonera kring betydelsen av kristendomens införande på vikingatidens samhälle.
Spår från förr
Känna till vilka spår som finns kvar från vikingatiden.
Du kan ännu inte ge exempel på någon vikingatida lämning. Du har ännu inte förmåga att förklara hur vi kan veta saker om vikingarna.
Du kan berätta något om hur vikingar klädde sig, vad de åt och hur de bodde under vikingatiden och ge exempel på någon vikingatida lämning.
Du kan redogöra för och resonera kring hur vikingarna levde och förklara hur vi kan veta de sakerna samt ge exempel på några vikingatida lämningar.
Du kan redogöra för och resonera kring hur vikingarna levde och förklara hur vi kan veta de sakerna samt ge exempel på spår som finns kvar än idag efter vikingarna - i tex namn eller i naturen.
Spår från förr
Känna till vikingarnas skriftspråk - runor.
Du kan ännu inte förklara vad runor är.
Du kan på ett kort och enkelt sätt resonera om vad runor är och beskriva dem på ett enkelt sätt.
Du kan resonera om vad runor är, beskriva dem och visa på vissa likheter och skillnader mellan olika skriftspråk i olika tider.
Du kan resonera om vad runor är, beskriva dem och visa på likheter och skillnader mellan olika skriftspråk i olika tider samt jämföra hur skriftspråket utvecklats.
Historiska begrepp
Kunna historisk begrepp, förstå dem samt sätta in dem i ett sammanhang.
Du känner ännu inte till begrepp som används för att beskriva vikingatiden.
Du känner till några begrepp som används för att beskriva vikingatiden och använder dessa på ett i huvudsak fungerande sätt i tal och skrift.
Du känner till flera begrepp som används för att beskriva vikingatiden och använder dessa på ett relativt väl fungerande sätt i tal och skrift.
Du känner till de begrepp som vi har tagit upp för att beskriva vikingatiden och kan använda dessa på ett väl fungerande sätt i tal och skrift.

Hi Re
Historia HEJA år 4-6

På väg att nå grundläggande nivå.
Har grundläggande förmåga.
Har god förmåga.
Har mycket god förmåga.
Kunskaper i historia.
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Orsaker och följder av samhällets förändring.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt..
Hur historien hänger ihop.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Historiens påverkan på nutiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.
Informationssökning.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Historiskt perspektiv.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Historiska begrepp.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: