Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jr Kemi (+ Teknik), år 5, Vattnet på vår planet (vt-19)

Skapad 2019-06-16 20:35 i Jutarumsskolan Halmstad
Arbetet ska leda till att en ökad förståelse om att vatten kan förkomma i olika former och vad det heter när vatten övergår från en form till en annan. Eleverna ska lära sig om vattnets kretslopp i naturen, samt bli medvetna om hur vattenrening går till.
Grundskola 5 Teknik Kemi
Under det här arbetsområdet ska eleverna ges möjlighet att lära sig mer om vattnet på vår planet. De kommer bl a att arbeta med: - vattnets olika former, samt övergången dem emellan - vattenrening - varför vattnet är så viktigt - hur vi människor kan påverkar vattnet på vår planet, både negativt och positivt (se även planering i ämnet kemi)

Innehåll

Syftet med arbetsområdet:

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få lära dig mer om hur det viktiga ämnet vatten förkommer i naturen i olika former, hur vattnets ständiga kretslopp pågår, samt hur vattnet kan renas. Under arbetstes gång ska du även få möjlighet att öka din kunskap och medvetenhet om hur du och andra kan bidra till en hållbar utveckling när det gäller vattnet på vår planet.

Ur kursplanen i kemi:
Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Eleverna ska ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika typer av källor.

Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:        
Centralt innehåll för årskurs 4 - 6

Vi kommer att:

 • ta del av fakta om t ex vattnets olika former, vattnets kretslopp och vattenrening på olika sätt, genom att bl a:
  -  läsa och resonera om faktatexter.
  -  se och föra samtal/resonemang om filmer.

 • använda olika digitala verktyg för att befästa kunskaper som t ex:
  -  www.studi.se (kortare filmer + kunskapsquiz).
  www.inlasningstjanst.se  (lyssna + läsa faktatexter). 
  www.bingel.se  (besvara frågor om det vi samtalat om/läst).
  www.vattenskolan.se (ta del av fakta, visa kunskaper om vattnets kretslopp, reningsverk, vattenverk och vad man kan göra hemma).

 • träna på att berätta om vattnets kretslopp med hjälp av bild och aktuella begrepp. Därefter kommer var och en att spela in, lägga in och utvärdera kunskaperna i den personliga lärloggen på Unikum.

 • ta del av olika enkla undersökningar där var och en  får chans att resonera kring hypotes, resultat och slutsats.

 • resonera muntligt med hjälp av stödstrukturen "Analysmodellen" om vad det kan finnas för orsaker till smutsigt vatten, vad smutsigt vatten kan få för konsekvenser och vilka möjliga lösningar det kan finnas.

 • arbeta i olika konstellationer - gemensamt, parvis och individuellt.

 

Aktuella begrepp inom arbetsområdet:

fast form, flytande form, gasform, aggregationstillstånd, vattenånga, avdunsta, kondensera, koka, smälta, stelna(frysa), nederbörd, kretslopp, grundvatten, saltvatten, sötvatten, vattenrening, hållbar utveckling, vattentorn, vattentäkt, reningsverk, vattenverk...

 

Bedömning

Under det här arbetsområdet ska du visa att du:

 • fått insikt om vilken betydelse vatten i olika former har i allt levande.
 • fått insikt om varför vi ska vara rädda om den begränsade vattenmängden på jorden så att vattnet inte förorenas.
 • fått kunskap om vattnets kretslopp. Du kan förklara och beskriva kretsloppet med hjälp att några aktuella begrepp.
 • fått kunskap om varifrån vi får vårt dricksvatten, samt även blivit medveten om hur vattenrening går till.
 • fått kunskap om de aktuella begreppen, samt kan använda dig av fler av dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: