Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjäril Blå projektbeskrivning 2019/2020

Skapad 2019-06-17 12:44 i Kompisens förskola Falkenberg
Fjäril Blå Ht18/Vt19
Förskola
Vi kommer fokusera på barnens förmåga att kommunicera, tänka kritiskt, vara kreativa och arbeta kollaborativt. Detta är viktiga förmågor som barnen behöver i framtiden. Genom detta arbetssätt kommer normer och värden in som en naturlig del i vårt dagliga arbete.

Innehåll

Förbättrad undervisningskvalitet 2019-2020

- Förbättra vårt arbete med att sätta tydliga och konkreta mål för att synliggöra progressionen

Med progression menas förändrat kunnande. Genom att vi aktivt sätter upp tydliga mål som går att utvärdera, upptäcker vi pedagoger vad barnen kan och vad de behöver lära sig mer av. Vi kan också utvärdera det vi medvetet har arbetat med och ge barnen en större kunskap och kännedom inom de mål vi har satt upp. Vi arbetar med kvalitetsindikationerna kontinuerligt för att lätt kunna se var barnen befinner sig i sitt lärande. Vi arbetar konkret med dessa tillsammans med barnen i våra projekt, och gör kunskapen tydlig för barnen genom att reflektera tillsammans med dem.

- Förbättra och förstärka den formativa undervisningen genom formativ återkoppling.

För oss pedagoger i förskolan betyder det att ge barnen möjlighet att se sitt eget lärande genom att anpassa undervisningen efter varje barns behov och förutsättningar. Vi synliggör lärandet genom samtal tillsammans med barnen.

- Formativ undervisning

Med formativ undervisning präglas lärandet av diskussioner och uppgifter som utvecklar och synliggör lärandet.

- Kollaborativt lärande

Ett kollaborativt lärande är när två eller flera personer lär sig eller försöker lära sig något tillsammans.

 När ett kollaborativt lärande råder, drar vi nytta av varandras idéer, kunskaper och kompetenser. Tillsammans blir vi bättre. 

 

Uppstart projektplanering

- De pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar vi väljer att ta med oss från föregående utvärdering, är att vi pedagoger mer medvetet arbetar med normer och värden i de projekt vi har.

- Genom att använda sig av verksamhetsberättelsen och ha återkommande reflektionsfrågor som berör dessa områden, skapar vi verktyg/medel för att fånga upp barnens reflektioner och deras progression. Här hoppas vi också att dessa verktyg ska synliggöra att barnen blir bättre på att återberätta och se sitt egna lärande.

Våra identifierande utvecklingsområden/mål?

- Genom det systematiska kvalitetsarbetet vi gjorde våren 2019, upptäckte vi att vi inte fokuserat på hållbart utvecklingsarbete.

När vi arbetar med projektet "Vilda djur i djungeln och på savannen", väver vi in hållbar utveckling i undervisningen. Vi vill göra barnen medvetna om att vi alla har ett ansvar för vår miljö och att var och en kan göra skillnad. Barnen är delaktiga i lärmiljön genom att vi bygger upp den tillsammans.  

Formulering av syfte

- Vi vill att barnen ska uppleva att de lär sig något genom projektetet. Att de ska känna en nyfikenhet, glädje och våga prova utan att vara rädda för att misslyckas.

"Om du gör ett misstag så är det ett bevis på att du försöker"

Vårdnadshavarnas delaktighet

- Vi kommer inkludera och involvera barnens föräldrar genom att engagera dem i barnens projekt. 

- Vi planerar att ha drop-in för föräldrarna. De får då möjlighet att ta del av den dokumentation som vi har på väggarna, där barnens progression synliggörs.

- Genom Unikum och månadsblad får föräldrarna följa processen och barnens progression.

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik. Arbetssätt, organisation och struktur

- Utifrån barnens intresse för föregående projektet om bondgården, valde vi att arbeta vidare med vilda djur i djungeln och på savannen. Vi vill göra barnen nyfikna på projektet genom att vi tillsammans bygger upp en lärmiljö där barnen kan utforska och lära av varandra.

- Vi skapar förutsättningar så att alla barn inkluderas i vår lärmiljö genom att skapa en rofylld miljö där vi delar upp barnen i mindre grupper. På så vis får alla barn chans till att synas, höras och kunna påverka.

- Genom att strukturera verksamheten så att vi kan jobba i mindre grupper, inkluderar vi alla barn i vår lärmiljö. Detta gäller både när vi går på utflykt, vid matsituationer eller övriga aktiviteter t.ex. när vi jobbar med den gula boken.

Vi kommer att tillvarata barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön genom att använda oss av material som ej är färdigt. Då kan barnen komma med egna idéer och förslag för hur vi kan vidarutveckla verksamheten.

Vi kommer tillvarata barnens tankar och reflektioner när vi jobbar med normer och värden. Vi har tillverkat klossar med foto på barnen som  kan användas vid röstning, för att ge dem en chans till att arbeta demokratiskt, vilket man gör när man röstar.

- Möjligheter till kollaborativt lärande skapar vi i situationer där barnen samtalar och löser problem. På våra utflykter skapar vi förutsättningar till utmaningar som stimulerar barnen att våga utmanas och att utvecklas genom att de ser och lär av varandra. Vi har en stor fördel av att vi har en åldersblandad grupp där barnen kan lära av varandra.

- Vi arbetar med formativ undervisning genom att vi vill skapa dialoger utifrån våra frågeställningar där barnen får reflektera över sitt egna lärande. Ett exempel är att vi pedagoger skapar verktyg så att vi kan se barnens begreppsbildning och deras förändrade kunnande genom läsåret.

-Vi vill att barnen ska bli självständiga och känna tillit till sin egen förmåga, där de själva tar ansvar för sitt lärande.  

 

Kompetensutveckling

Hur tar vi vara på allas olika kompetenser?

- Vi pedagoger har en dialog där vi bollar olika reflektioner och idéer med varandra. Vi behöver tid att landa i det nya sättet att tänka, och behöver hitta former för att få med alla bitar.

Genom att använda oss av EPA, tillvaratar vi varandras idèer och kompetenser.

 

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för utifrån det material och de aktiviteter vi erbjudit? Ge exempel på hur vi ser att barnen visar intresse? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla och fördjupa?

- Barnen visar stort intresse för den lärmiljö vi har inne på förskolan. Vi har märkt att barnen är intresserade av att bygga upp "världar"  Detta kommer vi att vidarutveckla genom att tillsamman bygga upp en permanent lärmiljö som vi undan för under kompletterar. Barnen ska känna glädje när de samarbetar kring ett gemensamt projekt.

Formulera mål

 

-Att barnen ska bli bättre på att återberätta om det som händer på förskolan och därigenom bli bättre på att se sitt eget lärande.

Genom detta hoppas vi att barnen ska lära sig att kommunicera, tänka kreativt och kritiskt. Att vi bygger broar mellan människor.

-Göra barnen medvetna om hur djur och natur påverkar varandra, kretsloppet i naturen samt hållbar utveckling.

Detta hoppas vi ska leda till att barnen utvecklas I sitt lärande. Att de har inflytande, är delaktiga och känner ett ansvar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: