Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och vatten

Skapad 2019-06-17 12:55 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att undersöka luften och vattnets olika egenskaper. Under våra undersökningar kommer du få öva på att göra hypoteser samt dokumenterar dina undersökningar.

Innehåll

Luft och vatten

Målet med undervisningen är att:

Utveckla förmågorna
 
 • Analys förmåga -  jämföra, genom att se likheter, skillnader, för och nackdelar. Kunna förklara varför det blev så.
 • Begreppslig förmåga - förstå innebörden av begrepp, kunna relatera begrepp till varandra och sätta in dem i olika sammanhang

 

Så här ska vi arbeta:

Följande moment kommer att ingå i undervisningen:

 • Naturvetenskapliga undersökningar
 • Luftens egenskaper
 • Vattnets olika former
 • Vattnets kretslopp
 • Dokumentation
 • Hypoteser
 • Begrepp

Vi kommer arbeta med de olika momenten genom att ha:

 • Genomgångar
 • Film
 • Experiment och undersökningar
 • Eget arbete
 • Grupparbete
 • Diskussioner

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du:

Analyserar genom att göra olika jämförelser.

Använder arbetsområdets olika begrepp.

Förklarar vattnets egenskaper.

Förklarar vattnets kretslopp.

Förklarar luftens egenskaper.

Dokumenterar dina undersökningar.

Bidrar till diskussion vid undersökningar.

Se bedömningsmatris nedan. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Luft och vatten

Analys förmågan
Det betyder din förmåga att kunna beskriva och förklara likheter, skillnader, för- och nackdelar, orsaker och konskvenser
 • NO   3
Kan med hjälp och vägledning göra någon jämförelse. (likhet/skillnad, för/nackdel)
Kan på egen hand göra jämförelser, se någon likhet och skillnad, för- och nackdel.
Begreppsförmågan
Det betyder din förmåga att känna till och använda begrepp inom arbetsområdet.
 • NO
Vet vilka de olika begreppen är i arbetsområdet, men behöver hjälp och vägledning för att förstå innebörden och kunna sätta in dem i olika sammanhang.
Förstår innebörden av de begrepp som används inom arbetsområdet och kan sätta in dem i olika sammanhang.

Kunskaper utifrån centrala innehållet.

 • NO   3   Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3   Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO   3   I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Vattnets egenskaper.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för dessa faser. T.ex: De tre faserna är fast ( is), flytande och gas (ånga)
Du har dessutom visat att du har förmåga att dra slutsatser och förklarar vad som krävs för att faserna ska ändra tillstånd. Ex: Vid minusgrader fryser vattnet och is bildas= fast, vid plusgrader smälter isen och det blir flytande och när vatten kokas bildas ånga ( gas).
Du har dessutom förmåga att beskriva vattnets faser med ett vetenskapligt innehåll.Ex: Vatten består av molekyler som sitter ihop i fast form ( is). Då temperaturen höjs rör sig molekylerrna alltmer och släpper varandra.
Vattnets kretslopp
Du kan med hjälp av stöd beskriva vattnets kretslopp.
Du kan med stöd av bilder på enkelt sätt beskriva vattnets kretslopp.
Du kan på ett detaljerat sätt beskriva vattnets kretslopp.
Luftens egenskaper
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du kan beskriva några egenskaper om luft som t.ex. att luft tar plats och väger. Du har förmåga att på ett enkelt sätt beskriva vilken betydelse luft har för allt liv på jorden.
Du har dessutom visat att du har förmåga att dra slutsatser och förklara hur man kan bevisa att luft tar plats och att luft väger. Du känner till att varm och kall luft tar olika stor plats.
Du har dessutom förmåga att beskriva luftens egenskaper med visst vetenskapligt innehåll. Ex: Du kan t.ex. berätta vad luft innehåller. Du kan t.ex. berätta att varm luft tar större plats för att molekylerna rör sig mer och behöver mer utrymme.
Enkla undersökningar
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Du kan dra en eller flera slutsatser av en undersökning som du deltagit i. Du har förmåga att ställa hypoteser och genomföra enkla undersökningar.
Du kan genomföra en undersökning och dra egna slutsatser samt göra en enkel dokumentation.
Du kan i det under­sökande arbetet göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Du kan dessutom dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussion och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: