Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2019-06-17 15:19 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F Svenska
Vi arbetar med ämnet svenska och genom leken få alla barn intresserade. Det ska vara roligt att lära sig nya saker.

Innehåll

Pedagogisk planering

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Enligt Lgr11 ska svenskan syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. De ska även ges möjlighet att utveckla språket för att tänka kommunicera och lära.

I svenskämnet relaterar vi till följande mål i Lgr11.

Mål för arbetsområdet

Du ska få språklig medvetenhet genom att

 • förstå vad en mening är och att en mening kan delas upp i ord.

 • förstå att ett ord både har en form (hur ordet låter) och ett innehåll (vad ordet betyder). (sammansatta ord, ordklasser, långa och korta ord)

 • kunna uppfatta vad ord börjar och slutar på för ljud, ha prövat att rimma. (fonologisk medvetenhet).

 • förstå ords ljudmässiga uppbyggnad, att ljuden som sätts ihop bildar ett ord.

 • förstå att ljuden i vårt språk representeras av bokstäver.

 • lyssna till texter och kort återberätta vad du hört.

 • samtala med kamrater och återge vad samtalet handlar om.

 • utöva rim, ramsor och sånger.

Du ska få undervisning i

 • meningars uppbyggnad.

 • ords ljudmässiga uppbyggnad dvs hur ordet låter, vilka ljud som finns i ordet.

 • ordkunskap

 • bli bekant med alfabetet

 • lyssna till olika typer av texter

 • att använda olika digitala verktyg.

Du kommer att få

 • rita eller skriva berättelser

 • samtala med kamrater och vuxna

 • lyssna på skönlitteratur, berättelser och sagor

 • lyssna på kamraters berättelser

 • jobba med språklekar (Bornholmsmodellen).

 • forma bokstäver på olika sätt genom bild och form.
 • träna på att skriva ditt namn.

Så här får du redovisa

Muntligt i språklekarna.

I samlingen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: