Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva tillsammans, regler och lagar, politik.

Skapad 2019-06-18 09:47 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Samhällskunskap
Pedagogisk planering för ämnet samhällskunskap inom områden "Att leva tillsammans i samhället", "Regler och lagar" samt "Politik".

Innehåll

Mål

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

 • beskriva och jämföra familjer och hushåll förr med familjer idag.
 • förklara hur äktenskapsskillnad (skilsmässa) går till och hur domstolen ska ta till vara ”barnets bästa”.
 • resonera kring hur jämställdheten i Sverige har ökat sedan några generationer tillbaka.
 • analysera och kritiskt granska vilka som bestämmer över skolan idag.
 • uttrycka och värdera vad var och en kan göra mot mobbning.

 • resonera om skillnaden mellan regler och lagar, och om skillnaden mellan skrivna och oskrivna regler.
 • resonera kring varför regler och lagar måste finns. ge några
 • exempel på hur något som varit lagligt blivit olagligt eller tvärt om.
 • ge exempel på några brott enligt lagboken och vad straffet (påföljden) kan bli.
 • beskriva hur en rättegång går till.
 • resonera kring vilka följder ett brott kan få för brottslingen, men också för brottsoffret.


 • ge exempel på några saker i din kommun som politiker beslutat ska finnas.
 • reflektera över vad demokrati innebär och redogör för några kännetecken på demokratiska länder.
 • resonera kring vad demokrati i skolan är, men också hur du som individ kan påverka politiker och politiska beslut.
 • förklara varför det i en demokrati alltid finns olika partier som tycker olika i politiska frågor och analysera skillnaden mellan t.ex. Socialdemokraterna och Moderaterna.
 • förklara hur länder kan samarbeta och ge exempel på EU och medlemskapet i EU innebär för Sverige.
 • söka information och bedöma om de texter du hittar är trovärdiga och användbara för att besvara frågor och uppgifter.

 

Tidsramar:

 • November - december 2019 samt januari 2020,  april - maj 2020 (med reservation för ändringar).

Undervisning:

 • Undervisning sker i grupp genom användning av både digitala och analoga läromedel.

Bedömning:

 • Eleverna visar sina kunskaper och förmågor kring innehållet genom deltagandet i gruppdiskussionerna och gruppövningarna samt genom individuella inlämningar (skriftliga och muntliga). Eleverna kan följa utvecklingen i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Att leva tillsammans, regler och lagar, politik.

Att leva tillsammans i samhället

Låg
Du har utvecklat låg förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring några få dimensioner och kan betydelsen av några få begrepp kopplade till innehållet.
Bra
Du har utvecklat bra förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring några dimensioner och kan betydelsen av några begrepp kopplade till innehållet.
Mycket bra
Du har utvecklat mycket bra förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring en del dimensioner och kan betydelsen av en del begrepp kopplade till innehållet.
Utmärkt
Du har utvecklat utmärkt förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring de flesta dimensionerna och kan betydelsen av de flesta begrepp som är kopplade till innehållet.
Familjens historia
Jämförelse mellan familjkonstellationer på 1800-talet och idag.
Du kan redogöra kort för hur en familj kunde se ut på 1800-talet och för hur en familj ser ut idag. Du kan betydelsen av några få begrepp kopplade till innehållet.
Du kan redogöra för hur en familj kunde se ut på 1800-talet och för hur en familj ser ut idag samt kan jämföra och dra slutsatser kring likheter och skillnader. Du kan betydelsen av några få begrepp kopplade till innehållet.
Du kan redogöra för hur en familj kunde se ut på 1800-talet och för hur en familj ser ut idag samt kan jämföra och dra slutsatser kring likheter och skillnader. Du kan betydelsen av en del begrepp kopplade till innehållet och kan använda det delvis i dina resonemang.
Du kan redogöra för hur en familj kunde se ut på 1800-talet och för hur en familj ser ut idag samt kan jämföra och dra slutsatser kring likheter och skillnader. Du kan betydelsen av många begrepp kopplade till innehållet och kan använda det flitigt i dina resonemang.
Den moderna familjen
Jämställdhet, äktenskapslagstiftning, föräldraskap.
Du kan redogöra kort för hur en modern familj kan se ut och fungera idag. Du kan betydelsen av några få begrepp kopplade till innehållet.
Du kan redogöra för hur en modern familj kan se ut och fungera idag. Du kan betydelsen av några begrepp kopplade till innehållet.
Du kan redogöra för hur en modern familj kan se ut och fungera idag. Du kan betydelsen av några begrepp kopplade till innehållet och kan formulera enkla och delvis utvecklade resonemang kopplade till det.
Du kan redogöra för hur en modern familj kan se ut och fungera idag. Du kan betydelsen av några begrepp kopplade till innehållet och kan formulera välutvecklade resonemang kopplade till det.

Regler och lagar

Låg
Du har utvecklat låg förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring några få dimensioner och kan betydelsen av några få begrepp kopplade till innehållet.
Bra
Du har utvecklat bra förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring några dimensioner och kan betydelsen av några begrepp kopplade till innehållet.
Mycket bra
Du har utvecklat mycket bra förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring en del dimensioner och kan betydelsen av en del begrepp kopplade till innehållet.
Utmärkt
Du har utvecklat utmärkt förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring de flesta dimensionerna och kan betydelsen av de flesta begrepp som är kopplade till innehållet.
Regler och lagar
Skillnaden mellan regler och lagar.
Du kan redogöra kort för varför regler och lagar finns i samhället. Du kan betydelsen av några få begrepp kopplade till innehållet.
Du kan redogöra för varför regler och lagar finns i samhället och vad skillnaden är mellan dem. Du kan betydelsen av några få begrepp kopplade till innehållet.
Du kan redogöra detaljerat för varför regler och lagar finns i samhället och vad skillnaden är mellan dem. Du kan betydelsen av några få begrepp kopplade till innehållet och kan formulera enkla eller relativt utvecklade resonemang om innehållet.
Du kan redogöra detaljerat för varför regler och lagar finns i samhället och vad skillnaden är mellan dem. Du kan betydelsen av några få begrepp kopplade till innehållet och kan formulera välutvecklade resonemang om innehållet.
Rättssamhället
Åklagarens och försvarsadvokatens roll, domstolens uppgift.
Du kan redogöra kort för de roller som en åklagare och en försvarsadvokat har samt för domstolens uppgift. Du kan betydelsen av några få begrepp kopplade till innehållet.
Du kan redogöra kort för de roller som en åklagare och en försvarsadvokat har samt för domstolens uppgift. Du kan betydelsen av en del begrepp kopplade till innehållet.
Du kan redogöra kort för de roller som en åklagare och en försvarsadvokat har samt för domstolens uppgift. Du kan betydelsen av många begrepp kopplade till innehållet och kan resonera på ett enkelt eller på ett relativt utvecklat sätt kring deras funktion samt om etik och moral.
Du kan redogöra kort för de roller som en åklagare och en försvarsadvokat har samt för domstolens uppgift. Du kan betydelsen av många begrepp kopplade till innehållet och kan resonera på ett välutvecklat sätt kring deras funktion samt om etik och moral.

Politik

Låg
Du har utvecklat låg förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring några få dimensioner och kan betydelsen av några få begrepp kopplade till innehållet.
Bra
Du har utvecklat bra förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring några dimensioner och kan betydelsen av några begrepp kopplade till innehållet.
Mycket bra
Du har utvecklat mycket bra förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring en del dimensioner och kan betydelsen av en del begrepp kopplade till innehållet.
Utmärkt
Du har utvecklat utmärkt förståelse för innehållet. Du kan diskutera kring de flesta dimensionerna och kan betydelsen av de flesta begrepp som är kopplade till innehållet.
Grundlagar
De fyra grundlagarna, demokrati, monarki, republik.
Du kan redogöra kort för Sveriges grundlagar. Du vet ungefär vad demokrati, monarki och republik är.
Du kan redogöra för Sveriges grundlagar samt för vad demokrati, monarki och republik är samt för skillnaderna mellan dem. Du kan betydelsen av en del begrepp kopplade till innehållet.
Du kan redogöra för Sveriges grundlagar samt för vad demokrati, monarki och republik är. Du kan betydelsen av många begrepp kopplade till innehållet och kan formulera enkla eller delvis utvecklade resonemang kring det.
Du kan redogöra för Sveriges grundlagar samt för vad demokrati, monarki och republik är. Du kan betydelsen av många begrepp kopplade till innehållet och kan formulera välutvecklade resonemang kring det.
Politiska partier
Borgerliga och socialistiska partier, regeringsbildning, riksdagens uppgift.
Du känner till att det finns olika politiska partier och kan redogöra kort för likheter och skillnader mellan dem. Du kan betydelsen av några få begrepp kopplade till innehållet.
Du kan redogöra kort för likheter och skillnader mellan borgerliga och socialistiska partier. Du kan redogöra kort för regeringens och för riksdagens uppgift. Du kan betydelsen av en del begrepp kopplade till innehållet.
Du kan redogöra för likheter och skillnader mellan borgerliga och socialistiska partier. Du kan redogöra för regeringens och för riksdagens uppgift. Du kan betydelsen av en del begrepp kopplade till innehållet och kan formulera enkla eller delvis utvecklade resonemang kopplade till innehållet. Du kan dessutom reflektera kring viktiga gemensamma samhällsfrågor.
Du kan redogöra för likheter och skillnader mellan borgerliga och socialistiska partier. Du kan redogöra för regeringens och för riksdagens uppgift. Du kan betydelsen av en del begrepp kopplade till innehållet och kan formulera välutvecklade resonemang kopplade till innehållet. Du kan dessutom reflektera kring viktiga gemensamma samhällsfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: