Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte VT 19 Åk 1

Skapad 2019-06-19 07:41 i Edsta skola Hudiksvall
Du ska träna dina matematiska förmågor genom arbete i Prima matematik 1b, spela spel samt arbeta med laborativt material
Grundskola 1 Matematik
Detta har vi gjort.

Innehåll

Syfte

 

Vad?

Detta har vi jobbat med.

 • räkan med hela 10-tal, 0-100.
 • använda begreppet hälften av och halva.
 • att använda olika lägesbegrepp.
 • kunna namnet på och rita olika geometriska objekt.
 • räkan addition och subtraktion i talområde 0-20.
 • storleksordna  tal i talområde 0-20.
 • mäta längd i cm och m.
 • mäta volym i dl.
 • följa och skapa mönster.
 • skapa enkla tabeller och stapeldiagram.
 • läsa av klockans halva timmar
 • skriva talen 0-100.

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Prima matematik 1b

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Ma
Matematik 1B

Taluppfattning och tals användning

 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl
Du ska kunna läsa och skriva talen 0-20.
Du kan läsa och skriva några av talen 0-20. Du visar osäkerhet på talen före och efter samt när du ska jämföra tal.
Du kan läsa och skriva talen 0-20. Du kan talen före och efter och du kan jämföra tal.
Du visar säkerhet i användandet av talen 0-20
Du ska kunna läsa och skriva talen 0-100. Du ska kunna talet före och talet efter. Du ska kunna jämföra tal.
Du kan läsa och skriva några av talen 0-100. Du visar osäkerhet på talen före och efter samt när du ska jämföra tal.
Du kan läsa och skriva talen 0-100. Du kan talen före och efter och du kan jämföra tal.
Du visar säkerhet i användandet av talen i ett utvidgat talområde.

 • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl
Du ska veta hur tal är uppbyggda samt kunna ental och tiotal.
Du kan ibland hur talen är uppbyggda och kan ental och tiotal med stöd av en vuxen.
Du vet hur tal är uppbyggda och du kan ental och tiotal.
Du vet hur tal är uppbyggda och du är säker på ental och tiotal.

 • Ma  1-3   Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3   De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl
Du ska kunna bråk som del av helhet och en halv.
Du kan se del av helhet och halv 1/2 i vardagliga sammanhang.
Du kan dela upp helheter och halvor i delar samt namnge och jämföra delarna.

 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3  
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl
Du ska förstå sambandet mellan addition och subtraktion.
Du är osäker på sambandet mellan addition och subtraktion.
Du förstår sambandet mellan addition och subtraktion.
Du ska kunna addition med ental i talområdet 0-20 an tiotalsövergångar.
Du kan räkna addition utan tiotalsövergång med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du kan räkna addition utan tiotalsövergång.
Du är säker på addition med ental och kan använda dig av olika strategier.
Du ska kunna subtraktion med ental i talområdet 0-20 utan tiotalsövergångar.
Du kan räkna subtraktion utan tiotalsövergång med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du kan räkna subtraktion utan tiotalsövergång.
Du är säker på subtraktion med ental och kan använda dig av olika strategier.

Samband och förändringar.

 • Ma  1-3   Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl
Du ska förstå och använda begrepp som fler, färre, lika många, hälften, dubbelt, udda och jämnt.
Du kan delar av begreppen.
Du förstår och kan använda begreppen.
Du kan begreppen och kan tillämpa dem i olika situationer.

Algebra

 • Ma  1-3   Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl
Du ska förstå likhetstecknets betydelse.
Du är osäker på lihetstecknets betydelse.
Du förstår likhetstecknets betydelse.
Du förstår likhetstecknets betydelse och använder det med säkerhet.
Du ska förstå betydelsen av tecknen < mindre än och > större än.
Du är osäker på tecknens betydelse.
Du är säker på tecknens betydelse.
Du förstår tecknens betydelse och använder dem med säkerhet.
Du ska kunna se och fortsätta på talmönster t.ex 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp.
Du kan upptäcka talmönster med hjälp av en vuxen eller konkret material.
Du kan se och fortsätta talmönster.
Du kan göra egna talmönster.

Geometri

 • Ma  1-3   Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl
Du ska kunna avläsa klockan, hel och halv.
Du kan delvis avläsa klockan hel och halv.
Du kan avläsa klockan hel och halv.
Du kan klockan hel, halv, kvart i och kvart över.
Du ska kunna räkna ut tidsdifferens i hela och halva timmar mellan två klockslag,
Du är osäker på hur man räknar ut tidsdifferens.
Du kan räkna ut tidsdifferens mellan två klockslag.
Du kan räkna ut tidsdifferens mellan alla klockslag.
Du ska namnge och rita formerna: rektangel, kvadrat, cirkel och triangel.
Du kan några av formerna och dess namn.
Du kan namnge rektangel, kvadrat, cirkel och triangel.
Du kan namnge och rita rektangel, kvadrat, cirkel och triangel.
Du ska kunna jämföra uppskatta och mäta volymer i enheterna deciliter och liter.
Du kan jämföra, uppskatta och mäta l och dl med hjälp av en vuxen.
Du känner till begreppet volym och kan jämföra, uppskatta och mäta l och dl.

Problemlösning

 • Ma  1-3   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl
Du ska kunna läsa och lösa textuppgifter med addtion och subtraktion.
Du kan läsa och lösa en textuppgift med hjälp av en vuxen.
Du kan lösa textuppgifter på egen hand med hjälp av konkret material.
Du kan lösa textuppgifter på egen hand.

Sannolikhet och statistik

 • Ma  1-3   Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl
Du ska kunna läsa av och tillverka stapeldiagram och tabeller.
Du kan med hjälp av en vuxen läsa av stapeldiagram och tabeller.
Du kan på egen hand läsa av stapeldiagram och tabeller.
Du kan tillverka egna stapeldiagram och tabeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: