Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Palliativ vård HT19 - Studieenhet 4

Skapad 2019-06-19 14:45 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Sjukvård
Mötet med döende och närstående Studieenhet 4 berör relationen och mötet mellan personal, patient och närstående. Det ger en översiktlig orientering om verktyg för goda möten. I detta kapitel behandlas hur man som vårdpersonal möter människor inom palliativ vård. Det kräver stor kunskap om hur människor kan reagera men även flexibilitet. Människor är individer även när man är sjuk och därför vill alla behandlas på olika sätt. Det handlar dels om medicinska uppgifter som man gör men även hur man talar med patienten och de närstående.

Innehåll

 

Kurslitteratur: Bengtsson, M & Lundström, U. Palliativ vård, Gleerups.

ISBN 978-91-40-68987-0. Kapitel 4 sidorna 111-124 samt repetera kapitel 3 och sidorna 87-105 

 

Föreläsning: Mötet med döende och närstående.

Examination: Enskild inlämning 

Uppgifter

  • Fallbeskrivning

Matriser

Sju
Palliativ vård - Studieenhet 4

Palliativ vård. Kurskod: SJULIN0

Kurser i ämnet • Akutsjukvård, 200 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. • Barn- och ungdomssjukvård, 200 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. • Hemsjukvård, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. • Palliativ vård, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. • Räddningsmedicin, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet sjukvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om medicinskt omhändertagande. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera egna arbetsinsatser samt utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter vid sjukdomar utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om omhändertagande vid olycksfall samt om olycksplatsarbetets organisation. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om vård i livets slutskede på institution eller i hemmiljö. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att utföra vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsobefrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda teknisk apparatur samt att utföra medicintekniska uppgifter. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med andra människor med respekt för allas lika värde oavsett till exempel kön eller etniskt ursprung. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området.
Minnas/Förstå
Tillämpa/Analysera/Värdera
Skapa
Syfte
Förmåga att bemöta, kommunicera och samarbeta med patienter, närstående och personal.
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i bekanta situationer.
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i nya situationer.
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med säkerhet med andra i nya situationer samt anpassar vid behov sitt bemötande, sin kommunikation och sitt samarbete till ändrade förutsättningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: