Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Modersmål 6-9 ht 2020

Skapad 2019-06-21 09:19 i Enhet Flerspråkighet Varberg
Denna LPP gäller för ämnet modersmål - Mro Trelleborgs kommun med utgångspunkt från Lgr 11.
Grundskola F – 9 Modersmål
Vi kommer att fördjupa oss i engelsk litteratur samtidigt som vi utöka ordförrådet, grammatiska kunskaper och kompetent användning av språket i olika sammanhäng, som muntliga presentationer och skriftliga prosatexter.

Innehåll

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån. Se nedan.

Centralt innehåll

Koppla de punkterna i det centrala innehållet som berörs. Se nedan.

Konkretiserade mål för eleven

 • Du skall kunna ...
  läsa ett exempel av en sakprosa text och identifiera grundläggande struktur och kännetecken av denna skrivteknik.
 • skriva en sakprosa text (åk 8-9) eller broschyr (åk 7), med korrekt struktur och ton, samt korrekt användning av grundläggande grammatik, interpunktion, ordföjld och stavregler.
 • göra en muntlig presentation om livsvillkor och historiska händelser i England . Presentationen ska ha tidliga början, mitten och slut. Du ska anpassa informationen till mottagaren och situationen. Du ska även återkoppla texten till egna erfarenheter eller situationen i Sverige.
 • läsa noveller av Ray Bradbury/Dickens osv och diskutera bokens tema och förfatarens budskap.
 • genomföra ett skriftligt recension om boken där du bevisar dina inhämtade kunskaper . 
 • översätta svenska texter till engelska, och resonera kring likheter och skillnader mellan språken .

Arbetsformer och materiel

Arbetsförmer: 

-skrivning av en text efter en given struktur
-läsning av fakta texter och litteratur

-muntliga diskussion och sammanfattningar i gruppen samt muntligt presentation

-film med arbetsblad, till ex Multicultural Britain (sli.se)

-tema arbete: till ex om rymden, science fiction, litterära begrepp, traditioner (Guy Fawkes, Xmas osv) platser, samhälle och historia i engelsktalande länder 

med fokus på Storbritannien, USA, Australien.

- lucktexter, aktiviteter om tempus,idiom, prepositioner, ordförråd, prefix, suffix, kollokation osv


 Materiel:

-kort text om till ex Elton John, Harry Potter, The Titanic, Liverpool, British Candy, Loch Ness, Cricket, The Jaguar, Star Wars osv
-litterära verk: olika noveller av Ray Bradbury , texter av Shakespeare, Dickens, Twain

Dark They Were, and Golden-Eyed (Ray Bradbury)

Of Missing Persons (Jack Finney)

All Summer in a Day (Ray Bradbury)

Rain, Rain Go Away (Isaac Asimov)

Charlie and the Chocolate Factory (Roald Dahl) (Åk 6)

Most Dangerous Game (Richard Connell) (Åk 9)

-textböcker English Grammar in Use (Murphy) , English Vocabulary in Use (McCarthy) ,Talking English, Progress Skills Plus, Vocabulary Builder

språkspel, sång och interaktiva video

Grammatik: Present simple and present continuous 1, Past simple, Past continuous, Present perfect 1, How long have you...?

                    For and since, Used to, Going to, Will and shall, Countable and uncountable 1, Myself, themselves etc., Relative clauses

                    Adjectives ending -ing and -ed, Although, Though, In spite of etc.

 

 

 

Engelskt Ordförråd: Countries, nationalities and languages, Weather, Describing people:appearance and personality, Idioms

                                describing people, At home, Everyday minor problems, Global problems, Education, Work, Business,

                                 Sport, Art and literature.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning

Bedömning görs enligt matrisen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Bedömningsmatris 7-9

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du läser åldersanpassad texter med flyt och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av det du har läst.
Du läser texter av varierande svårighet med flyt och visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av innehållet.
Du läser klassiskt litteratur med gott flyt och visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll.
Du resonerar enkelt kring texternas tydligt framträdande budskap.
Du resonerar kring texternas budskap, även det som kan läsas mellan raderna.
Du resonerar avancerat kring texternas budskap även det som kan läsas mellan raderna eller är dolda.

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du skriver texter med begripligt innehåll och viss språklig variation. Din struktur är enkelt och på viss sätt enformigt.
Du skriver texter med tydligt innehåll och relativt god språklig variation. Din struktur är utvecklade och anpassade till situationer som skrivandet avser.
Du skriver texter med avancerat innehåll och mycket god språklig variation. Din struktur är väl utvecklade och välanpassade till situationer som skrivandet avser.
Du använder grammatiska- och stavningsregler till en viss del.
Du tillämpar på ett fungerande sätt grammatiska- och stavningsregler.
Du tillämpar grammatiska - och stavningsregler effektivt.

Tala och Samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du samtalar och diskuterar varierande ämnen på ett enkelt sätt, i fraser och korta meningar. Du ställer frågor och framför åsikter med enkla argument så att diskussionen förs till viss del framåt.
Du samtalar och diskuterar varierande ämnen på ett utvecklat sätt. Du ställer frågor och framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument så att diskussionen förs framåt.
Du samtalar och diskuterar varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. Du ställer frågor och framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument så att diskussionen förs framåt och även fördjupas.
Dina muntliga redogörelser är enkla och följer en viss struktur (har i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.) Det finns viss anpassning till syftet, mottagare, och sammanhang.
Dina muntliga redogörelser är utvecklade och följer en given struktur. Det finns god anpassning till syftet, mottagare, och sammanhäng.
Dina muntliga redogörelser är välutvecklade och följer en given struktur. Inledning, innehåll och avslutning är tydliga och effektiva. Det finns god anpassning till syftet, mottagare, och sammanhäng.

Berättande texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du har en enkel förståelse av språkliga drag, ord och begrepp i klassisk litteratur och andra beskrivande, förklarande och argumenterande texter
Du har en god förståelse av språkliga drag, ord och begrepp i klassisk litteratur och andra beskrivande, förklarande och argumenterande texter
Du har en mycket god förståelse av språkliga drag, ord och begrepp i klassisk litteratur och andra beskrivande, förklarande och argumenterande texter.

Språkbruk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du förstår till en viss del skillnader mellan olika språkstillar och till en viss del anpassar språket till sammanhanget och mottagaren.
Du har en god förståelse av skillnader mellan olika språkstillar och du anpassar språket väl till sammanhanget och mottagaren.
Du har en mycket god förståelse av skillnader mellan olika språkstillar och du anpassar språket mycket väl till sammanhanget och mottagaren.

Kultur och Samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du förbereder och genomför enkla och till viss del underbyggda resonemang kring World War 2. Dina jämförelser är enkla och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Du drar även enkla och till viss del underbyggda slutsatser.
Du förbereder och genomför utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring World War 2. Dina jämförelser är utvecklade och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Du drar även utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser.
Du för välutvecklade och välunderbyggda resonemang kring World War 2. Dina jämförelser är välutvecklade och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Du drar även välutvecklade och välunderbyggda slutsatser.
Du har en viss kunskap om samhällsfrågor i England under World War 2. Du diskuterar enkelt hur dessa frågor påverkade Steinbecks berättelse.
Du förstår väl samhällsfrågor i England under World War 2 och kan diskuterar hur det utspeglar sig i Steinbecks verk på ett utvecklat sätt.
Du har ett utvecklat förståelse för samhällsfrågor i England under World War 2. Du kan sätta detta kunskap i ett historiskt perspektiv och jämfora med samhällsfrågor idag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: