Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2019-06-24 11:48 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 3 SO (år 1-3) Bild Svenska Teknik
Hur länge har det funnits liv på jorden? Vad är liv? Varför heter det stenåldern? Vad bildades en rullstensås? Vad åt man på bronsåldern? Hur bodde man på järnåldern? Dessa frågor och många fler kommer du att få svar på när du arbetar med temat Forntiden.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 •  Hur livet på jorden uppstod
 •  Djurens och människans utveckling
 •  Skillnaden på jägarstenåldern och bondestenåldern
 •  Vad arkeologi är
 •  Kvarlämningar sedan istiden
 •  Tidslinjer
 •  Enkla tekniska konstruktioner eller upptäckter som varit betydelsefulla

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att

 •  läsa olika faktatexter och svara på frågor om innehållet
 •  arbeta i arbetsbok
 •  arbeta i arbetsgrupper för diskussioner och konstruktioner/ byggen
 •  skriva egna texter utifrån dina stödord
 •  se filmer
 •  lyssna på lärarens och elevers presentationer
 •  reflektera över hur det kunde vara att leva under de olika tidsåldrarna

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

Du ska

 • känna till huvuddragen i livets tidslinje
 • kunna följdordningen på människans olika tidsåldrar 
 • kunna beskriva hur människorna i Sverige levde under de olika tidsåldrarna utifrån en modell 
 • kunna göra enkla jämförelser mellan de olika åldrarna kunna göra enkla jämförelser mellan livet under forntiden och livet idag
 • Kunna ge exempel på lämningar efter istiden.


  Bedömning sker i bedömningsmatris
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv Tk Bl SO
SO bedömningsmatris

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

>>>>>
>>>>>
>>>>>
göra jämförelser
 • SO   3
Du gör enkla jämförelser och ger något exempel på likheter och/eller skillnader.
Du gör jämförelser, ger exempel och förklarar delvis vad likheter och/eller skillnader beror på.
Du gör jämförelser, ger flera exempel och förklarar tydligt vad likheter och/eller skillnader beror på.
beskriva och förklara
 • SO   3
Du har vissa kunskaper inom ämnet och kan redogöra för en del fakta och begrepp. Du använder ett enkelt språk.
Du har vissa kunskaper inom ämnet och kan redogöra för en del fakta och begrepp. Du förklarar och ger exempel.
Du uttrycker dig tydligt kring ämnet. Du beskriver och förklarar med hjälp av ord och uttryck.
använda tidslinje
 • SO   3
Du kan ange några av tidsåldrarna, men inte i kronologisk ordning.
Du kan ange istiden, äldre stenåldern, yngre stenåldern, bronsåldern och järnåldern, men inte i kronologisk ordning.
Du kan ange istiden, äldre stenåldern, yngre stenåldern, bronsåldern och järnåldern i rätt ordning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: