Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Körsbärsdalen, Värdegrund ht19/vt20

Skapad 2019-06-24 16:44 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö18, med fokusområdet Värdegrund.

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Utbildningen och undervisningen i förskolan speglar de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om
barnets rättigheter (Barnkonventionen). Vi vill erbjuda barnen möjligheter att utveckla sin förmåga till empati och
omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.
Vi arbetar normkritiskt för att främja alla barns lika rättigheter och möjligheter.
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och vi arbetar aktivt med att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. 

 

Strategier och förhållningssätt

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i utbildningen.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.
Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar samt sätter ord på det barnen gör eller säger.
Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

 Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

 

Vi arbetar utifrån Mölndals stads riktlinjer kring barns integritet och Rävekärrs förskolas plan mot kränkande behandling samt arbete med aktiva åtgärder mot diskrimineringVi utgår även från Barnkonventionen.

Vi pedagoger har fortlöpande diskussioner kring vårt förhållningssätt gentemot varandra på förskolan. Vi använder oss även av en programserie på Förskola 21 som utgångspunkt i våra diskussionerna.

 

Känslor och empati 

 

Vi hjälper barnen att sätta ord på sina känslor.

Vi använder oss av digitala böcker på Polyglutt.

Vi pedagoger är goda förebilder och tänker på att lägga mer vikt vid att säga vad barnen gör för bra saker istället för att ge förmaningar.

Vi utgår från vår temabok och lyfter tex. hur det känns när man inte får vara med och hur det känns när man gör någonting snällt gentemot sin kompis.

Vi använder oss av kompisböckerna (kanin och igelkotten), känslobilder (välja känslor), sätta ord på känslor, tecken takk, titta i spegel för att se olika uttryck/ känslor, ta kort på de barnen som vill.

Omsorg (trygghet) 

- Vi tar emot varje barn när de kommer till oss på Körsbärsdalen.

Vi skapar en tydlig struktur på avdelningen, så att barnen vet vad som kommer att hända under dagen. Vi har även tydliga förhållningsregler för avdelningen och vi har en tanke bakom gruppindelningar och uppdelning av barn i olika konstellationer i leken inne samt ute.

Vi är närvarande pedagoger som ser varje barn.

Integritet 

- Vi utgår från Mölndals stads riktlinjer kring barns integritet.

Vi organiserar verksamheten på ett sätt som förebygger kränkningar, tex. Vi slussar ut några barn i taget vi utgång samt ingång, så att alla får en chans att få lugn och ro samt bli sedda.

Vi hjälper barnen att vara tydliga och säga ifrån och lyssna och se till ordet ”STOPP” och dess innebörd.

Barns inflytande 

 

vi är närvarande pedagoger för att barnen skall känna trygghet i att utforska de olika lärmiljöerna samt vårt lekmaterial på ett lustfyllt sätt.

- Vi introducerar de olika rummen på avdelningen, leklådor och material.

 

Ge barnen förutsättningar att använda sig av olika material i det fria skapandet under olika tillfällen under året.

Kompisrelationer 

- Vi skapar förutsättningar för att barnen ska kunna skapa goda kompisrelationer genom att medvetet dela in barngruppen i mindre grupper och i olika rum på avdelningen där det finns olika typer av material att använda sig av i leken.

Vi guidar aktivt barnen i konfliktsituationer.

Vi hjälper aktivt barnen att komma in i leken och även uppmuntrar till den fria barniniterade leken.

Samarbete

 - Vi uppmuntrar barnens samarbete i de dagliga omsorgssituationerna.

Normkritik 

- Vi lägger stor vikt vid detta som ett förhållningssätt.

Vi behandlar varje barn för den individ de är.

Vi ser över våra lärmiljöer och gör ett medvetet val av vilket material vi erbjuder i leken.

Vi avdramatiserar olika familjekonstellationer.

 

Demokratiska processer

 - Fortlöpande diskussioner i arbetslaget, så att varje barn får förutsättningar för att ta sitt utrymme i gruppen.

 

Lek och lärmiljöer 

- Vi är noga med att introducera nytt material/ lekmiljöer.

Leklådor med inspiration till olika rollekar som exempelvis doktorslåda.

Vi erbjuder alla barn att  få möjlighet att låna nya böcker på bokbussen vid olika tillfällen.

Vi pedagoger ser kontinuerligt över våra olika miljöer på avdelningen och ändrar om efter barnens behov. Hur fungerar leken här? Vad behöver vi förändra? Vad ska vi jobba vidare med?

Vi skapar en temainspirerad lekmiljö inne på avdelningen utifrån den aktuella boken.

 

 Kulturell identitet

 - Vi uppmärksammar olika traditioner såsom Midsommar, Lucia, Jul och Påsk samt andra traditioner som familjer i vår barngrupp firar.

Vi använder oss av Polyglutt där alla barn får möjlighet att lyssna på böcker på svenska samt andra språk.

Vi uppmärksammar barnens modersmål samt använder oss av  takk och bildstöd i barngruppen.

Dokumentation

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationerna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: