Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2019-06-25 13:21 i Stömne förskola Hudiksvall
Förskola
Intressera barn för språket, att läsa och skriva, att lyssna på berättelser och att själva berätta. Ge barnen förutsättningar att utveckla sin språkliga medvetenhet

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: språkutveckling, intresse för att skriva och läsa

Tidsperiod: hösten 2018 och våren 2019

Förskolans namn: Stömne

Grupp: Snickerboa

Barnens ålder:  2-5 år

År och datum: 2018-09-30

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Samtala och kommunicera, barn - barn, vuxen - barn.
 
Språklig medvetenhet, språkets form
Lyssna olika ljud: utomhus, inomhus, musik, tystnad, språkljud, bl.a. bokstavsljud, känna igen första bokstaven och ljudet i sitt namn, känna igen bokstaven som hör till bokstavsljud, var i ordet hörs ljudet
 
Ord, skilja ut ord i tal och skriven text, långa och korta ord, sammansatta ord, lyssna på ordens form - inte bara betydelsen av orden, upptäcka ord som rimmar.
 
Ge barnen många tillfällen att bearbeta innehåll i text och återberätta berättelser
Vi läser rim, ramsor och sagor och berättelser, flanosagor, med hjälp av olika sagofigurer/ karaktärer, tecken - tecken som stöd, rörelser
 
Förstå innebörden av olika begrepp som under, över, framför, bakom osv.
 
Det skrivna ordet, upptäcka att bilder berättar, vuxen skriver det barnen berättar om sina bilder - ord berättar, viktiga ord i projektarbetet, skriva meddelanden och läsa dem, det skrivna blir då viktigt.
 
Använda och tolka kroppsspråk, hur kan vi förstå att någon är arg eller glad?
 
Läsa texter, bilder och symboler, vad betyder de? Likheter, olikheter?
 
Uppmärksammar att barnen har flera olika modersmål, tar reda på vad olika ord heter på barnens olika modersmål. Om möjligt ser vi och lyssnar på sagor på olika språk.
 

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Genom samtal, läsning, rim, ramsor, sånglekar, lekar, projektarbete, temaord och sätta ord på det vi tillsammans gör, ger vi barnen möjlighet att förstå begrepp, utveckla ett stort ordförråd och ordförståelse 
- Intresse för symboler och skriftspråk.
-

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?


Vid samlingar en gång per dag med hela barngruppen, i mindre grupper, enskilt och vid alla situationer under dagen

 
Samtala och kommunicera:
Barnen uppmuntras att i alla situationer uttrycka sin önskan eller sin berättelse så tydligt som möjligt, med gester, bilder och sedan med ord och hela meningar.
 
Barnen blir lyssnade på, vi pedagoger lyssnar och för samtalet vidare. De uppmuntras också att lyssna på varandra och att låta en person - barn och vuxna- prata färdigt innan de själva säger det de vill säga.
 
Barnen uppmuntras att lyssna på svaret, både i kommunikation med vuxna och med andra barn, samt visa om de förstått, om inte uppmuntras de att fråga vad den andre menar.
 
Språklig medvetenhet
Lyssna på olika ljud:
-vilka ljud kan vi höra i rummet och ute. Hur låter ljuden, varifrån kommer ljuden.
-lyssna efter olika bokstavsljud, t ex första ljudet i barnets namn. Är det andra namn och ord som låter lika i början? Vad heter bokstaven som låter så? Hur ser den ut?
-lyssna efter tystnad, skillnad mellan ljud och tystnad, musik och tystnad, t ex föra sig till musik och sedan stå stilla eller sätta sig då musiken tystnar eller spela tillsammans och sedan, vid tecken kunna sluta spela och lyssna på tystnaden.
 
Rim och ramsor, lyssna efter rimord
Vid samlingar en gång per dag med hela barngruppen/i mindre grupper, enskilt och vid olika situationer under dagen
 
Barnen fyller i ord/ rimord i ramsor och berättelser.
 
Ordförståelse
”Temaord”uppmärksamma ord som hör till vårt tema. Prata om vad de betyder, använda konkret material för att visa betydelsen. Skriva viktiga ord på ordkort och eller whiteboard.
 
Prata om vad ord i sagor, berättelser och faktatexter.
 
Återberätta
Barnen återberättar sagor och berättelser, ibland med hjälp av konkret material.
 
Intresse för det skrivna ordet
Skriver tillsammans, bl.a. ”kom ihåg-lappar” och dokumentationsom barn och föräldrar kan läsa tillsammans, upptäcker att det skrivna ordet har betydelse.
 
 
 
 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Dagliga samlingar:

-en ramsa som är densamma under 2 veckor, uppmärksammar på rimord, tillsammans kommer vi på flera, skriver ibland orden och tittar på hur de ser ut, lika- olika

-vi läser, berättar en återkommande saga, berättelse under ca 2 veckor, barnen återberättar sagan, efter en tid återkommer vi till samma berättelse och barnen berättar ur minnet

- Vi har flera ramsor som vi bl.a. använder vid samlingar och då vi sitter vid matbordet. Texterna är uppsatta på väggarna. 

- Sång och musik

-Mängder av bokstäver och ord/ord och bild i olika spel och pussel

-

Barnens delaktighet

Barnen är med och tar fram material, föreslår sånger, sånglekar och ramsor.

Vi väljer t.ex. ramsor med  anknytning till temaarbete som i sin tur utvecklas utifrån barnens intresse och idéer.

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder

- dokumentationsprotokoll

-UNIKUM
-Fotografera, använda bilder i dokumentationer som sätts upp på dokumentationsvägg, återkoppla till barnen

 

Planeringen upprättad av:

 Ulla Holmström

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: