👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla Björn, Pedagogisk planering Naturvetenskap, miljö och teknik ht19/vt20

Skapad 2019-07-03 09:34 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö18 med fokusområdet Naturvetenskap, miljö och teknik.

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Vi vill utveckla och stimulera barnens intresse för att värna om naturen och närmiljön. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt umana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Vi vill också ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig. 

 

Strategier och förhållningssätt

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga. 
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma. 
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken. Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar och sätter ord på det barnen gör eller säger. Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

 - Kretslopp

Vi kommer arbeta med vatten och delvis vattnets kretslopp. Vad kan vi använda vatten till? Vattens olika former.

- Växter och djur

Vi kommer arbeta med att hitta och utforska växter som finns tillgängliga i barnens vardag, till exempel ute på gården eller inne på avdelningen. Vi kommer även ta med växter in och arbeta med på olika sätt, till exempel prova plantera, måla växterna eller torka dem. För att arbeta med djur kommer vi utforska djur och insekter som barnen möter i deras vardag och titta på dem med lupp. Vi kommer även utforska djur i olika sammanhang, till exempel ute, inne, digitalt eller i böcker. Vi ska även arbeta med djurens egenskaper och utseende. 

- Jag i naturen

Etiska principer, hur man ska vara i naturen, att ta hand om sin närmiljö och vara försiktig med både miljö och djurliv. Vi kommer även presentera allemansrätten på en enkelt sätt som barnen kan förstå. 

- Återbruk

Vi använder oss av återbruksmaterial i vårt skapande, se planering estetiska lärprocesser.

Vi använder oss även av återbruksmaterial i våra olika lärmiljöer inne och ute. Vi har tex. lagt in olika sorters material i byggrummet som barnen kan använda sig av när de konstruerar så som pappersrullar, knäckebrödslådor, pinnar, kottar mm.

Vi tar även med material från skogen till vår gård för att använda i leken.

 

  

Dokumentation.

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationerna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.