👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och människans livsvillkor, komvux

Skapad 2019-07-25 08:25 i Rodengymnasiet Norrtälje
Planering av kursen etik och människans livsvillkor inom komvux.
Gymnasieskola Människan
Frågor runt etik och människans livsvillkor är centrala inom vård och omsorg. Vi som vårdpersonal behöver kunna ha förståelse och respekt för människors olikheter. Att arbeta med etikfrågor, där människosyn och bemötande är centrala begrepp, är därför en mycket viktig del av utbildningen. Sokrates yttrade en gång ” själen får hjälp och upplysning genom det goda samtalet.” Under innehåll nedan finner du information om planering och länkar till material som hör till kursen. Längst ned finns också en matris med kursens kunskapskrav.

Innehåll

Länk till övergripande planering, vilken kommer att bli mer detaljerad vart efter.

 

Nedan kommer länkar till material kopplat till de teman vi ska arbeta med läggas in.

v. 32 Tema 1 Kultur och socialisation: Powerpoint Kultur - olika kulturmönster

v. 33-34 Tema 2 Livsåskådning och människosyn:  Material till uppgift Anna

PP från lektionen 14/8 om livsåskådning och människosyn: livsåskådning och människosyn

v. 35-36 Tema 3 Hälsa ohälsa och kultur:  begravning utifrån olika kulturer

Presentation: kommunikation kulturellt perspektiv Filmklipp från SLI, kräver inloggning: kroppsspråk

PP från lektionen 4/9: kultur sjukdom och hälsa

v. 37 Länk till "Etik en introduktion"

PP från lektionen 11/9: Etik - begrepp - öppna anteckningar i bilden för att läsa om de olika principerna

v. 39 Professionellt förhållningssätt och självkännedom: Powerpoint


 

 

Kurslitteratur

 Katri Cronlund, 2016. Etik och människans livsvillkor. Sanoma Utbildning AB, ISBN: 52333983, se nedan:

 www.sanomautbildning.se/Laromedel/Gymnasie--vuxenutbildning/Vard-och-omsorgsprogrammet/Programgemensamma/Etik-och-manniskans-livsvillkor-Andra-upplagan/

 Lyssna på kurslitteraturen, mp3-filer:

 https://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Gymnasie--vuxenutbildning/Vard-och-omsorgsprogrammet/Programgemensamma/Etik-och-manniskans-livsvillkor-Andra-upplagan/Lyssna-mp3-filer/ 

 

Länk till guide för att skriva referenser enligt APA - referensguide APA

 

Uppgifter

 • Reflektion över argument

 • Reflektion över min egen profession

 • Ett etiskt dilemma att arbeta med utifrån en resonemangsmodell

 • För dig som missade lektionen i etik den 18/9

 • Etiska begrepp

 • ”Krav på en mångreligiöst eller mångkulturellt kompetent vårdare”.

 • Web-utbildning vårdens värdegrund

 • Människosyn - uppgift för dig som missade lektionen 21/8

 • Uppgift tema 2 - Varför dricker Anna för mycket?

 • Tema 1. Kultur och Socialisation - begrepp

 • Tema 1. Beskrivning av kulturmönster

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar.
  Män  -
 • Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn.
  Män  -
 • Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.
  Män  -
 • Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg.
  Män  -
 • Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet, till exempel patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god arbetsmiljö och rätten till en värdig död.
  Män  -
 • Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör till exempel rättvisa, sexualitet, normer och avvikelser, påverkar kommunikation med och bemötande av patienter och brukare.
  Män  -
 • Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare.
  Män  -

Matriser

Män
Etik och människans livsvillkor med uppdelade aspekter

Siffrorna motsvarar de kunskapsområden som är kopplade till kursen

F
Har ännu inte visat dessa kunskaper eller förmågor
E
D
Övervägande på C är uppnått
C
B
Övervägande på A är uppnått
A
1
Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur människor påverkas av sin kultur.
Eleven beskriver översiktligt några olika kulturmönster och diskuterar översiktligt hur människor påverkas av sin kultur.
Eleven beskriver utförligt några olika kulturmönster och diskuterar utförligt hur människor påverkas av sin kultur.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat några olika kulturmönster och diskuterar utförligt och nyanserat hur människor påverkas av sin kultur.
1 forts
Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur människor påverkas av sin kultur.
Eleven beskriver översiktligt några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård, omsorg, liv och död.
Eleven beskriver utförligt några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård, omsorg, liv och död.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård, omsorg, liv och död.
3
Kunskaper om den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg.
Eleven redogör översiktligt den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg.
.
Eleven redogör utförligt den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg
Eleven redogör utförligt och nyanserat den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg.
4
Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom verksamhetsområdet.
Eleven använder med viss säkerhet centrala etiska begrepp i redogörelser.
Eleven använder med viss säkerhet centrala etiska begrepp i redogörelser.
Eleven använder med säkerhet centrala etiska begrepp i redogörelser.
4 forts
Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom verksamhetsområdet.
Eleven diskuterar översiktligt etiska riktlinjer och värdekonflikter inom verksamhetsområdet.
Eleven diskuterar utförligt etiska riktlinjer och värdekonflikter inom verksamhetsområdet
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etiska riktlinjer och värdekonflikter inom verksamhetsområdet.
5
Förmåga att uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella frågor.
Eleven diskuterar översiktligt och värderar med enkla omdömen olika ställningstagande i etiska och existentiella frågor.
Eleven diskuterar utförligt och värderar med enkla omdömen olika ställningstagande i etiska och existentiella frågor.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat och värderar med nyanserade omdömen olika ställningstagande i etiska och existentiella frågor.
6
Förmåga att kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och kulturella sammanhang
Eleven kommunicerar med och bemöter människor i olika sociala och kulturella sammanhang. Detta gör eleven i samråd med handledare.
Eleven kommunicerar med och bemöter människor i olika sociala och kulturella sammanhang. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
Eleven kommunicerar med och bemöter människor i olika sociala och kulturella sammanhang. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
6 forts
Förmåga att kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och kulturella sammanhang
Dessutom värderar eleven med enkla omdömen det egna förhållningssättet i mötet med patienter och brukare.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen det egna förhållningssättet i mötet med patienter och brukare.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen det egna förhållningssättet i mötet med patienter och brukare samt ger förslag på hur det egna förhållningssättet kan utvecklas.
Elevens förmåga att bedöma den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledaren bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledaren bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledaren bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.