Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet Kärna Fe Regnbågen Lila/Rosa Ht-19

Skapad 2019-08-07 14:00 i Ekebacken förskola Kungälv
Förskola
Grundverksamheten är gruppens vardag. Vi planerar och genomför den enligt läroplanen för att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundverksamheten ska vara diskuterad, överenskommen och nedskriven på varje avdelning. Den introduceras för barnen varje höst för att de ska bli delaktiga och kunna utnyttja miljön för lärande. Grundverksamheten kompletteras av pedagogisk planering.

Innehåll

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄSÅRET

 

Förskola/hemvist: Ekebackens förskola hemvist Regnbågen, grupp Lila och Rosa

Barnens ålder (specificera utifrån grupp): 11 Barn födda 2016 och 2015 i grupp Lila. 12 barn födda år 2016 i grupp Rosa

Barn i behov av särskilt stöd (Ja, beskriv och ange grupp): Ja, två barn med behov av struktur, rutiner samt bildstöd. Kontakt med specialpedagog i grupp Lila. Ja, ett barn med behov av struktur, rutiner samt tydlighet. Det finns en tidigare kontakt med specialpedagog, grupp Rosa.

Barn med annat modersmål än svenska (Ja, vilket/vilka språk, ange grupp): Ja, arabiska i grupp Lila, Ryska och Österrikiska i grupp Rosa.

Antal pedagoger (förskollärare/barnskötare/barnskötare utan utbildning):  2 Förskollärare 200% 1 Barnskötare 100% 1 Outbildad 100%

 

SAMSPEL

Så här vill vi att det ska fungera med normer, värden, trivsel, delaktighet och socialt samspel (kunskapssyn, människosyn, förhållningssätt, bemötande, samarbete och tillåtande klimat)

Vi vill skapa trygghet hos barnen, vårdnadshavare och hos oss pedagoger. Genom delaktighet i undervisningen via Unikum samt pedagogisk dokumentation inger vi en trygghet hos vårdnadshavarna då det får en inblick i undervisningen

Vi strävar efter att ha en tillåtande miljö för barnen, där de själva kan vara med och påverka sin vardag.

Vi utmanar barnen efter deras intressen och behov. Vi observerar samt samtalar i det dagliga arbetet för att synliggöra intressen samt upptäcka potentiella arbetsformer

Vi vill få barnen självständiga genom att göra materialet tillgängligt i deras nivå samt få möjlighet att pröva i alla situationer.

Genom att vi har barn med olika styrkor behöver vi synliggöra undervisningen på ett sådant vis att det är tydligt för alla. Arbetssätten får utarbetas under terminen.

 

 

Beskriv arbetslagets styrkor och svagheter 

Samarbete och tillåtande klimat:

Vi har ett gott klimat samt ett gott samarbete på Lila/Rosa. Vi tänker likvärdigt och vet oftast båda vad den andre gör i grupp Lila. Pedagogerna i grupp Rosa är nya för varandra men kände en stark samhörighet tidigt på terminen. Vi är alla förändringsbenägna då vi ser vår arbetsmiljö som ett levande och föränderligt verktyg.

 

Kunskaps- och människosyn:

 Vi respekterar varandra och ser varandras styrkor. Vi uppmuntrar och undervisar.

 

Förhållningssätt och bemötande: 

Vårt förhållningssätt och bemötande bygger på en grundläggande tro på att alla gör sitt bästa med de förutsättningar de besitter. 

 

RUTINER

Så här vill vi att det ska fungera med omsorgsrutiner (tambur, måltider, vila, toalett, blöjbyten, handtvätt, trygghetssak, leksaker, lämning/hämtning)

Vi har under våren arbetat med rutiner kring måltid, tambur, skogen samt undervisningsmiljöer på Lila och detta arbete tar vi vid nu under hösten. Det gav snabbt resultat och vi upplevde att det ingav trygghet för barngruppen. Vi har en dialog med vårdnadshavarna kring deras barn och om de har särskilda önskemål. Vi strävar efter självständighet i alla situationer och vill att barnen ska uppleva glädje med sitt arbete.

Vi har en tanke med bordsplacering. Vi schemalägger vem som är ute och inne under tisdag, onsdag och torsdag. Måndagar samt fredagar samarbetar vi på hemvisten. Grupp Lila använder i första hand toaletterna i hallen och grupp Rosa i första hand toaletterna på hemvisten. Vid måltid ska barnen ges möjlighet att vara självständiga samt hjälpa varandra i första hand. De barn som har sovvila har sina sängkläder och vilar på madrass. I tamburen uppmuntrar vi barnen att vara självständiga och hjälpa varandra i första hand. Vid lämning och hämtning är det i första hand de ansvariga pedagogerna som möter upp. Personliga saker ska stanna kvar hemma eller läggas i facket. Trygghetssaker kan användas vid vila eller vid behov.

INTRODUKTION OCH INFLYTANDE

Så här introducerar vi grundverksamheten. Så här är barnen delaktiga i grundverksamheten ska fungera.

Genom delaktighet och samtal samt att vi introducerar nya undervisningsmiljöer för alla barn ger vi dem en inblick i vår grundverksamhet. Återkommande rutiner samt struktur inger trygghet och en möjlighet för barnen att klara saker på egen hand.

SAMARBETE MED HEMMEN

 

Så här planerar vi för samarbete med hemmen.

Genom Unikum dokumenterar vi verksamheten samt det enskilda barnet. Detta ligger till grund för både utvecklingssamtal och föräldramöte.

Vi använder oss även av pedagogisk dokumentation inne på Lila och Rosa där vårdnadshavarna kan följa det dagliga arbetsprocesserna samt ta del av gruppens dokumentation. 

Information samt meddelande sker via Unikum. Daglig kontakt vid lämning och hämtning samt via telefon och sms.

LÄRMILJÖER

Så här har vi organiserat miljön för att väcka och möta barns nyfikenhet, lust och intresse att lära sig. Så här lär vi barnen att använda material som utmanar och stimulerar. Så här lär vi barnen vad man kan göra i olika rum och hörnor.

Alla undervisningsmiljöer introduceras för barnen och hålls levande. Barnen utformar den efter sina önskemål och behov. Vi samtalar och utmanar dem med nytt material, visar och har en öppenhet för att låta barnen finna egna vägar. Introduktionen sker på olika vis och hänsyn tas till respektive barns behov.

UTVÄRDERING

Vad fick vi för resultat och hur blev måluppfyllelsen? Varför? Vad kan vi utveckla för att öka måluppfyllelsen?

Skriv utvärdering och analys i Unikums verktyg

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: