👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rastaktiviteter Enbacka Skola

Skapad 2019-08-08 09:42 i Enbacka skola Säter
Rasten är en outnyttjad resurs. Ganska mycket av elevernas tid i skolan är rast. Detta vill ta tillvara på genom att arbeta med rastaktiviteter.
Grundskola 1 – 6 Bild Idrott och hälsa
Enbacka skola kommer att erbjudas rastaktiviteter för elever åk 1-6. Rastaktiviteterna är frivilliga, det är fortfarande viktigt att elevernas spontanitet och fria lek står i fokus under rasten. Rastaktiviteterna ska ses som ett komplement för eleverna att hitta nya möjligheter till lek, lärande och samvaro under rasten. Skolans uppdrag. "Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen." Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi vill att rastaktiviteterna ska bidra till:

 *att eleverna skapar nya kompisrelationer
 *att motverka mobbing och andra kränkande behandlingar
 *att skapa fler möjligheter för eleverna att delta i rörelseaktiviteter
 *att förbättra den fysiska och psykiska utemiljön
 *att eleverna får ett ökat inflytande

Undervisning och arbetsformer

Nyckelord som ska genomsyra rastaktiviteterna:

Roligt    Utmanande    Samarbeta   Tydliga regler    Delaktighet    Tillsammans    Rörelse   Utomhus

 

Tillvägagångssättet/ förutsättningar:

Två fritidspedagoger har ansvaret för aktiviteterna under båda rasterna och bemannar Rastboden som har lek/spel-material för fria aktiviteter.

Introducerar nya lekar/spel som senare eleverna själva kan genomföra själva.

 

Gemensam planering för de ansvariga och ställtid för förberedelser och hopplockning efter rasterna.

 

Planering sätts upp synligt för eleverna vid rastboden dag för dag.  Vi utvärderar vilka aktiviteter som är populära och försöker ha dem oftare. Förslag på aktiviteter kan tas emot ifrån elevrådet. I mån av möjlighet så involverar vi eleverna som organisatörer. 

 

Aktiviteterna sker där rastaktivisterna är. 

 

 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -