Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk årsplanering Kärna Fe Blåvingen

Skapad 2019-08-08 12:03 i Kalvegrinna förskola Kungälv
Förskola
Pedagogisk årsplanering kompletterar grundverksamheten och beskriver hur vi undervisar i barngruppen under året för att utmana och stimulera utveckling och lärande inom läroplanens olika målområden. Utgångspunkt är samhällets grundläggande demokratiska värderingar, kunskap om varje barns utveckling och lärande, deras intressen, vad de vill göra och lära sig samt vad de tycker är roligt.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

·         öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

·         förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

·         sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

·         förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

·         respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

 

Det här vill vi uppnå under året

 • Skapa en trygg grupp där alla barnen känner sig delaktiga och har ett inflytande i vår verksamhet.
 • Sträva mot att alla visar hänsyn och respekt mot varandra oavsett kön eller bakgrund.
 • Vara en bra kompis.
 • Vid dilemman i vardagen vill vi skapa samtal och diskussion för att tillsammans komma på en lösning.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi fångar upp situationer som barnen är intresserade av och bygger vidare på dessa tankar för att skapa lärandesituation. Våra planerade aktiviteter har sin utgångspunkt i barnens visade intresse. Vårt mål är att skapa undervisning som utvecklar barnens tankar där deras kunskaper vidareutvecklas och nya intressen skapas. 

 

OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE 

·         utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

·         utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

·         utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

·         känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

·         utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

 

Det här vill vi uppnå under året

Vårt mål under året är att skapa en trygg grupp där alla respekterar varandra och de olika miljöerna. Vi kommer att använda oss av temat "Snick och Snack" som har ett brett utbud av material i olika lärandesituationer som kan fånga upp olika delar av barnens intressen och därmed blir det ett roligare och mer givande lärande.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi kommer att ta vara på barnens intressen genom att vara delaktiga i barnens lek där vi är observanta och stöttar olika leksituationer. Även i dessa situationer fångar vi upp barnens intressen för att skapa ett fortsatt lärande.  

Språk, kommunikation och samspel

·         tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

·         utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

·         utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

·         utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

·         som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

 

Det här vill vi uppnå under året

 • Utveckla barnens ordförråd och intresse för skriftspråket.
 • Introducera bokstäver för barnen och vidareutveckla deras kunskaper.

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi har just nu en barngrupp som tidigare inte visat något intresse för skriftspråket, vi strävar efter att utmana och uppmuntra barnen till att bli intresserade av skriftspråket. Vi kommer att sätta upp bokstäver i det olika miljöerna och namnge olika föremål (stol, bord, fönster osv.) för att barnen ska få syn och känna på de olika bokstäverna samt namn. Vi kommer också att skriva ut barnens namn och låta barnen skriva med olika medel, som till exempel dator, whiteboard och pastellkritor m.m för att fånga upp fler barn. Vi kommer att under året ha en bokpåse där vi väljer ut en bok som får följa med ett barn hem i en vecka, där kommer även Snick/Snack följa med hem och spendera en vecka tillsammans med barnen. Föräldrarna tillsammans med barnen kommer få skriva i en loggbok vad de har hittat på tillsammans under veckan. Detta för att ge barnen en förståelse att man genom ord kan ge en berätta för sina kompisar vad man varit med om. 
 

Matematik

·         utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

·         utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

·         utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

 

Det här vill vi uppnå under året

 • Introducera läges-ord.
 • Vidareutveckla förmågan att urskilja, undersöka, räkna, sortera, hitta mönster och använda matematiska begrepp.- Det finns många delar i matematiken som vi vill bli bättre på och synliggöra för barnen.

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi skapar matematiska lärtillfällen vid maten, i hallen, vid samlingen, på gården och vid läsvilan. Matematiken genomsyrar våran verksamhet men planerade matematiska lärsituationer behöver vi arbeta mer på.

 

Naturvetenskap och teknik

·         utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

·         utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

·         utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

·         utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

 

Det här vill vi uppnå under året

 • Besöka skogen och samtala kring den.
 • Odla växter och skapa samtal kring processen.

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi kommer att under året besöka skogen tillsammans med Snick och Snack, vi kommer att få brev av Snick och Snack där barnen får olika uppdrag att göra i skogen, i dessa uppdrag kommer matematik, naturvetenskap, teknik, språk och samspel finnas. 

 

Skapande

·         utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

 

Det här vill vi uppnå under året

 • Ha olika material tillgängligt för barnen att skapa fritt.
 • Ha olika former av samling, bland annat sång och rörelsesamling.

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Vi kommer att ha viss material i barnens höjd (pga platsbrist), men vi har viss frihet in till ateljén där all material står synligt. Målet är att ha en "skapande-torsdag" då vår barngrupp är ensamma inne.  

Kropp och hälsa

·         utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi vill utveckla barnens motorik och kroppsuppfattning.

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen
Vi har rörelsesamlingar där vi rör på olika kroppsdelar. Vi övar på grovmotoriken hela tiden men det synliggörs mest när vi är i skogen, klättrar, springer, cyklar och hoppar. Vi kommer att använda oss av pärlor och målande för att utveckla finmotoriken. 

 

 

BARNS INFLYTANDE

·         utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjligheter att påverka sin situation

·         utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö och

·         utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi vill under detta året att barnen skall känna sig delaktiga och ha inflytande i vår verksamhet. Vi lyssnar på barnens tankar och åsikter i vardagen som vi sedan använder när vi planerar vår lärmiljö och aktiviteter. 

 
Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

 Vi tar tillvara på barns intressen och önskemål för att skapa en så rolig och lärorik miljö för just vår barngrupp. Detta är något som kommer att vara en pågående process under hela läsåret. 

 

FÖRSKOLA OCH HEM

Hur ger vi föräldrarna möjllighet att ta del av verksamheten och påverka inom ramen för de nationella målen?

 

Det här vill vi uppnå under året

Vi informerar föräldrarna om verksamheten genom Unikum men tar även kontakt vid lämning och hämtning för att diskutera barnens vardag på förskolan. VI lyssnar och tar till oss föräldrars åsikter och tankar i den mån vi kan. Kan vi inte uppfylla deras önskemål försöker vi hitta en lösning som fungerar för alla parter. 

 

ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN

Hur arbetar vi för att samverkan med förskoleklass, skola och fritidhem skall ske på ett förtroendefullt sätt som stödjer barnens livslånga lärande.

 

Det här vill vi uppnå under året

Detta är inget vi kommer behöva ta ställning till just nu. 

 

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

Reflektion och analys skall göras i Unikums verktyg. Tänk på att ställa er följande frågor.

Förutsättningar: Vilka barn deltog? Ansvarig pedagog?
Barnens reflektioner: Vad blev barnen nyfikna på? Vad undersöker de? Hur samspelar de? Vilka frågor ställer barnen?
Pedagogens reflektioner: Vilka frågor väcktes hos mig/oss? Vad och hur dokumenterade vi? Hur ger vi tillbaka till barnen?
Pedagogisk reflektion och planering: Vad behöver vi tillföra för nytt material för fortsatt lärande hos barnen? Hur utmanar vi barnen vidare i deras lärande? Vad behöver vi göra och ta reda på? Vem gör vad? Vad gick bra vad gick mindre bra?

Analys: Hur går vi vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: