Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsmål Nyponet HT 2019

Skapad 2019-08-08 15:11 i Apelsinen ULNA Förskolor
Förskola
På Nyponet tillsammans med övriga avdelningar i huset så fortsätter vi vårt tematiska arbete med boken Monster, spöken och kanelbullar. Genom att arbeta med sagan som grund för lärande ger vi möjlighet för barnen att på ett mångsidigt och sammanhängande vis skapa möjligheter för att erbjuda barnen en god utbildning i enlighet med läroplanens strävansmål. Vi planerar att fokusera på det som fångar barnen inom området, vilka alla dessa områden blir vet vi inte än då vi tänker observera vad som fångar barnens intresse. Vi vill skapa möjligheter för att i så stor utsträckning som möjligt kunna erbjuda barnen delaktighet att påverka sin vardag. Vi kommer också arbeta med begreppet hållbar utveckling där vi kommer att belysa såväl ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling. Fokus kommer ligga vid en social hållbar utveckling där värdegrundsarbetet spelar en viktig roll.

Innehåll

Verksamhetsplan-

Tema HT 2019 Monster, spöken och kanelbullar 

 

Nulägesbeskrivning: Var är vi? Barnens intresse och behov

I vårt arbete på Nyponet kommer vi att ta utgångspunkt i barnens intressen, behov, erfarenheter, och upplevelser när vi planerar aktiviteter. Genom att ta till vara på barnens tankar och idéer så skapas mångfald i lärandet och varje barn ges möjlighet till att bli delaktiga i sin egen utveckling och sitt lärande. På så sätt ges varje barn tillfälle till att bli bekräftade och tagna på allvar. Vi har valt att arbeta med boken Monster, spöken och kanelbullar av Alexander Jansson (2017) som grund för verksamheten, där vi planerar att fokusera de områden som fångar barnen. Vilka dessa ämnen blir vet vi inte än då vi planerar att observera barnen och fånga upp de områden som intresserar dem. Vi kommer också arbeta med begreppet hållbar utveckling där vi kommer att belysa såväl ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling. Fokus kommer att ligga på socialt hållbar utveckling där värdegrundsarbetet har en viktig roll. När vi nu befinner oss i en period med sju stycken nya barn på avdelningen ser vi ännu tydligare vikten av att fokusera kring dessa frågor. Allt för att barnen ska socialiseras in i gruppen Nyponet där de såväl individuellt som i gruppen har en given plats att leka och lära tillsammans.

 

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte: 

Föregående termin valde vi på Nyponet att fokusera mycket kring värdegrundsarbetet som ett av våra mål. I analysen av det gångna arbetet såg vi tydligt att vi arbetat i hög grad med dessa frågor men att vi kan belysa dessa områden i större utsträckning. Vi kom särskilt fram till att vi i stor utsträckning lyfter samarbete, samspel, lyssna på varandra, reflektera över egna och andras uppfattningar men att vi behöver lägga ett större fokus kring:

         Att hålla en tydlig struktur för att på så sätt skapa möjlighet för lärande, utveckling och trygghet.

         Vi behöver fokusera mer vid den systematiska dokumentationen för att synliggöra och tydliggöra den undervisning som bedrivs för såväl barn som pedagoger.

 

Ett verktyg för att arbeta kring värdegrundsarbete är i första hand ett medvetet arbetssätt från pedagogernas sida. På Nyponet vill vi ge barnen möjligheter till en trygg vistelse, då trygghet är grunden till all utveckling och lärande. Vi vill att alla barnen känner en tillhörighet i gruppen Nyponet. Vi anser det viktigt att barnen känner att de tillhör Nyponet och att de ”socialiseras in” i gruppen. Nu när vi får nya barn till avdelningen planerar vi därför att fokusera extra mycket kring att bygga en trygg och stabil grupp där vi tillsammans och individuellt kan leka och lära på ett lustfyllt vis. 

Mål

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. (Skolverket, 2018, s. 14)

         Vi planerar att få ihop en trygg barngrupp.

         I temat kommer vi att belysa frågor som hur är en bra kompis, synliggöra att det finns olika typer av känslor, vikten av att lyssna till varandra, vänta på sin tur, självkänsla och identitet, allas lika värde och identitet.

         Vi kommer även att synliggöra olikheter och likheter, prata om vikten att respektera varandra och miljön.

         Vi kommer att improvisera händelser utifrån såväl barngruppen som temat där vi med hjälp av drama använder oss av de olika karaktärerna i sagan som barnen lätt kan känna igen sig i på ett lustfyllt sätt för att på så sätt skapa ett lustfyllt lärande.

 

Målet når vi genom att

·         Vi delar in barnen i mindre grupper där vi lägger stort fokus vid värdegrundsarbetet.

·          Förändra och anpassa lekmiljön när det behövs samt ge barnen möjlighet att delta i dessa processer.

·         Ta vara på olika återvinningsmaterial så som kartong, korkar m.m. för att kunna skapa tillsammans med barnen.

·         Vistas i utomhusmiljön.

·         Vi pedagoger deltar i de lärogrupper som erbjuds, genom att vi deltar i dessa processer så skapas möjligheter för oss att vidareutveckla den kunskap vi besitter.

 

Arbetssätt - genomförande: Hur gör vi?

Nyponets kunskapssyn

Vi är medskapare med barnen vilket innebär att vi pedagoger är en del i samspelet med barnen och därför också delaktiga i att skapa kunskap tillsammans med barnen. Vi jobbar på ett utforskande sätt där vi är nyfikna och intresserade av vad barnen visar intresse för, deras tankar, funderingar och vad de vill undersöka. Genom att barn och vuxna ses som medkonstruktörer av kunskap blir kreativitet och fantasin centrala aspekter av det utforskande arbetet och ger nya infallsvinklar till sagotemats utveckling. Vi ser språket vara av stor betydelse för produktion av kunskap vilket vi lägger stor vikt vid då vi har en kunskapssyn där vi ser att kunskap uppstår i dialoger, reflektioner, möten och relationer med barn/barn, barn/vuxna och vuxna/vuxna.  Vi ser att kunskap skapas på olika sätt och i olika sammanhang och då också betydelsen av hur den pedagogiska miljön utformas - vad vi erbjuder såsom leksaker, material, skapande aktiviteter, aktiviteter och olika uttrycksformer så att barnen ges möjligheter att få uppleva med alla sina sinnen.

 

BARNS INFLYTANDE

Syfte: 

Vi tycker att det är viktigt att barnen känner sig delaktiga i den undervisning som bedrivs inom förskolan. Genom att barnen får möjlighet att påverka den utbildning som bedrivs så ger vi dem möjlighet att på ett lustfyllt vis utvecklas och lära individuellt såväl som tillsammans. Efter vår analys av vårterminens arbete med delaktighet och inflytande ser vi att vi kommit en bit på väg inom dessa områden men att vi kan utveckla detta ytterligare. Vi kommer därför att i högre grad ge barnen möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i den utbildningen som erbjuds på förskolan där vi även tar tillvara och lyfter de intressen som barnen visar på.

 

Mål

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. (Skolverket, 2018, s. 18)

 

Målet når vi genom att

         Närvarande och lyhörda pedagoger som tar tillvara på barnens värdefulla tankar, idéer, funderingar och intresse.

         Barnen kommer att ges möjligheter till att vara med och inreda den pedagogiska miljön.

         Barnen erbjuds möjligheter att själva få välja vad, var och med vem de vill leka med.

 

 

Förskola och hem

Syfte

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. (Skolverket, 2018, s. 19)

 

 

Mål

På Nyponet arbetar vi för att varje barn tillsammans med sina föräldrar ges möjligheter till en god introduktion i förskolan. Att ge föräldrar möjligheter till delaktighet i verksamheten och ta del av den pedagogiska planeringen.

 

Målet nås genom

         Vi kommer kontinuerligt lägga ut lärloggsinlägg på Unikum om den utbildning som bedrivs inom avdelningen.

         Pedagogiska planeringar kring sagotemat.

         Dokumentation i hallen kring temats utveckling i form av bilder och filmer.

         Vi planerar att använda oss av Lärloggen för en tydligare dokumentation kring barnets intresse, utveckling och lärande.

         Föräldramöte 1 gång på hösten.

         Erbjuda 1 samtal/läsår.

         Uppföljningssamtal efter inskolning.

         Bjuda in till någon familjeaktivitet/läsår.

         Daglig kommunikation med vårdnadshavarna.

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Genom att använda oss av olika dokumentationer såsom filmer, bilder, barnen och föräldrarnas kommentarer, observationer, reflektionssamtal med barnen och vår pedagogiska dokumentation ges vi möjligheter att utvärdera och utveckla den verksamheten som bedrivs.

Genom filmer, bilder, samtal med och kommentarer från barn och föräldrar ser vi barnens gensvar på det vi har att erbjuda dem. Det är barnens visade intresse, tankar och erfarenheter som för temat vidare.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: