Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elbilen, projekt i fysik och teknik

Skapad 2019-08-08 20:24 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Teknik Fysik
Vid slutet av 1880talet hade bensinbilen utvecklats så långt att man började serietillverka den och fler människor ville ersätta häst och vagn med bilen. Idag är bilen ett av våra viktigaste transportmedel, men också ett stort miljöproblem. Kan elbilen minska dessa miljöproblem? Drar elbilen mindre energi? Varför/varför inte? Hur fungerar den?

Innehåll

Uppdrag 1 Bygg en liten elbil (modell)

Din elbil ska kunna startas och stängas av med en strömbrytare. Den ska gå så rakt och snabbt som möjligt.

Din konstruktion ska innehålla lösningar för att skydda din bil mot skador av krockar.

 

H1: Idéskiss

Vad behöver du känna till för att kunna konstruera en bra bil?

 Vad påverkar bilens rörelse?

·        Pröva praktiskt hur du kan få hjul att snurra med hjälp av en elmotor 

·        Laborera med fysikaliska faktorer

Krafter, drivmekanismer, tyngdpunkt-stödyta, tröghet, acceleration, g-krafter, energiomvandlingar, spillvärme, annat?

Begreppstest E-nivå

 

H2: Planering av bygge

Studera vilka byggmaterial du har tillgång till.

·        Fundera över olika sätt att fästa hjulen, hjulaxlar på bilens chassi

·        Fundera över smart placering av motor, batterier och strömbrytare

·        Rita en skiss av din bil uppifrån och delskisser av detaljer

·        Skriv materiallista och verktygslista

·        Beskriv kortfattat hur du vill bygga din bil

Spara din planering med skiss på din OneNote

 

H3: Realisera. Bygg din bil.  

Pröva och ompröva dina konstruktioner genom att provköra, analysera, ändra systematiskt. Använd dina fysikkunskaper.

 

H4: Utvärdera

·        Bilrace

·        Analysera:

Hur rakt gick din bil? Varför?

Hur snabbt gick den? Varför?

Driftsäker? Krocktålig?

Använd NO-begreppen i dina förklaringar och kommentarer.

Uppdrag 2: Jämför verklig elbil med bensinbil ur fysik-, teknik-och miljöperspektiv

Skillnader motorer, batteri-bränsle,

(energiomvandlingar, spillvärme, verkningsgrad, utsläpp, material, miljöpåverkan)

 

Du visar dina fysik- och teknikkunskaper:

Skiss

Praktiskt bygge

Analys/ utvärdering av bygge

Skriftlig jämförelse mellan elbil och bensinbil.

 

Fakta kan hämtas från: Begreppslista, Fysikboken s.43-54, 114-117, 123-124,  126-131, 143-144, 278-283, länkar i Klassanteckningsboken

 

Uppgifter

 • Jämföra elbil med bensinbil

 • Jämföra elbil med bensinbil...

 • Jämföra elbil med bensinbil...

 • Konstruktion av elbil, film

 • Min skiss

 • Min skiss

 • Konstruktion av elbil, film eller prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy Tk
Elbilen projekt i Fysik

Förmåga att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

E
C
A
Samtala och diskutera
Uppdrag 2: Jämföra elbil med bensinbil resonera och argumentera muntligt och skriftligt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
Följdfrågor...
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Uppdrag 2: Källors relevans och trovärdighet diskuteras under lektion men bedöms ej individuellt denna gång.
Använda information & anpassa framställning
Uppdrag 2: Jämföra elbil med bensinbil skriftligt
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik

E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Uppdrag 1: Systematiskt arbetssätt vid bilbygget
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Uppdrag 1: Lab om krafter Analys av bilens rörelse
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Uppdrag 1: Lab om krafter, slutsatser Analys av bilens rörelse
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Uppdrag 1: Lab om krafter, felkällor Analys av bilens rörelse
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Uppdrag 1: Lab om krafter Analys av bilens rörelse
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

E
C
A
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Energiomvandlingar, verkningsgrad, spillvärme hos elbilen och bensinbilen Uppdrag 1 och 2
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Uppdrag 1 Hur elbilen fungerar, analys och förklaring med begrepp (krafter, rörelse, friktion, tyngdpunkt, tröghet, krets...)
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Fysikaliska modeller, partiklar & strålning
Annat arbetsområde
Påverkan på miljö & hållbar utveckling
Uppdrag 2: Material, energikällor, utsläpp, förnyelsebart, återvinning, miljöpåverkan
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse
Annat arbetsområde

Fy Tk
Elbilen projekt i Teknik

Förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion samt använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

E
C
A
Tekniska lösningar
Beskrivning av hur din bil fungerar, analys av slutresultatet
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar
Material & deras användning
Motivering av material Jämförelse av material
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Förmåga att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar samt använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

E
C
A
Genomföra arbeten
Din lilla elbil: problemlösning vid bygge och slutresultat modell.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Praktiskt arbete, val av verktyg, självständighet
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Skiss, analys
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Förmåga att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. Förmåga att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

E
C
A
Teknikutveckling & drivkrafter
Diskuteras i Uppdrag 2 men testas ej skriftligt denna gång
Konsekvenser
Uppdrag 2: jämförelse elbil- bensinbil
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: