Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböcker för de yngsta

Skapad 2019-08-09 09:38 i Sagoslottet förskola Kungälv
Vårt värdegrundarbete kommer att utgå från "De tio små kompisböckena"
Förskola
Upptäckarnas temaarbete kommer att utgå från "Kompisböcker för de yngsta". Vi kommer att välja en eller några böcker att läsa och sedan följa upp med aktiviteter som berör det boken skildrade. Detta kombineras med samtal och dialoger tillsammans med barnen.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill att barnen ska få en medvetenhet om sin egen roll i olika situationer och i sammanhang som barnen känner igen sig i, samt ge dem redskap att hantera olika situationer.

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi kommer att använda olika typer av övningar, lekar, ramsor och sånger till böckerna, som hjälper barnen till att bli bra kompisar. 

Genom arbetet med de kompisböckerna vill vi ge barnen verktyg till att kunna lösa konflikter samt vara en god kamrat. Böckerna bygger på barnkonventionen vilket vi ser som en möjlighet till att göra barnen medvetna om barns rättigheter. Genom att uppmuntra barnen att hjälpa varandra vill vi skapa en god sammanhållning och kamratskap i barngruppen.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Vi utgår från barnens erfarenheter och intressen, tillsammans med det de just nu går och funderar på. Barnen kommer att få vägleda oss pedagoger hur arbetet med Kompisböckerna kommer att utvecklas och fortlöpa. 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi kommer ta foto och anteckna vad som händer, vad barnen reflekterar över och vad de vill lära sig mer om vid de olika undervisningssituationerna. Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för utvärdering och analys. 

Vi dokumenterar barnens tankar och kommentarer på Unikum så att föräldrarna får ta del av barnens vardag. Tillsammans tittar vi sen på dokumentationen och reflekterar kring det. Vi tänker även att miljön på hemvisten kommer uppdateras med resultat ifrån vad vi gjort tillsammans i arbetet med kompis-böckerna, så att barnen inte "glömmer av" vad vi tidigare arbetat med. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: