Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Djungelboken

Skapad 2019-08-09 10:51 i Gemensamt förskola - Varberg Varberg
Temainriktat arbetssätt: Djungelboken. Valt utefter barnens intressen som de visat i leken.
Förskola
Vi har tänkt att arbeta med hållbarutveckling och jämställdhet samt genusperspektivet och motorik och tycker att Djungelboken är en bra ingång att få barngruppen intresserad av ert projekt.

Innehåll

Syfte:

I läroplanen står det att det är förskolans uppdrag att: 

"Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen"

 

Avdelningens mål:

 • Att skapa en röd tråd och meningsfullhet för barnens lärande. 

Aktivitet/metod

 • Introducera en docka som är Mowgli
 • Läsning av boken, samt sätta upp sidor vid våra bord.
 • Skapa en djungel
 • Baloo kommer på födelsedgarna 
 • Högläsning av boken.
 • Titta på youtubeklipp på sångerna.
 • Titta på avsnitt av ”nya” Djungelboken som finns att hitta på youtube. 

Beroende på vad barnen visar intresse för kan projektet leda till exempelvis:

 • Gemensam lek om Djungelboken, då barnen har samma erfarenheter av sagan.
 • Skapande av bl.a. djur. 
 • Samtal kring händelser i boken som behandlar normer och värden och språk. 
 • Rörelse, hur går en elefant? 
 • Var finns djungeln och vad finns i vår skog?

När? Var? Hur? Varför?.

Vi har i år valt att jobba utifrån litteraturen Djunglboken. Vi tänker att vi ska börja med att det kommer en korg till förskolan där det ligger en docka i med svarthår och i underkläder. Där barnen kommer få fundera på vem detta kan vara och hur vi ska kunna ta hand om dockan på bästa sätt. 

Aktiviteterna sker i:

 • gruppverksamheten
 • på utflykten
 • leken
 • samling
 • på och efter läsvila
 • genom spontana samtal och planerade aktiviteter under dagen. 

Aktiviteterna sker således i både storgrupp och i små grupper.

Resultat - hur blev det?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex.

Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi?

Vad behöver ändras till nästa gång?

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: