Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Babblarna

Skapad 2019-08-12 08:37 i Bullerbyn Hedemora
Förskola
Babblarna ger oss möjligheter att arbeta med de olika områdena ur läroplanen på ett lekfullt sätt och med barnens intressen i fokus. Babblarna har tilldelats ett eller flera ämnen: Babba (brun) har språket, Bobbo (röd) rörelse, Bibbi (gul) matematik, Dadda (grön) natur/teknik, Doddo (blå) känslor/social kompetens/värdegrund och Diddi (rosa) skapande.

Innehåll

Kartläggning av barngruppens intressen

Vi startar hösten med en ny barngrupp och till viss del förändrat arbetslag. Vi har en stor fördel att två av oss har arbetat nära flera av barnen tidigare. Barnen är ca 1-2 år. Vårt huvudfokus är att barnen ska bli trygga med oss pedagoger och i barngruppen under inskolningstiden och att det ska skapas en vi-känsla. Vi har upptäckt att flera av barnen har intresse för Babblarna.

 

Mål och syfte

Vi vill på ett lustfyllt sätt stärka barnens sociala samspel, utmana deras språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse, skapande samt skapa en trygg barngrupp. Vårt mål är att använda Babblarna som ett verktyg för detta.

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

Genomförande

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Vi strävar efter att figurerna som har kopplats till läroplanen på följande sätt kommer att börja introduceras alltefter projektets gång:

Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi berättar om hur en bra kompis är.
Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga.

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek. Vi tränar motoriken med Bobbo.
Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material.
Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. Använder oss av TAKK (tecken som stöd).
Dadda- gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag. Vi följer årstidsväxlingarna.

Alla barn deltar utifrån deras egen förmåga. Arbetet påbörjas HT 19 och kommer eventuellt att fortsätta under VT 20 om barnen fortfarande visar intresse.

Dokumentation

Utveckling och process dokumenterar vi i Månens gemensamma lärlogg och barnens enskilda lärloggar och genom pedagogisk dokumentation. Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.
Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: