Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krokolilens närmiljö,Söderala. Söderhamn 400år

Skapad 2019-08-12 16:16 i Rosenvalls förskola Söderhamn
Förskola
Vi vill väcka barnens nyfikenhet för närmiljön i Söderala och Söderhamn 400år.

Innehåll

Nuläge

Vi har en oförändrad grupp sedan vt -19 och detta gör att vi har ganska god kunskap om barnens intresse, som är odling och jordbruksmaskiner.

 

Mål

Vi ska ge barnen kunskap om närmiljön och det jordbrukssamhälle de lever i. 

Väcka nyfikenheten för fortsatt utforskande av närmiljön.

Syfte

Ge barnen en inblick i närmiljön, samt förståelse för odling.

Genomförande

Vi gör promenader för att göra barnen uppmärksamma på olika saker och platser i närmiljön.

Vi utforskar tillsammans med barnen, saker vi upptäcker och som de visar intresse för.

Vi använder oss av böcker, filmer, bilder samt digitala verktyg.

 

Utforska sädesslagen som finns i vår närmiljö på olika sätt.

Använda oss av olika matematiska begrepp när vi undersöker sädesslag, det vi själv odlat på förskolan och jordbruksmaskinerna.

Utvecklar deras ordförråd genom att namnge det vi ser och upptäcker.

På olika sätt ta till vara på potatisen och morötterna vi odlat.

Titta närmare på jordbruksmaskinerna.

Skapa med hjälp av odlingsmaterialet.

Dokumenterar saker vi sett och upptäckt med hjälp av olika typer av skapande.

Alla barn på Krokodilen skall delta utifrån eget intresse.

Dokumentation under lärprocessen

Vi fotar under veckan och reflekterar sedan tillsammans, i lärgrupperna och arbetslaget.

Vi samtalar med barnen kring projektet och är lyhörda för nya tankar och idéer.

Vi använder oss av väggdokumenationer, IPad och Unikum.

Ansvar

Alla personal på Krokodilen

Uppföljning

På våra veckoplaneringar och reflektionstid samt tilllsammans med barnen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: