Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plommonet avd. Blåsippan - Utveckling och lärande 19/20

Skapad 2019-08-13 12:27 i Plommonets förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet Utveckling och lärande hänger samman med kunskap Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former - Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7). Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapsökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna. Öppenhet är grunden för normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8). Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg. Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningsätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i. Barn som har inflytande vågar vara innovativa ”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen) Barns nyfikenhet, företagssamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9). Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

Innehåll

 

 


Läroplansmål

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

 

Målkriterier:

1. Kunna räkna i olika situationer

2.  Kunna förstå de enklaste läges orden  som t.ex framför, bakom, under, på

Planerade insatser:

-  Barnen kommer att få räkna sina kompisar på samlingen och även vid andra tillfällen under dagen efter sin förmåga och ålder .

-  Vi kommer att prata om hur många år vi är och använda oss av vårt födelsedagståg

- Vi pedagoger kommer att använda oss av lägesord i olika situationer under dagen .

 

Förväntade effekter

-  Att  barnen blir intresserade av att räkna och tycker att det är kul med matematik
-  Att barnen  använder och förstår begreppen 
-  

Metodval

 -Vi kommer att använda oss av intervjuer, observationer och dokumentationer för att få syn på lärandet.

- Vi samtalar/resonerar mycket med barnen och för en dialog.

- Pedagogerna använder ett vårdat språk och är lyhörda för barnens tankar, idéer och för vad barnet vill berätta och för resonemanget vidare. 

-  Vi ställer öppna frågor där barnen får fundera själva.

- Vi kommer att använda oss av IKT - filmer, bilder ,lärplatta, appletv,projektor

- Vi kommer att låna böcker om matematik

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: