👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema 1 HT19: Människan- en biologisk eller en social varelse

Skapad 2019-08-13 13:18 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 9 Svenska Engelska Teknik Biologi Fysik Musik
Vad är en människa? Kanske kan svaret beskriva henne som en biologisk varelse men också en social varelse. Men vad är det som formar en människa samt hens liv? Är det biologi, arv, genetik eller är det samhället hon lever, hennes möjligheter eller rättigheter? Kanske allt detta tillsammans? Utifrån dessa frågeställningar ska vi försöka fördjupa bilden av vad det innebär av att vara en människa- samt hur våra olikheter egentligen är inget annat än nyanser av samma saker. Och då till slut uppstår frågan: Vem är jag och vad är det som har format mitt liv?

Innehåll

Vad ska vi göra?

Slutarbetet och egentligen målet för detta temaområde är följande:

Många ägnar sommaren åt att lyssna på de sommarprat som P1 sänder på radion. I detta tema kommer du att få spela in ett eget sommarprat. Du kommer att få reflektera över och diskutera ett antal frågor som har med dig och ditt liv att göra, i dåtid, nutid och i framtiden. 
Du kommer att få öva dig på att anpassa språk, innehåll och uppbyggnad till den som lyssnar men också på att kombinera text/tal med väl vald musik. Du kommer också att få konstruera en uppfinning som är en viktig del av både radio och telefonen, som kan komma till användning vid lyssnandet på ditt sommarprat. En högtalare.

FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Biologi: Simuleringar, studiebesök, genomgångar, filmklipp, diskussioner, undersökande arbete
 • Engelska: Läsa text på engelska och övningar i läsförståelse.
 • Musik: Reflektionsövningar enskilt och i grupp.
 • Svenska: Genomgångar, enskilt arbete muntligt och i skrift, diskussioner i grupp. 
 • Teknik: Skiss och konstruktion av högtalare, genomgångar, filmklipp

 

 • Hur kommer bedömningen att gå till? 
  • Biologi, Engelska, Religion, Samhällskunskap, Svenska, Musik: Inspelat sommarprat
  • Biologi också bedömning av ett praktiskt prov, redovisad plansch över djurgrupp och inlämnad uppgift från studiebesök.
  • Teknik: Bedömning av det praktiska arbetet i form av skiss, modell och en muntlig redovisning
 • När kommer elevernas arbeten bedömas? 
  • Efter att arbetsområdet är avslutat och sommarpratet är inlämnat, samt löpande under lektionstid.
 • Vem kommer bedöma? En lärare eller flera?
  • Biologi: Gunilla
  • Engelska: Kicki
  • Musik: Kicki
  • Svenska: Anna
  • Teknik: Gunilla

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9

Matriser

Fy Sv Bi Tk Mu En
Följa eller välja? Svenska

E ännu ej uppnått (F)
E
C
A
Samtala och diskutera
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Fy Sv Bi Tk Mu En
Sommarprat HT19 - biologi

En bit kvar
E
C
A
Skapa framställningar
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Resonera och visa på samband
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Använda begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Fy Sv Bi Tk Mu En
Engelska åk 7-9 Läsåret 2018/2019

E
C
A
Förstå skrift
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. r.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genre
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Välja och använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. g.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsnin
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

Fy Sv Bi Tk Mu En
Matris Musik 7-9

Förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kombinera musik med andra
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Praktiskt reflekterande
Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas.

Fy Sv Bi Tk Mu En
Sommarprat Teknik: Högtalaren

Inte riktigt där än
E
C
A
Begrepp
…använda ämnesspecifika begrepp.
Du undersöker och beskriver en teknisk lösning i vardagen med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Du undersöker och beskriver en teknisk lösning i vardagen med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Du undersöker och beskriver en teknisk lösning i vardagen god användning av ämnesspecifika begrepp.
Praktisk undersökning
…undersöka möjliga idéer till lösningar
Du prövar möjliga idéer.
Du prövar och omprövar möjliga idéer.
Du prövar och omprövar systematiskt möjliga idéer.
Praktiskt - modell
…utforma fysiska eller digitala modeller.
Du utformar enkla modeller.
Du utformar utvecklade modeller.
Du utformar välutvecklade och genomarbetade modeller.
Självständighet
…formulera och välja handlingsalternativ.
Du bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som med leder framåt
Dokumentation
Skisser
Du gör enkla skisser, där intentionen i arbetet är till viss del synliggjord.
Du gör utvecklade skisser där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord
Du gör välutvecklade skisser där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Dokumentation
Modeller
Du gör enkla modeller där intentionen i arbetet är till viss del synliggjord.
Du gör utvecklade modeller, där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade modeller, där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Dokumentation
Rapport
Du gör en enkel rapport där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör en utvecklad rapport där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör en välutvecklad rapport där intentionen i arbetet är väl synliggjord.