Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder

Skapad 2019-08-13 13:38 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Kemi
Vad är allt omkring dig uppbyggt av? hur påverkas du och miljön av kemikalier? Vilka olika steg ingår när man utför ett experiment? Kan du tända en tändsticka i rymden och varför? Med denna typ av frågeställningar kommer vi att söka svar genom att leta i hemmet, samhället och i naturen. För att på detta sätt få reda på hur kemikalier påverkar oss och vår värld. Litteratur: Kemi Direkt sid. 2-43,

Innehåll

 

  1. Syfte

   Detta arbetsområdet syftar till att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

   • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera, och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
   • planera, genomföra och utvärdera systematiska undersökningar i kemi.
   • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och inuti människan.
  2. Nyckelbegrepp: 

   Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

   atom, atomslag, molekyl, grundämne, kemisk förening, kemiskt tecken, periodiska systemet, kemisk reaktion, molekylformel, reaktionsformel, fast form, flytande form, gasform, fysikalisk omvandling, kemisk omvandling, kondenserar, förångas,  blandning, rena ämnen, uppslamning, lösning, mättad lösning, lättlöslig, svårlöslig, olöslig, lösningsmedel, emulsion, separera, sedimentera, filtrera, destillation, kromatografi, 

  3. Kunskapsmål 

    Efter avslutat arbetsområde ska du känna till:

    

   Kemi förr och nu, s.4-9

   • något om kemins historia
   • hur man arbetar på ett naturvetenskapligt sätt
   • säkerhetsföreskrifterna på ett kemiskt laboratorium
   • vanliga faropiktogram, även kallad farosymboler  

   Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar, s.10-13

   • vad en atom är och hur de är uppbyggda
   • vad en molekyl är
   • vad ett grundämne är och känna till några grundämnens kemiska beteckning
   • vad en kemisk förening är
   • känna till det periodiska systemet
   • några vanliga kemiska tecken och hur man skriver och läser en kemisk formel

   Ämnens egenskaper, s.14-17

   • några ämnens olika egenskaper
   • ämnens tre former; fast, flytande och gas, och vad som händer med molekylerna under dessa faser

   Rena ämnen och blandningar, s.18-23

   • skillnaden mellan ett rent ämne och en blandning
   • olika lösningar och lösningsmedel
   • olika sorters blandningar och deras egenskaper

   Att separera ämnen, s.24-27

   • olika separationsmetoder

   Ämnen kan förändras, s.28-29

   • vad en fysikalisk förändring är
   • vad en kemisk reaktion är
   • hur man skriver en reaktionsformel

   Det brinner, s.30-31

   • varför en del ämnen är mer brandfarliga än andra
   • redogöra för vad som behövs för att det ska börja brinna
   • hur man kan släcka en eld
  4. Arbetsgång/arbetssätt
   • Genomgång
   • Digitala resurser (SLI, ILT, Studi, Quizlet)
   • uppgifter – enskilt och i grupp
   • Samtal och diskussioner under lektionstid

   • Utförandet av laborationer

   • Laborationsrapport

   • Läxor och prov

  5. Länkar:

   Grundämnen, kemiska föreningar och blandningar

   Kemiska reaktioner

   Presentation kemins grunder

   https://www.elevspel.se/amnen/kemi/6962-labutrustning.html

   https://www.elevspel.se/amnen/kemi/2888-farosymboler.html 
  6. Bedömning  

   Jag kommer bedöma din förmåga att: (se även matris)

    

   • visa kunskaper om materiens uppbyggnad: hur du kan förklara och visa samband
   • använda kunskaper i kemi för att ta ställning kring frågor som berör ämnet
   • använda och förstå kemiska begrepp, teorier och modeller 
   • använda utrustning under laborationer
   • dokumentera resultat från en laboration i en laborationsrapport
   • dra slutsatser utifrån ditt resultat i laborationer och koppla slutsatsen till fakta
   • föra resonemang om resultatens rimlighet och felkällor 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemins grunder

Rubrik 1

E-kvalite
C-kvalite
A-kvalite
Förmåga att kommunicera
Eleven deltar i diskussion om kemiska processer i mark/luft/vatten och visar samband i naturen. - ställer frågor, - kommer med egna åsikter och - skiljer på fakta från värderingar,
Deltar i diskussioner genom att: - ge enkla svar och - svarar på andra elevers åsikter så att det till viss del för diskussionerna framåt.
Deltar i diskussioner genom att : - ge utvecklande svar och - svarar på andra elevers åsikter så att det för diskussionerna framåt.
Deltar i diskussioner genom att : - ge välutvecklade svar och - svarar på andra elevers åsikter så att det för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmåga begreppsförståelse
Eleven använder kemins begrepp, modeller och teorier för ett förklara materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar.
Har grundläggande kunskaper genom att: - ger exempel på hur och - beskriver med vissa begrepp, modeller och teorier.
Har goda kunskaper genom att: - förklara och - visa på samband med relativ god användning av begrepp, modeller och teorier.
Har mycket goda kunskaper genom att: - förklara och - visa på samband med något generellt drag med god användning av begrepp, modeller och teorier.
Förmåga begreppsförståelse
Eleven resonerar om den påverkan kemiska processer har på levande organismer och miljön, samt funderar på åtgärder för hållbar utveckling
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur och beskriver några tänkbara konsekvenser. Samt några åtgärd.
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur och beskriver några tänkbara konsekvenser. Samt fördelar och begränsningar hos några åtgärd.
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur och beskriver några tänkbara konsekvenser. Samt visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärd.
Förmåga systematisk undersökning
Eleven genomför undersökningar om hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen. och beskriver då kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp
Genomför undersökningar utifrån givna planeringar. Bidrar till att formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Förmåga systematisk undersökning
Eleven genomför systematiska undersökningar säker.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: