Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik läsåret 19/20 åk 3

Skapad 2019-08-14 09:26 i Ljungskileskolan F-3 Uddevalla
Pedagogisk planering för favoritmatematik 3b
Grundskola 3 Matematik
Vet du hur man räknar med bråk? Hur räknar man med tid? När behöver man använda avrundning? Vad betyder ordet geometriska objekt? Det här och mycket mer kommer vi att träna med hjälp av boken 3B.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din kommunikativa, begreppsliga, analytiska, metakognitiva och procedur förmåga genom att:

 • talen 0-1000
 • addition och subtraktion med uppställning
 • växling över 0
 • uppställning med flera termer
 • sambandet addition och multiplikation
 • multiplikationstabellerna 1- 9
 • kommunikativa lagen vid multiplikation
 • multiplicera med 10 och 100
 • strategier vid problemlösning
 • division
 • sambandet division och multiplikation
 • prioriteringsregler, skala och proportionalitet
 • att förklara hur du har tänkt och jämföra med andras sätt att tänka

 

När du gör det övar du upp dina förmågor att föra och följa matematiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer samt välja och använda matematiska begrepp och metoder.

 • kunna positionssystemet (tusental, hundratal, tiotal och ental)
 • kunna tal i bråkform
 • kunna jämföra bråk
 • kunna klockan analog och har kunskaper om digital
 • kunna lösa elevnära problem i de fyra räknesätten och kunna förklara hur du löser problemen
 • kunna räkna tal med skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200
 • kunna räkna multiplikation och division inom talområdet 0-20
 • känna till begrepp
 • kunna jämföra och se likheter och skillnader mellan geometriska figurer

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få:

 

 • arbeta med läromedlet Favoritmatematik och arbetsblad. 
 • arbeta enskilt och i grupp
 • lyssna och delta i gemensamma genomgångar
 • arbeta praktiskt med konkret material och olika spel
 • göra diagnoser och prov regelbundet

Vad som kommer att bedömas:

 

Hur du får visa vad du kan:

Genom att vara aktiv på lektionerna, vid genomgångar och övningar. Och genom ditt dagliga arbete i boken där du visar din förståelse för de olika momenten när du klarar uppgifterna.

Dessutom kommer vi att göra ett test efter varje kapitel.

 

Vad som kommer att bedömas:

·      

 • Dina förmågor och färdigheter bedöms fortlöpande under terminens gång.
 • Du ska kunna använda de fyra räknesätten, och förstå sambanden mellan dem.
 • Du ska kunna ställa upp algoritmer vid addition, subtraktion och multiplikation.

·       Du ska förstå och kunna använda kommutativa lagen och prioriteringsreglerna

·       Du ska kunna räkna med enkla proportionella samband.

·       Du ska med stöd av enkla strategier kunna lösa enklare matematiska problem.

·       Du ska i ditt arbete visa att du förstår och kan använda de matematiska begrepp vi jobbat med.

·       Du ska kunna föra och följa enkla matematiska resonemang. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: